Multimedia Laboratory

Publications

  2022

 1. D. Zhou, X. Zhou, D. Hu, H. Zhou L. Bai Z. Liu, W. Ouyang, " SepFusion: Finding Optimal Fusion Structures for Visual Sound Separation ", AAAI2022, 2022 [PDF]
 2. S. Wang, Z. Wang, H. Li, W. Ouyang, " Category-specific Nuance Exploration Network for Fine-grained Object Retrieval ", AAAI2022, 2022 [PDF]
 3. Xian Liu, Rui Qian, Hang Zhou, Di Hu, Weiyao Lin, Ziwei Liu, Bolei Zhou, Xiaowei Zhou, " Visual Sound Localization in the Wild by Cross-Modal Interference Erasing ", AAAI2022, 2022 [PDF]
 4. Zhengyu Li, Zehui Chen, Ang Li, Liangji Fang, Qinhong Jiang, Xianming Liu, Junjun Jiang, Bolei Zhou, Hang Zhso, " SimIPU: Simple 2D Image and 3D Point Cloud Unsupervised Pre-Training for Spatial-Aware Visual Representations ", AAAI2022, 2022 [PDF]
 5. Zhe Chen, Wenhai Wang, Enze Xie, Tong Lu, Ping Luo, " Towards Ultra-Resolution Neural Style Transfer via Thumbnail Instance Normalization ", AAAI2022, 2022 [PDF]
 6. Xiangtai Li, Wenwei Zhang, Jiangmiao Pang, Kai Chen, Guangliang Cheng, Yunhai Tong, Chen Change Loy, " Video KNet: A Simple, Strong, and Unified Baseline For End-to-End Dense Video Segmentation ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 7. Li Si-Yao, Weijiang Yu, Tianpei Gu, Chunze Lin, Quan Wang, Chen Qian, Chen Change Loy, Ziwei Liu , " Bailando: 3D Dance Generation by Actor-Critic GPT with Choreographic Memory ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 8. Kelvin C.K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy , " BasicVSR++: Effective Video Super-Resolution via Enhanced Propagation and Alignment ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 9. Yuenan Hou, Xinge Zhu, Yuexin Ma, Chen Change Loy, Yikang Li , " Point-to-Voxel Knowledge Distillation for Lidar Semantic Segmentation ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 10. Yanbo Xu, Yueqin Yin, Liming Jiang, Qianyi Wu, Chengyao Zheng, Chen Change Loy, Bo Dai, Wayne Wu , " TransEditor: Transformer-Based Dual-Space GAN for Highly Controllable Facial Editing ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 11. Kelvin C.K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy , " Investigating Trade-offs in Real-World Video Super-Resolution ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 12. Shuai Yang, Liming Jiang, Ziwei Liu, Chen Change Loy, " Unsupervised Image-to-Image Translation with Generative Prior ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 13. Shuai Yang, Liming Jiang, Ziwei Liu, Chen Change Loy, " Pastiche Master: Exemplar-Based High-Resolution Portrait Style Transfer ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 14. Kaiyang Zhou, Jingkang Yang, Chen Change Loy, Ziwei Liu , " Conditional Prompt Learning for Vision-Language Models ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 15. Fangzhou Hong, Liang Pan, Zhongang Cai, Ziwei Liu, " Versatile Multi-Modal Pre-Training for Human-Centric Perception ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 16. Jiawei Ren, Mingyuan Zhang, Cunjun Yu, Ziwei Liu, " Balanced MSE for Imbalanced Visual Regression ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 17. Chongzhi Zhang, Mingyuan Zhang, Shanghang Zhang, Daisheng Jin, Qiang Zhou, Zhongang Cai, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Xianglong Liu, Ziwei Liu, " Delving Deep into the Generalization of Vision Transformers under Distribution Shifts ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 18. Q. Shen, L. Qiao, J. Guo, P. Li, X. Li, B. Li, W. Feng, W. Gan, W. Wu, W. Ouyang, " Unsupervised Learning of Accurate Siamese Tracking ", CVPR2022, 2022 (Oral) [PDF]
 19. L. Xu, W. Ouyang, M. Bennamoun, F. Boussaid, D. Xu, " Multi-class Token Transformer for Weakly Supervised Semantic Segmentation ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 20. T. Han, L. Bai, J. Gao, Q. Wang, W. Ouyang, " DR.VIC: Decomposition and Reasoning for Video Individual Counting ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 21. J. Wang, B. Wu, R. Su, M. Cao, S. Shi, W. Ouyang, Y. Yang, " Accelerating Neural Network Optimization Through an Automated Control Theory Lens ", CVPR2022, 2022
 22. W. Zeng, S. Jin, W. Liu, C. Qian, P. Luo, W. Ouyang, X. Wang, " Not All Tokens Are Equal: Human-centric Visual Analysis via Token Clustering Transformer ", CVPR2022, 2022 (Oral) [PDF]
 23. P. Ye, B. Li, Y. Li, T. Chen, J. Fan, W. Ouyang, " Beta-Decay Regularization for Differentiable Architecture Search ", CVPR2022, 2022 (Oral) [PDF]
 24. Z. Wang, S. Tang, F. Zhu, L. Bai, R. Zhao, D. Qi, W. Ouyang, " Revisiting the Transferability of Supervised Pretraining: an MLP Perspective ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 25. Jianyuan Wang, Ceyuan Yang, Yinghao Xu, Yujun Shen, Hongdong Li, and Bolei Zhou, " Improving GAN Equilibrium by Raising Spatial Awareness ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 26. Yinghao Xu, Sida Peng, Ceyuan Yang, Yujun Shen, and Bolei Zhou, " 3D-aware Image Synthesis via Learning Structural and Textural Representations ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 27. Xian Liu, Qianyi Wu, Hang Zhou, Yinghao Xu, Rui Qian, Xinyi Lin, Xiaowei Zhou, Wayne Wu, Bo Dai, and Bolei Zhou, " Learning Hierarchical Cross-Modal Association for Co-Speech Gesture Generation ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 28. Yinghao Xu, Fangyun Wei, Xiao Sun, Ceyuan Yang, Yujun Shen, Bo Dai, Bolei Zhou, and Stephen Lin, " Cross-Model Pseudo-Labeling for Semi-Supervised Action Recognition ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 29. XiangtaoKong, Xina Liu, Jinjin Gu, Yu Qiao, Chao Dong, " Reflash Dropout in Image Super-Resolution ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 30. Jingwen He, Wu Shi, Kai Chen, Lean Fu, Chao Dong, " GCFSR: a Generative and Controllable Face Super Resolution Method Without Facial and GAN Priors ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 31. Mengzhe He, Yali Wang, Jiaxi Wu,Yiru Wang, Bo Li, Hanqing Li, Weihao Gan, Wei Wu, Yu Qiao, " Cross Domain Object Detection by Target-Perceived Dual Branch Distillation ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 32. Mingfei Han, Junhao Zhang, Yali Wang, Rui Yan, Lina Yao, Xiaojun Chang, Yu Qiao, " Dual-AI: Dual-path Actor Interaction Learning for Group Activity Recognition ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 33. Yan Xu, Kwan-Yee Lin, Guofeng Zhang, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " RNNPose: Recurrent 6-DoF Object Pose Refinement with Robust Correspondence Field Estimation and Pose Optimization ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 34. Yi Zhang, Dasong Li, Ka Lung Law, Xiaogang Wang, Hongwei Qin, Hongsheng Li, " IDR: Self-Supervised Image Denoising via Iterative Data Refinement ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 35. Renrui Zhang, Ziyu Guo, Wei Zhang, Kunchang Li, Xupeng Miao, Bin Cui, Yu Qiao, Peng Gao, Hongsheng Li, " PointCLIP: Point Cloud Understanding by CLIP ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 36. Yingjie Cai, Kwan-Yee Lin, Chao Zhang, Qiang Wang, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " Learning a Structured Latent Space for Unsupervised Point Cloud Completion ", CVPR2022, 2022 (Oral) [PDF]
 37. Linjiang Huang, Liang Wang, Hongsheng Li, " Weakly Supervised Temporal Action Localization via Representative Snippet Knowledge Propagation ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 38. Hao Li, Tianwen Fu, Jifeng Dai, Hongsheng Li, Gao Huang, Xizhou Zhu, " AutoLoss-Zero: Searching Loss Functions from Scratch for Generic Tasks ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 39. Xizhou Zhu, Jinguo Zhu, Hao Li, Xiaoshi Wu, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, Xiaohua Wang, Jifeng Dai, " Uni-Perceiver: Pre-training Unified Architecture for Generic Perception for Zero-shot and Few-shot Tasks ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 40. Haiyang Wang, Shaoshuai Shi, Ze Yang, Rongyao Fang, Qi Qian, Hongsheng Li, Bernt Schiele, Liwei Wang, " RBGNet: Ray-based Grouping for 3D Object Detection ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 41. Jingbo Wang ,Yu Rong,Jingyuan Liu ,Sijie Yan , Dahua Lin,Bo Dai , " Towards Diverse and Natural Scene-aware 3D Human Motion Synthesi ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 42. Haodong Duan,Nanxuan Zhao,Kai Chen, Dahua Lin , " TransRank: Self-supervised Video Representation Learning via Ranking-based Transformation Recognition ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 43. Haodong Duan ,Yue Zhao,Kai Chen,Dahua Lin ,Bo Dai, " Revisiting skeleton-based action recognition ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 44. Jintao Lin ,Haodong Duan ,Kai Chen ,Dahua Lin,Limin Wang, " OCSampler: Compressing Videos to One Clip with Single-step Sampling ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 45. Mingxin Huang ,Yuliang Liu ,Zhenghao Peng,Chongyu Liu ,Dahua Lin,Shenggao Zhu,Nicholas Yuan ,Kai Ding ,Lianwen Jin , " SwinTextSpotter: Scene Text Spotting via Better Synergy between Text Detection and Text Recognition ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 46. Haoqi Wang, Zhizhong Li, Litong Feng, Wayne Zhang, " ViM: Out-Of-Distribution with Virtual-logit Matching ", CVPR2022, 2022 [PDF]
 47. Boyang Xia, Wenhao Wu, Haoran Wang, RUI SU, Dongliang He, Haosen Yang, Xiaoran Fan, Wanli Ouyang, " NSNet: Non-saliency Suppression Sampler for Efficient Video Recognition ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 48. Shixiang Tang, Feng Zhu, Lei Bai, Rui Zhao, Chenyu Wang, Wanli Ouyang, " Unifying Vision Unsupervised Contrastive Learning from a Graph Perspective ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 49. Shixiang Tang, Feng Zhu, Lei Bai, Rui Zhao, Wanli Ouyang, " Relative Contrastive Loss for Unsupervised Representation Learning ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 50. Haiyang Yang, Meilin Chen, Yizhou Wang, Shixiang Tang, Feng Zhu, Lei Bai, Rui Zhao, Wanli Ouyang, " Domain Invariant Autoencoders for Self-supervised Learning from Multi-domains ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 51. Hao Meng, Sheng Jin, Wentao Liu, Chen Qian, Mengxiang Lin, Wanli Ouyang, Ping Luo, " 3D Interacting Hand Pose Estimation by Hand De-occlusion and Removal ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 52. Sheng Jin, Lumin XU, Wang ZENG, Wentao Liu, Chen Qian, Wanli Ouyang, Ping Luo, Xiaogang Wang, " Pose for Everything: Towards Category-Agnostic Pose Estimation ", ECCV2022, 2022 (Oral) [PDF]
 53. Boyu Chen, Peixia Li, Lei Bai, Lei Qiao, Qiuhong Shen, Bo Li, Weihao Gan, Wei Wu, Wanli Ouyang, " Backbone is All Your Need: A Simplified Architecture for Visual Object Tracking ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 54. Yuanzheng Ci, Chen Lin, Lei Bai, Wanli Ouyang, " Fast-MoCo: Boost Momentum-based Contrastive Learning with Combinatorial Patches ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 55. Xuesong Chen, Shaoshuai Shi, Benjin Zhu, Ka Chun Cheung, Hang Xu, Hongsheng Li, " MPPNet: Multi-Frame Feature Intertwining with Proxy Points for 3D Temporal Object Detection ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 56. Zhaoyang Huang, Xiaoyu Shi, Chao Zhang, Qiang Wang, Ka Chun Cheung, Hongwei Qin, Jifeng Dai, Hongsheng Li , " FlowFormer: A Transformer Architecture for Optical Flow, ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 57. Jihao Liu, Hongsheng Li, Guanglu Song, Xin Huang, Yu Liu , " UniNet: Unified Architecture Search with Convolution, Transformer, and MLP ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 58. Renrui Zhang, Rongyao Fang, Wei Zhang, Peng Gao, Kunchang Li, Jifeng Dai, Yu Qiao, Hongsheng Li , " Tip-Adapter: Training-free CLIP-Adapter for Better Vision-Language Modeling ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 59. Manyuan Zhang, Song, Yu Liu, Hongsheng Li. , " Towards Robust Face Recognition with Comprehensive Search, ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 60. Ziyi Lin, Shijie Geng, Renrui Zhang, Peng Gao, Gerard de Melo, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Yu Qiao, Hongsheng Li, " Frozen CLIP is an Efficient Video Learner ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 61. Dasong Li, Yi Zhang, Ka Chun Cheung, Xiaogang Wang, Hongwei Qin, Hongsheng Li, " Learning Degradation Representations for Image Deblurring, ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 62. Jihao Liu, Boxiao Liu, Hang Zhou, Hongsheng Li, Yu Liu, " TokenMix: Rethinking Image Mixing for Data Augmentation in Vision Transformers ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 63. Junting Pan, Adrian Bulat, Fuwen Tan, Xiatian Zhu, Lukasz Dudziak, Hongsheng Li, Georgios Tzimiropoulos, Brais Martinez, " EdgeViTs: Competing Light-weight CNNs on Mobile Devices with Vision Transformers ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 64. Xian Liu, Yinghao Xu, Qianyi Wu, Hang Zhou, Wayne Wu, Bolei Zhou, " Semantic-Aware Implicit Neural Audio-Driven Video Portrait Generation ", ECCV2022, 2022 (Oral) [PDF]
 65. Rui Qian,Shuangrui Ding,Xian Liu,Dahua Lin, " Static and Dynamic Concepts for Self-supervised Video Representation Learning ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 66. Yuanbo Xiangli,Linning Xu,Xingang Pan,Nanxuan Zhao,Anyi Rao,Christian Theobalt,Bo Dai,Dahua Lin, " BungeeNeRF: Progressive Neural Radiance Field for Extreme Multiscale Scene Rendering ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 67. Tai Wang,Jiangmiao Pang,Dahua Lin, " Monocular 3D Object Detection with Depth from Motion ", ECCV2022, 2022 (Oral) [PDF]
 68. Yidi Shao, Chen Change Loy, Bo Dai, " Transformer with Implicit Edges for Particle-based Physics Simulation ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 69. Chong Zhou, Chen Change Loy, Bo Dai, " Extract Free Dense Labels from CLIP ", ECCV2022, 2022 (Oral) [PDF]
 70. Guodong Xu, Yuenan Hou, Ziwei Liu, Chen Change Loy, " Mind the Gap in Distilling StyleGANs ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 71. Shangchen Zhou, Chongyi Li, Chen Change Loy, " LEDNet: Joint Low-Light Enhancement and Deblurring in the Dark ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 72. Davide Moltisanti, Jinyi Wu, Bo Dai, Chen Change Loy, " BRACE: The Breaking Competition Dataset for Dance Motion Synthesis ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 73. Guangcong Wang, Yinuo Yang, Chen Change Loy, Ziwei Liu, " StyleLight: HDR Panorama Generation for Lighting Estimation and Editing ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 74. Zhongang Cai, Daxuan Ren, Ailing Zeng, Zhengyu Lin, Tao Yu, Wenjia Wang, Xiangyu Fan, Yang Gao, Yifan Yu, Liang Pan, Fangzhou Hong, Mingyuan Zhang, Chen Change Loy, Lei Yang, Ziwei Liu, " HuMMan: Multi-Modal 4D Human Dataset for Versatile Human Sensing and Modeling ", ECCV2022, 2022 (Oral) [PDF]
 75. Junzhe Zhang, Daxuan Ren, Zhongang Cai, Chai Kiat Yeo, Bo Dai, Chen Change Loy, " Monocular 3D Object Reconstruction with GAN Inversion ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 76. Hao Zhu, Wentao Zhu, Liming Jiang, Siwei Tang, Li Zhang, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Wayne Wu, " CelebV-HQ: Large-scale Video Facial Attributes Dataset ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 77. Jianglin Fu, Shikai Li, Yuming Jiang, Kwan-Yee Lin, Chen Qian, Chen Change Loy, Wayne Wu, Ziwei Liu, " StyleGAN-Human: A Data-Centric Odyssey of Human Generation ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 78. Wenwei Zhang, Jiangmiao Pang, Kai Chen, Chen Change Loy, " Dense Siamese Network ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 79. Zhaoxi Chen, Ziwei Liu, " Relighting4D: Neural Relightable Human from Videos ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 80. Jingkang Yang, Yi Zhe Ang, Zujin Guo, Kaiyang Zhou, Wayne Zhang, Ziwei Liu, " Panoptic Scene Graph Generation ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 81. Zhiliang Xu, Hang Zhou, Zhibin Hong, Ziwei Liu, Jiaming Liu, Zhizhi Guo, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Jingdong Wang, " StyleSwap: Style-Based Generator Empowers Robust Face Swapping ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 82. Yuanhan Zhang, Zhenfei Yin, Jing Shao, Ziwei Liu, " Benchmarking Omni-Vision Representation through the Lens of Visual Realms ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 83. Rui Shao, Tianxing Wu, Ziwei Liu, " Detecting and Recovering Sequential DeepFake Manipulation ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 84. Long Zhuo, Guangcong Wang, Shikai Li, Wayne Wu, Ziwei Liu, " Fast-Vid2Vid: Spatial-Temporal Compression for Video-to-Video Synthesis ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 85. Shenhan Qian, Jiale Xu, Ziwei Liu, Liqian Ma, Shenghua Gao, " UNIF: United Neural Implicit Functions for Clothed Human Reconstruction and Animation ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 86. Yinan He, Gengshi Huang, Siyu Chen, Jianing Teng, Kun Wang, Zhenfei Yin, Lu Sheng, Ziwei Liu, Yu Qiao, Jing Shao, " X-Learner: Learning Cross Sources and Tasks for Universal Visual Representation ", ECCV2022, 2022 [PDF]
 87. Yuhang Zang, Wei Li, Kaiyang Zhou, Chen Huang, Chen Change Loy, " Open-Vocabulary DETR with Conditional Matching ", ECCV2022, 2022 (Oral) [PDF]
 88. Dasong Li, Yi Zhang, Ka Lung Law, Xiaogang Wang, Hongwei Qin, Hongsheng Li, " Efficient Burst Raw Denoising with Variance Stabilization and Multi-frequency Denoising Network, ", IJCV, 2022 [PDF]
 89. Zhaoyang Huang, Xiaokun Pan, Weihong Pan, Weikang Bian, Yan Xu, Ka Chun Cheung, Guofeng Zhang, Hongsheng Li , " NeuralMarker: A Framework for Learning General Marker Correspondence ", SIGGRAPH ASIA 2022, 2022 [PDF]
 90. Keqiang Sun, Shangzhe Wu, Zhaoyang Huang, Ning Zhang, Quan Wang, HongSheng Li, " Controllable 3D Face Synthesis with Conditional Generative Occupancy Fields ", NeurIPS2022, 2022 [PDF]
 91. Renrui Zhang , Ziyu Guo , Rongyao Fang , Bin Zhao, Dong Wang, Yu Qiao, Hongsheng Li, Peng Gao, " Point-M2AE: Multi-scale Masked Autoencoders for Hierarchical Point Cloud Pre-training ", NeurIPS2022, 2022 [PDF]
 92. Junting Pan, Ziyi Lin, Xiatian Zhu, Jing Shao, Hongsheng Li, " ST-Adapter: Parameter-Efficient Image-to-Video Transfer Learning for Action Recognition ", NeurIPS2022, 2022 [PDF]
 93. Shangchen Zhou, Kelvin C.K. Chan, Chongyi Li, Chen Change Loy, " Towards Robust Blind Face Restoration with Codebook Lookup Transformer ", NeurIPS2022, 2022 [PDF]
 94. Yuekun Dai, Chongyi Li, Shangchen Zhou, Ruicheng Feng, Chen Change Loy, " Flare7K: A Phenomenological Nighttime Flare Removal Dataset ", NeurIPS2022, 2022 [PDF]
 95. Siyao Li, Yuhang Li, Bo Li, Chao Dong, Ziwei Liu, Chen Change Loy, " AnimeRun: 2D Animation Visual Correspondence from Open Source 3D Movies ", NeurIPS2022, 2022 [PDF]
 96. Jingkang Yang, Pengyun Wang, Dejian Zou, Zitang Zhou, Kunyuan Ding, Wenxuan Peng, Haoqi Wang, Guangyao Chen, Bo Li, Yiyou Sun, Xuefeng Du, Kaiyang Zhou, Wayne Zhang, Dan Hendrycks, Yixuan Li, Ziwei Liu, " OpenOOD: Benchmarking Generalized Out-of-Distribution Detection ", NeurIPS2022, 2022 [PDF]
 97. Yuming Jiang, Shuai Yang, Haonan Qiu, Wayne Wu, Chen Change Loy, Ziwei Liu, " Text2Human: Text-Driven Controllable Human Image Generation ", ACM TOG, 2022 [PDF]
 98. Fangzhou Hong, Mingyuan Zhang, Liang Pan, Zhongang Cai, Lei Yang, Ziwei Liu, " AvatarCLIP: Zero-Shot Text-Driven Generation and Animation of 3D Avatars ", ACM TOG, 2022 [PDF]
 99. Kaiyang Zhou, Jingkang Yang, Chen Change Loy, Ziwei Liu, " Learning to Prompt for Vision-Language Models ", IJCV, 2022 [PDF]
 100. Kaiyang Zhou, Ziwei Liu, Yu Qiao, Tao Xiang, Chen Change Loy, " Domain Generalization: A Survey ", TPAMI, 2022 [PDF]
 101. Shuai Yang, Yuming Jiang, Ziwei Liu, Chen Change Loy, " VToonify: Controllable High-Resolution Portrait Video Style Transfer ", ACM TOG, 2022 [PDF]
 102. Zhaoxi Chen, Guangcong Wang, Ziwei Liu, " Text2Light: Zero-shot Text-driven HDR Panorama Generation ", ACM TOG, 2022 [PDF]

 103. 2021

 104. Kelvin C.K. Chan, Xintao Wang, Ke Yu, Chao Dong, Chen Change Loy, " Understanding Deformable Alignment in Video Super-Resolution ", AAAI2021, 2021 [PDF]
 105. Jiankai Sun, Rui Liu, Bolei Zhou, " HiABP: Hierarchical Initialized ABP for Unsupervised Representation Learning ", AAAI2021, 2021 [PDF]
 106. Jiawei Ren, Cunjun Yu, Zhongang Cai, Mingyuan Zhang, Chongsong Chen, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Hongsheng Li, " REFINE: Prediction Fusion Network for Panoptic Segmentation ", AAAI2021, 2021 [PDF]
 107. Shijie Geng, Peng Gao, Moitreya Chatterjee, Chiori Hori, Jonathan LeRoux, Yongfeng Zhang, Hongsheng Li, Anoop Cherian, " Dynamic Graph Representation Learning for Video Dialog via Multi-Modal Shuffled Transformers ", AAAI2021, 2021 [PDF]
 108. S. Wang, H. Li, Z. Wang, W. Ouyang, " Dynamic Position-aware Network for Fine-grained Image Recognition ", AAAI2021, 2021 [PDF]
 109. S. Tang, P. Su, D. Chen, W. Ouyang, " Gradient Regularized Contrastive Learning for Continual Domain Adaptation ", AAAI2021, 2021 [PDF]
 110. Mingye Xu, Zhipeng Zhou, Junhao Zhang, Yu Qiao, " Investigate Indistinguishable Points in Semantic Segmentation of 3D Point Cloud ", AAAI2021, 2021 [PDF]
 111. Xiaoke Jiang, Qu Qiao, Junjie Yan, Qichen Li, Wanrong Zheng, Dapeng Chen,, " SSN3D: Self-Separated Network to Align Parts for 3D Convolution in Video Person Re-Identification ", AAAI2021, 2021 [PDF]
 112. Weijia Li, Wenqian Zhao, Huaping Zhong, Conghui He, Dahua Lin, " Joint Semantic-Geometric Learning for Polygonal Building Segmentation ", AAAI2021, 2021 [PDF] [Project]
 113. Tao Gong, Kai Chen, Xinjiang Wang, Qi Chu, Feng Zhu, Dahua Lin, Nenghai Yu, Huamin Feng, " Temporal ROI Align for Video Object Recognition ", AAAI2021, 2021 [PDF]
 114. Xingang Pan, Bo Dai, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Ping Luo, " Do 2D GANs Know 3D Shape? Unsupervised 3D Shape Reconstruction from 2D Image GANs ", ICLR2021, 2021 (Oral) [PDF]
 115. Xudong Wang, Long Lian, Zhongqi Miao, Ziwei Liu, Stella X. Yu, " Long-Tailed Recognition by Routing Diverse Distribution-Aware Experts ", ICLR2021, 2021 (Spotlight) [PDF]
 116. Aojun Zhou, Yukun Ma, Junnan Zhu, Jianbo Liu, Zhijie Zhang, Kun Yuan, Wenxiu Sun, Hongsheng Li, " Learning N:M Fine-grained Structured Sparse Neural Networks From Scratch ", ICLR2021, 2021 [PDF]
 117. Shixiang Tang, Dapeng Chen, LEI BAI, Kaijian Liu, Yixiao Ge, Wanli Ouyang, " Mutual CRF-GNN Network for Few-shot Learning ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 118. Shixiang Tang, Dapeng Chen, Jinguo Zhu, Shijie Yu, Wanli Ouyang, " Layerwise Optimization by Gradient Decomposition for Continual Learning ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 119. Lumin XU, Yingda Guan, Sheng Jin, Wentao Liu, Chen Qian, Ping Luo, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, " ViPNAS: Efficient Video Pose Estimation via Neural Architecture Search ", CVPR2021, 2021 [PDF] [Code]
 120. Xudong Xu, Hang Zhou, Ziwei Liu, Bo Dai, Xiaogang Wang, Dahua Lin, " Visually Informed Binaural Audio Generation without Binaural Audios ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 121. Li Si-Yao, Shiyu Zhao, Weijiang Yu, Wenxiu Sun, Dimitris Metaxas, Chen Change Loy, Ziwei Liu, " Deep Animation Video Interpolation in the Wild ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 122. Yinan He, Bei Gan, Siyu Chen, Yichun Zhou, Guojun Yin, Luchuan Song, Lu Sheng, Jing Shao, Ziwei Liu, " ForgeryNet: A Versatile Benchmark for Comprehensive Forgery Analysis ", CVPR2021, 2021 (Oral) [PDF]
 123. Hang Zhou, Yasheng Sun, Wayne Wu, Chen Change Loy, Xiaogang Wang, Ziwei Liu, " Pose-Controllable Talking Face Generation by Implicitly Modularized Audio-Visual Representation ", CVPR2021, 2021 [PDF] [Code] [Demo] [Project]
 124. Liang Pan, Xinyi Chen, Zhongang Cai, Junzhe Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Ziwei Liu, " Variational Relational Point Completion Network ", CVPR2021, 2021 (Oral) [PDF]
 125. Yuming Jiang, Kelvin C.K. Chan, Xintao Wang, Chen Change Loy, Ziwei Liu, " Robust Reference-based Super-Resolution via C^{2}-Matching ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 126. Fangzhou Hong, Hui Zhou, Xinge Zhu, Hongsheng Li, Ziwei Liu, " LiDAR-based Panoptic Segmentation via Dynamic Shifting Network ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 127. Jiaqi Wang, Wenwei Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Jiangmiao Pang, Tao Gong, Kai Chen, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Dahua Lin, " Seesaw Loss for Long-Tailed Instance Segmentation ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 128. Tong Wu, Ziwei Liu, Qingqiu Huang, Yu Wang, Dahua Lin, " Adversarial Robustness under Long-Tailed Distribution ", CVPR2021, 2021 (Oral) [PDF] [Code]
 129. Xudong Wang, Ziwei Liu, Stella X. Yu, " Unsupervised Feature Learning by Cross-Level Instance-Group Discrimination ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 130. Jingbo Wang, Sijie Yan, Bo Dai, Dahua Lin, " Scene-aware Generative Network for Human Motion Synthesis ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 131. Junzhe Zhang, Xinyi Chen, Zhongang Cai, Liang Pan, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Chai Kiat Yeo, Bo Dai, Chen Change Loy, " Unsupervised 3D Shape Completion through GAN-Inversion ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 132. Kelvin C.K. Chan, Xintao Wang, Xiangyu Xu, Jinwei Gu, Chen Change Loy, " GLEAN: Generative Latent Bank for Large-Factor Image Super-Resolution ", CVPR2021, 2021 (Oral) [PDF]
 133. Kelvin C.K. Chan, Xintao Wang, Ke Yu, Chao Dong, Chen Change Loy, " BasicVSR: The Search for Essential Components in Video Super-Resolution and Beyond ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 134. Linsen Song, Wayne Wu, Chaoyou Fu, Chen Qian, Chen Change Loy, Ran He , " Pareidolia Face Reenactment ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 135. Xinya Ji, Hang Zhou, Kaisiyuan Wang, Wayne Wu, Xun Cao, Chen Change Loy, Feng Xu, " Audio-Driven Emotional Video Portraits ", CVPR2021, 2021 [PDF] [Project]
 136. Rui Xu, Xintao Wang, Kai Chen, Bolei Zhou, Chen Change Loy, " Positional Encoding as Spatial Inductive Bias in GANs ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 137. Ruicheng Feng, Chongyi Li, Huaijin Chen, Shuai Li, Chen Change Loy, Jinwei Gu, " Removing Diffraction Image Artifacts in Under-Display Camera via Dynamic Skip Connection Network ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 138. Chongyi Li, Chunle Guo, Chen Change Loy, " Learning to Enhance Low-Light Image via Zero-Reference Deep Curve Estimation ", TPAMI, 2021 [PDF]
 139. Xinzhu Ma, Yinmin Zhang, Dan Xu, Dongzhan Zhou, Shuai Yi, Haojie Li, Wanli Ouyang, " Delving into Localization Errors for Monocular 3D Object Detection ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 140. Junting Pan, Siyu Chen, Mike Zheng Shou, Yu Liu, Jing Shao, Hongsheng Li, " Actor-Context-Actor Relation Network for Spatio-Temporal Action Localization ", CVPR2021, 2021 [PDF] [Code]
 141. Yingjie Cai, Xuesong Chen, Chao Zhang, Kwan-Yee Lin, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " Semantic Scene Completion via Integrating Instances and Scene in the Loop ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 142. Rui Liu, Yixiao Ge, Ching Lam Choi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " DivCo: Diverse Conditional Image Synthesis via Contrastive Generative Adversarial Network ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 143. Jingtan Piao, Keqiang Sun, Quan Wang, Kwan-Yee Lin, Hongsheng Li, " Inverting Generative Adversarial Renderer for Face Reconstruction ", CVPR2021, 2021 (Oral) [PDF]
 144. Xiao Zhang, Yixiao Ge, Yu Qiao, Hongsheng Li, " Refining Pseudo Labels with Clustering Consensus over Generations for Unsupervised Object Re-identification ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 145. Zhaoyang Huang, Han Zhou, Yijin Li, Bangbang Yang, Yan Xu, Xiaowei Zhou, Hujun Bao, Guofeng Zhang, Hongsheng Li, " VS-Net: Voting with Segmentation for Visual Localization ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 146. Jihan Yang, Shaoshuai Shi, Zhe Wang, Hongsheng Li, Xiaojuan Qi, " ST3D: Self-training for Unsupervised Domain Adaptation on 3D Object Detection ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 147. Jiankai Sun, Lantao Yu, Pinqian Dong, Bo Lu, Bolei Zhou, " Adversarial Inverse Reinforcement Learning with Self-attention Dynamics Model ", ICRA2021 and RAL, 2021 [PDF]
 148. Yujun Shen, Bolei Zhou., " Closed-Form Factorization of Latent Semantics in GANs ", CVPR2021, 2021 (Oral) [PDF] [Code]
 149. Yinghao Xu*, Yujun Shen*, Jiapeng Zhu, Ceyuan Yang, Bolei Zhou, " Generative Hierarchical Features from Synthesizing Images ", CVPR2021, 2021 (Oral) [PDF] [Code]
 150. Yicheng Liu, Jinghuai Zhang, Liangji Fang, Qinhong Jiang, Bolei Zhou, " Multimodal Motion Prediction with Stacked Transformers ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 151. Ceyuan Yang, Zhirong Wu, Bolei Zhou, Stephen Lin, " Instance Localization for Self-supervised Detection Pretraining ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 152. Mingyu Ding, Xiaochen Lian, Linjie Yang, Peng Wang, Ping Luo, " HR-NAS: Searching Efficient High-Resolution Neural Architectures with Lightweight Transformers ", CVPR2021, 2021 (Oral) [PDF]
 153. Yuying Ge, Yibing Song, Ruimao Zhang, Wei Liu, Ping Luo , " Parser-Free Virtual Try-on via Distilling Appearance Flows ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 154. Peize Sun, Rufeng Zhang, Yi Jiang, Tao Kong, Chenfeng Xu, Wei Zhan, Masayoshi Tomizuka, Lei Li, Zehuan Yuan, Changhu Wang, Ping Luo, " Sparse R-CNN ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 155. Jiahang Wang, Sheng Jin, Wentao Liu, Weizhong Liu, Chen Qian, Ping Luo, " When Human Pose Estimation Meets Robustness: Adversarial Algorithms and Benchmarks ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 156. Chongjian GE, Yibing Song, Yuying Ge, Han Yang, Wei Liu, Ping Luo, " Disentangled Cycle Consistency for Highly-realistic Virtual Try-On ", CVPR2021, 2021 [PDF]
 157. Xinge Zhu, Hui Zhou, Tai Wang, Fangzhou Hong, Yuexin Ma, Wei Li, Hongsheng Li, Dahua Lin, " Cylindrical and Asymmetrical 3D Convolution Networks for LiDAR Segmentation ", CVPR2021, 2021 (Oral) [PDF] [Code]
 158. Zhaoyang Lyu, Minghao Guo, Tong Wu, Guodong Xu,Kehuan Zhang,Dahua Lin, " Towards Evaluating and Training Verifiably Robust Neural Networks ", CVPR2021, 2021 (Oral) [PDF] [Code]
 159. Jiangmiao Pang, Kai Chen, Qi Li, Zhihai Xu, Jianping Shi, Huajun Feng, Wanli Ouyang, Dahua Lin, " Towards Balanced Learning for Instance Recognition ", IJCV, 2021 [PDF]
 160. Pu Zhang , Jianru Xue, Pengfei Zhang, Nanning Zheng, and Wanli Ouyang, " Social-aware pedestrian trajectory prediction via states refinement LSTM ", TPAMI, 2021 [PDF]
 161. Zhe Chen, Wanli Ouyang, Tongliang Liu, and Dacheng Tao, " A Shape Transformation-based Dataset Augmentation Framework for Pedestrian Detection ", IJCV, 2021 [PDF]
 162. Hongwen Zhang, Jie Cao, Guo Lu, Wanli Ouyang, and Zhenan Sun, " Learning 3D Human Shape and Pose from Dense Body Parts ", TPAMI, 2021 [PDF]
 163. Jiaqi Wang, Kai Chen, Rui Xu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, and Dahua Lin, " CARAFE++: Unified Content-Aware ReAssembly of FEatures ", TPAMI, 2021 [PDF]
 164. Xinge Zhu, Hui Zhou, Tai Wang, Fangzhou Hong, Wei Li, Yuexin Ma, Hongsheng Li, Ruigang Yang, Dahua Lin, " Cylindrical and Asymmetrical 3D Convolution Networks for LiDAR-based Perception ", TPAMI, 2021 [PDF] [Code]
 165. Sirui Xie, Shoukang Hu, Xinjiang Wang, Chunxiao Liu, Jianping Shi, Xunying Liu, Dahua Lin, " Understanding the wiring evolution in differentiable neural architecture search ", The Society for AI and Statistics, 2021 [PDF]
 166. L. Huang, Y. Huang, W. Ouyang, L. Wang, " Two-Branch Relational Prototypical Network for Weakly Supervised Temporal Action Localization ", TPAMI, 2021 [PDF]
 167. W. Zhang, D. Xu, J. Zhang, W. Ouyang, " Progressive Modality Cooperation for Multi-Modality Domain Adaptation ", TIP, 2021 [PDF]
 168. Ming Sun, Haoxuan Dou, Baopu Li, Junjie Yan, Lei Cui, Wanli Ouyang, " AutoSampling: Search for Effective Data Sampling Schedules ", ICML2021, 2021 [PDF]
 169. Jiahui Li, Wen Chen, Xiaodi Huang, Shuang Yang, Zhiqiang Hu, Qi Duan, Dimitris Metaxas, Hongsheng Li, Shaoting Zhang, " Hybrid Supervision Learning for Whole Slide Image Classification ", MICCAI 2021, 2021 [PDF] [Project]
 170. Meihan Tong, Shuai Wang, Bin Xu, Yixin Cao, Minghui Liu, Lei Hou and Juanzi Li, " Learning from Miscellaneous Other-Class Words for Few-shot Named Entity Recognition ", ACL2021, 2021 [PDF]
 171. Zikun Hu, Yixin Cao, Lifu Huang and Tat-Seng Chua, " How Knowledge Graph and Attention Help? A Qualitative Analysis into Bag-level Relation Extraction ", ACL2021, 2021 [PDF]
 172. Yixin Cao, Xiang Ji, Xin Lv, Juanzi Li, Yonggang Wen and Hanwang Zhang, " Are Missing Links Predictable? An Inferential Benchmark for Knowledge Graph Completion ", ACL2021, 2021 [PDF]
 173. Yixin Cao, Jun Kuang, Ming Gao, Aoying Zhou, Yonggang Wen, Tat-Seng Chua, " Learning Relation Prototype from Unlabeled Texts for Long-tail Relation Extraction ", TKDE, 2021 [PDF]
 174. Ke Yu, Xintao Wang, Chao Dong, Xiaoou Tang, Chen Change Loy, " Path-Restore: Learning Network Path Selection for Image Restoration ", TPAMI, 2021 [PDF]
 175. Enze Xie, Wenhai Wang, Mingyu Ding, Ruimao Zhang, Ping Luo, " PolarMask++: Enhanced Polar Representation for Single-Shot Instance Segmentation and Beyond ", TPAMI, 2021 [PDF]
 176. Peize Sun, Yi Jiang, Enze Xie, Wenqi Shao, Zehuan Yuan, Changhu Wang, Ping Luo, " What Makes for End-to-End Object Detection? ", ICML2021, 2021 [PDF]
 177. Zhaoyang Zhang, Wenqi Shao, Jinwei Gu, Xiaogang Wang, Ping Luo, " Differentiable Dynamic Quantization with Mixed Precision and Adaptive Resolution ", ICML2021, 2021 [PDF]
 178. Yuanfeng Ji, Lingyun Wu, Zhiqiang Hu, Shaoting Zhang, Ping Luo, " Multi-Compound Transformer for Accurate Biomedical Image Segmentation ", MICCAI 2021, 2021 [PDF]
 179. Lingyun Wu, Zhiqiang Hu, Yuanfeng Ji, Ping Luo, Shaoting Zhang, " Multi-frame Collaboration for Effective Endoscopic Video Polyp Detection via Spatial-Temporal Feature Transformation ", MICCAI 2021, 2021 [PDF]
 180. Enze Xie, Wenjia Wang, Wenhai Wang, Peize Sun, Hang Xu, Ding Liang, Ping Luo, " Segmenting Transparent Objects in the Wild with Transformer ", IJCAI 2021, 2021 [PDF]
 181. Junjun He, Jin Ye , Cheng Li , Diping Song, Wanli Chen,Shanshan Wang, Lixu Gu, and Yu Qiao, " Group Shift Pointwise Convolution for Volumetric Medical Image Segmentation ", MICCAI 2021, 2021 [PDF]
 182. Yuming Jiang, Ziqi Huang, Xingang Pan, Chen Change Loy, Ziwei Liu, " Talk-to-Edit: Fine-Grained Facial Editing via Dialog ", ICCV2021, 2021 [PDF] [Project]
 183. Xiangyu Xu, Chen Change Loy, " 3D Human Texture Estimation from a Single Image with Transformers ", ICCV2021, 2021 (Oral) [PDF]
 184. Liming Jiang, Bo Dai, Wayne Wu, Chen Change Loy, " Focal Frequency Loss for Image Reconstruction and Synthesis ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 185. Yuhang Zang, Chen Huang, Chen Change Loy, " FASA: Feature Augmentation and Sampling Adaptation for Long-Tailed Instance Segmentation ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 186. Ke Yu, Zexian Li, Yue Peng, Chen Change Loy, Jinwei Gu, " ReconfigISP: Reconfigurable Camera Image Processing Pipeline ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 187. Jingkang Yang, Haoqi Wang, Litong Feng, Xiaopeng Yan, Huabin Zheng, Wayne Zhang, Ziwei Liu, " Semantically Coherent Out-of-Distribution Detection ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 188. Zhipeng Luo, Zhongang Cai, Changqing Zhou, Gongjie Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Shijian Lu, Hongsheng Li, Shanghang Zhang, Ziwei Liu, " Unsupervised Domain Adaptive 3D Detection with Multi-Level Consistency ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 189. Kun Yuan, Shaopeng Guo, Ziwei Liu, Aojun Zhou, Fengwei Yu, Wei Wu, " Incorporating Convolution Designs into Visual Transformers ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 190. Kun Yuan, Quanquan Li, Shaopeng Guo, Dapeng Chen, Aojun Zhou, Fengwei Yu, Ziwei Liu, " Differentiable Dynamic Wirings for Neural Networks ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 191. Linning Xu, Yuanbo Xiangli, Anyi Rao, Nanxuan Zhao, Bo Dai, Ziwei Liu, Dahua Lin, " BlockPlanner: City Block Generation with Vectorized Graph Representation ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 192. Zhaoyang Zhang, Yitong Jiang, Jun JIang, Xiaogang Wang, Ping Luo, Jinwei Gu, " STAR: A Structure-aware Transformer for Real-time Image Enhancement ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 193. Yezhen Wang, Bo Li, Kaiyang Zhou, Tong Che, Ziwei Liu, Dongsheng Li, " Energy-Based Open-World Uncertainty Modeling for Confidence Calibration ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 194. hongbin Xu,Zhipeng Zhou,Yu Qiao,Wenxiong Kang, " Digging into Uncertainty in Self-supervised Multi-view Stereo ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 195. Xiangyu Chen,Zhengwen Zhang,Jimmy Ren,Lynhoo Tian,Yu Qiao,Chao Dong, " A New Journey from SDRTV to HDRTV ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 196. Xiaoyang Guo, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " LIGA-Stereo: Learning LiDAR Geometry Aware Representations for Stereo-based 3D Detector ", ICCV2021, 2021 [PDF] [Code]
 197. Linjiang Huang, Liang Wang, Hongsheng Li, " Foreground-Action Consistency Network for Weakly Supervised Temporal Action Localization ", ICCV2021, 2021 [PDF] [Code]
 198. Yi Zhang, Hongwei Qin, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " Rethinking Noise Synthesis and Modeling in Raw Denoising ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 199. Peng Gao, Minghang Zheng, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Hongsheng Li, " Fast Convergence of DETR with Spatially Modulated Co-Attention ", ICCV2021, 2021 [PDF] [Code]
 200. Rui Liu, Hanming Deng, Yangyi Huang, Xiaoyu Shi, Lewei Lu, Wenxiu Sun, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Hongsheng Li, " FuseFormer: Fusing Fine-Grained Information in Transformers for Video Inpainting ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 201. Chen Zhao, Yixiao Ge, Feng Zhu, Rui Zhao, Hongsheng Li, Mathieu Salzmann, " Progressive Correspondence Pruning by Consensus Learning ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 202. Maoqing Tian, Zhengjia Li, Ziniu Wan, Jianbo Liu, Shuai Yi, Hongsheng Li, " Encoder-decoder with multi-level attention for 3D human shape and pose estimation ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 203. B. Chen, P. Li, B. Li, C. Lin, C. Li, M. Sun, J. Yan,W. Ouyang, " BN-NAS: Neural Architecture Search with Batch Normalization ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 204. B. Chen, P. Li, C. Li, B. Li, L. Bai, C. Lin, M. Sun, J. Yan, W. Ouyang, " GLiT: Neural Architecture Search for Global and Local Image transformer ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 205. H. Zhang, Y. Tian, X. Zhou, W. Ouyang, Y. Liu, L. Wang, Z. Sun, " 3D Human Pose and Shape Regression with Pyramidal Mesh Alignment Feedback Loop ", ICCV2021, 2021 (Oral) [PDF]
 206. Y. Lu, X. Ma, L. Yang, T. Zhang, Y. Liu, Q. Chu, J. Yan, W. Ouyang, " Geometry Uncertainty Projection Network for Monocular 3D Object Detection ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 207. Y. Ci, C. Lin, M. Sun, B. Chen, H. Zhang, W. Ouyang, " Evolving Search Space for Neural Architecture Search ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 208. L. Xu, W. Ouyang, M. Bennamoun, F. Boussaid, F. Sohel, D. Xu,, " Leveraging Auxiliary Tasks with Affinity Learning for Weakly Supervised Semantic Segmentation ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 209. M. Shen, F. Liang, R. Gong, Y. Li, C. Li, C. Lin, F. Yu, J. Yan,W. Ouyang, " Towards High Performance Extremely Low-bit Neural Networks ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 210. S. Wu, S. Jin, W. Liu, L. Bai, C. Qian, D. Liu, W. Ouyang, " Graph-Based 3D Multi-Person Pose Estimation Using Multi-View Images ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 211. S. Sun, X. Yue, X. Qi, W. Ouyang, V. Prisacariu, P. Torr, " Aggregation with Feature Detection ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 212. Xuekun Jiang, Libiao Jin, Anyi Rao, Linning Xu, Dahua Lin, " Jointly Learning the Attributes and Composition of Shots for Boundary Detection in Videos ", TMM, 2021 [PDF]
 213. Weijia Li, Lingxuan Meng, Jinwang Wang, Conghui He, Gui-Song Xia, Dahua Lin, " 3D Building Reconstruction from Monocular Remote Sensing Images ", ICCV2021, 2021 [PDF] [Project]
 214. Tai Wang, Xinge Zhu, Jiangmiao Pang, Dahua Lin, " Probabilistic and Geometric Depth: Detecting Objects in Perspective ", CoRL2021, 2021 [PDF] [Code]
 215. Xudong Xu, Xingang Pan, Dahua Lin, Bo Dai, " Generative Occupancy Fields for 3D Surface-Aware Image Synthesis ", NeurIPS2021, 2021 [PDF]
 216. Xingang Pan, Xudong Xu, Chen Change Loy, Christian Theobalt, Bo Dai, " A Shading-Guided Generative Implicit Model for Shape-Accurate 3D-Aware Image Synthesis ", NeurIPS2021, 2021 [PDF]
 217. Ceyuan Yang, Yujun Shen, Yinghao Xu, Bolei Zhou, " Data-Efficient Instance Generation from Instance Discrimination ", NeurIPS2021, 2021 [PDF] [Code]
 218. Peng Gao, Jiasen Lu, Hongsheng Li, Roozbeh Mottaghi, Aniruddha Kembhavi, " Container : Context Aggregation Network ", NeurIPS2021, 2021 [PDF] [Code]
 219. Shijie Geng, Peng Gao, Moitreya Chatterjee, Chiori Hori, Jonathan LeRoux, Yongfeng Zhang, Hongsheng Li, Anoop Cherian, " Dynamic Graph Representation Learning for Video Dialog via Multi-Modal Shuffled Transformers ", AAAI2021, 2021 [PDF]
 220. Lei Shi, Kai Shuang, Shijie Geng, Peng Gao, Zuohui Fu, Gerard de Melo, Yunpeng Chen Sen Su , " Dense Contrastive Visual-Linguistic Pretraining ", ACMMM2021, 2021 [PDF]
 221. Xinge Zhu, Hui Zhou, Fangzhou Hong, Tai Wang,Yuexin Ma, Wei Li, Hongsheng Li, Dahua Lin, " 3D Cylindrical Point-Voxel UNet for LiDAR Segmentation ", CVPR2021, 2021 (Oral) [PDF]
 222. Jiahao Xie, Xiaohang Zhan, Ziwei Liu, Yew-Soon Ong, Chen Change Loy, " Unsupervised Object-Level Representation Learning from Scene Images ", NeurIPS2021, 2021 [PDF]
 223. Liming Jiang, Bo Dai, Wayne Wu, Chen Change Loy, " Deceive D: Adaptive Pseudo Augmentation for GAN Training with Limited Data ", NeurIPS2021, 2021 [PDF]
 224. Wenwei Zhang, Jiangmiao Pang, Kai Chen, Chen Change Loy, " K-Net: Towards Unified Image Segmentation ", NeurIPS2021, 2021 [PDF]
 225. Fangzhou Hong, Liang Pan, Zhongang Cai, Ziwei Liu, " Garment4D: Garment Reconstruction from Point Cloud Sequences ", NeurIPS2021, 2021 [PDF]
 226. Yuhang Cao, Jiaqi Wang, Ying Jin, Tong Wu, Kai Chen, Ziwei Liu, Dahua Lin, " Few-Shot Object Detection via Association and DIscrimination ", NeurIPS2021, 2021 [PDF]
 227. Tong Wu, Liang Pan, Junzhe Zhang, Tai Wang, Ziwei Liu, Dahua Lin, " Balanced Chamfer Distance as a Comprehensive Metric for Point Cloud Completion ", NeurIPS2021, 2021 [PDF]
 228. Xingang Pan, Xiaohang Zhan, Bo Dai, Dahua Lin, Chen Change Loy, Ping Luo, " Exploiting Deep Generative Prior for Versatile Image Restoration and Manipulation ", TPAMI, 2021 [PDF]
 229. Zhenghao Peng*, Quanyi Li*, Chunxiao Liu, and Bolei Zhou, " Safe Driving via Expert Guided Policy Optimization ", CoRL2021, 2021 [PDF]
 230. Zhenghao Peng*, Quanyi Li*, Chunxiao Liu, and Bolei Zhou, " Learning to Simulate Self-driven Particles System with Coordinated Policy Optimization ", NeurIPS2021, 2021 [PDF]
 231. Liangbin Xie, Xintao Wang, Chao Dong, Zhongang Qi, Ying Shan, " Finding Discriminative Filters for Specific Degradations in Blind Super-Resolution ", NeurIPS2021, 2021 [PDF]
 232. Keyu Tian, Chen Lin, Ser-Nam Lim, Wanli Ouyang, Puneet K. Dokania, Philip Torr, " A Continuous Mapping For Augmentation Design ", NeurIPS2021, 2021 [PDF]
 233. Gao Peng, Jiasen Lu, Hongsheng Li, Roozbeh Mottaghi, Aniruddha Kembhavi, " Container: Context Aggregation Networks ", NeurIPS2021, 2021 [PDF]
 234. Wei Sun, Aojun Zhou, Sander Stuijk, Rob G. J. Wijnhoven, Andrew Nelson, Hongsheng Li, Henk Corporaal, " DominoSearch: Find layer-wise fine-grained N:M sparse schemes from dense neural networks ", NeurIPS2021, 2021 [PDF]
 235. Yuanjie Zheng; Xiaodan Sui; Yanyun Jiang; Tontong Che; Shaoting Zhang; Jie Yang; Hongsheng Li, " SymReg-GAN: Symmetric Image Registration with Generative Adversarial Networks ", TPAMI, 2021 [PDF]
 236. Jianbo Liu, Sijie Ren, Yuanjie Zheng, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " A Holistically-Guided Decoder for Deep Representation Learning with Applications to Semantic Segmentation and Object Detection, ", TPAMI, 2021 [PDF]
 237. Fabian Caba,Bernard Ghanem,Dahua Lin,Dong Liu,Yu Xiong,Alejandro Pardo,Anyi Rao,Qingqiu Huang, " AI for Creative Video Editing and Understanding ", ICCV2021, 2021
 238. Xiaoyu Yue,Shuyang Sun,Zhanghui Kuang,meng wei,Philip Torr,Wayne Zhang,Dahua Lin, " Vision Transformer with Progressive Sampling ", ICCV2021, 2021 [PDF]
 239. Tai Wang,Xinge Zhu,Jiangmiao Pang,Dahua Lin, " FCOS3D: Fully Convolutional One-Stage Monocular 3D Object Detection ", 3DODI, 2021 [PDF]
 240. Zhanghui Kuang,Hongbin Sun,Zhizhong Li,Xiaoyu Yue,Tsui Hin Lin,Jianyong Chen,Huaqiang Wei,Yiqin Zhu,Tong Gao,Wenwei Zhang,Kai Chen,Wayne Zhang,Dahua Lin, " MMOCR: A Comprehensive Toolbox for Text Detection, Recognition and Understanding ", ACM, 2021 [PDF]

 241. 2020

 242. Zhaoyang Lv, Ching-Yun Ko, Zhifeng Kong, Ngai Wong, Dahua Lin, Luca Daniel, " Fastened CROWN: Tightened Neural Network Robustness Certificates ", AAAI2020, 2020 [PDF] [Code]
 243. Yingjie Cai, Buyu Li, Zeyu Jiao, Hongsheng Li, Xingyu Zeng, Xiaogang Wang, " Monocular 3D Object Detection with Decoupled Structured Polygon Estimation and Height-Guided Depth Estimation ", AAAI2020, 2020 [PDF]
 244. Jinyang Guo, Wanli Ouyang, Dong Xu, " Channel Pruning Guided by Classification Loss and Feature Importance ", AAAI2020, 2020 [PDF]
 245. Linjiang Huang, Yan Huang, Wanli Ouyang, Liang Wang, " Relational Prototypical Network for Weakly Supervised Temporal Action Localization ", AAAI2020, 2020 [PDF]
 246. Linjiang Huang, Yan Huang, Wanli Ouyang, Liang Wang, " Part-Level Graph Convolutional Network for Skeleton-Based Action Recognition ", AAAI2020, 2020 [PDF]
 247. Di Chen, Shanshan Zhang, Wanli Ouyang, Jian Yang, Bernt Schiele, " Hierarchical Online Instance Matching for Person Search ", AAAI2020, 2020 [Project]
 248. Qi Chu, Wanli Ouyang, Bin Liu, Feng Zhu, Nenghai Yu, " DASOT: A Unified Framework Integrating Data Association and Single Object Tracking for Online Multi-Object Tracking ", AAAI2020, 2020 [PDF]
 249. Mingye Xu, Zhipeng Zhou, Yu Qiao, " Geometry Sharing Network for 3D Point Cloud Classification and Segmentation ", AAAI2020, 2020 [PDF]
 250. Peiqin Zhuang,Yali Wang, Yu Qiao, " Learning Attentive Pairwise Interaction for Fine-Grained Classification ", AAAI2020, 2020 [PDF]
 251. Ze Yang, Yali Wang,Xianyu Chen, Jianzhuang Liu, Yu Qiao, " Context-Transformer: Tackling Object Confusion for Few-Shot Detection ", AAAI2020, 2020 [PDF]
 252. Bin Fu,Junjun He,Zhengfu Zhang,Yu Qiao, " Dynamic Sampling Network for Semantic Segmentation ", AAAI2020, 2020 [PDF]
 253. Yuanbo Xiangli*, Yubin Deng*, Bo Dai*, Chen Change Loy, Dahua Lin, " Real or Not Real, that is the Question ", ICLR2020, 2020 [PDF]
 254. Feng Liang, Chen Lin, Ronghao Guo, Ming Sun, Wei Wu, Junjie Yan, and Wanli Ouyang, " Computation Reallocation for Object Detection ", ICLR2020, 2020 [PDF]
 255. Yixao Ge, Dapeng Chen, Hongsheng Li, " Mutual Mean-Teaching: Pseudo Label Refinery for Unsupervised Domain Adaptation on Person Re-identification ", ICLR2020, 2020 [PDF]
 256. Hao Li*, Chenxin Tao*, Xizhou Zhu, Xiaogang Wang, Gao Huang, Jifeng Dai, " Auto Seg-Loss: Searching Metric Surrogates for Semantic Segmentation ", ICLR2020, 2020 [PDF]
 257. Dongzhan Zhou*, Xinchi Zhou*, Wenwei Zhang, Chen Change Loy, Shuai YI, Xuesen Zhang, Wanli Ouyang, " EcoNAS: Finding Proxies for Economical Neural Architecture Search ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 258. Jingru Tan, Changbao Wang, Buyu Li, Quanquan Li, Wanli Ouyang, CHangqing Yin, Junjie Yan, " Equalization Loss for Long-Tailed Object Recognition ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 259. Jinyang Guo, Wanli Ouyang, Dong Xu, " Multi-Dimensional Pruning: A Unified Framework for Model Compression ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 260. Wang Zeng, Wei Yang, Wanli Ouyang, Ping Luo, Wentao Liu, Xiaogang Wang, " 3D Human Mesh Regression with Dense Correspondence ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 261. Xiang Li, Chen Lin, CHuming Li, Ming SUn, Wei Wu, Junjie Yan, Wanli Ouyang, " Improving One-shot NAS by Suppressing the Posterior Fading ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 262. Ziyu Liu, Hongwen Zhang, Zhenghao Chen, Zhiyong Wang, Wanli Ouyang, " Unifying Spatial-Temporal Graph Convolutions with Disentangled Multi-Scale Aggregators for Skeleton-Based Action Recognition ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 263. Chunle Guo, Chongyi Li, Jichang Guo, Chen Change Loy, Junhui Hou, Sam Kwong, Runmin Cong, " Zero-Reference Deep Curve Estimation for Low-Light Image Enhancement ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 264. Xiaohang Zhan, Xingang Pan, Bo Dai, Ziwei Liu, Dahua Lin, Chen Change Loy, " Scene De-occlusion: Ordering Recovery, Amodal and Content Completion without Corresponding Annotations ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 265. Zhuoqian Yang, Wentao Zhu, Wayne Wu, Chen Qian, Qiang Zhou, Bolei Zhou, Chen Change Loy, " Video Motion Retargeting via Invariance-Driven Unsupervised Representation Disentanglement ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 266. Lei Yang, Dapeng Chen, Xiaohang Zhan, Rui Zhao, Chen Change Loy, Dahua Lin, " Learning to Cluster Faces via Confidence and Connectivity Estimation ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 267. Liming Jiang, Wayne Wu, Ren Li, Chen Qian, Chen Change Loy, " DeeperForensics-1.0: A Large-Scale Dataset for Real-World Face Forgery Detection ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 268. Xiaohang Zhan, Jiahao Xie, Ziwei Liu, Yew Soon Ong, Chen Change Loy, " Online Deep Clustering for Unsupervised Representation Learning ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 269. Yuhang Cao, Kai Chen, Chen Change Loy, Dahua Lin, " Prime Sample Attention in Object Detection ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 270. Yuenan Hou, Zheng Ma, Chunxiao Liu, Tak-Wai Hui, Chen Change Loy, " Inter-Region Affinity Distillation for Road Marking Segmentation ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 271. Shaoshuai Shi, Chaoxu Guo, Li Jiang, Zhe Wang, Jianping Shi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " PV-RCNN: Point-Voxel Feature Set Abstraction for 3D Object Detection ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 272. Rui Liu, Chengxi Yang, Wenxiu Sun, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " StereoGAN: Bridging Synthetic-to-Real Domain Gap by Joint Optimization of Domain Translation and Stereo Matching ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 273. Xiaokang Chen, Kwan-Yee Lin, Chen Qiao, Gang Zeng, Hongsheng Li, " 3D Sketch-aware Semantic Scene Completion via Semi-supervised Structure Prior ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 274. Xiaoyi Dong, Jiangfan Han, Dongdong Chen, Jiayang Liu, Huanyu Bian, Zehua Ma, Hongsheng Li, Xiaogang Wang, Weiming Zhang, Nenghai Yu, " Robust Superpixel-Guided Attentional Adversarial Attack ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 275. Dian Shao, Yue Zhao, Bo Dai, Dahua Lin, " FineGym: A Hierarchical Video Dataset for Fine-grained Understanding ", CVPR2020, 2020 [Project]
 276. Dian Shao, Yue Zhao, Bo Dai, Dahua Lin, " Intra- and Inter-Action Understanding via Temporal Action Parsing ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 277. Shoukang Hu, Sirui Xie, Hehui Zheng, Chunxiao Liu, Jianping Shi, Xunying Liu, Dahua Lin, " DSNAS: Direct Neural Architecture Search without Parameter Retraining ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 278. Anyi Rao, Linning Xu, Guodong Xu, Qingqiu Huang, Bolei Zhou, Dahua Lin, " A Local-to-Global Approach to Multi-modal Movie Scene Segmentation ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 279. Minghao Guo, Yuzhe Yang, Rui Xu, Ziwei Liu, Dahua Lin, " When NAS Meets Robustness: In Search of Robust Architectures against Adversarial Attacks ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 280. Ziwei Liu, Zhongqi Miao, Xingang Pan, Xiaohang Zhan, Dahua Lin, Stella Yu, Boqing Gong, " Open Compound Domain Adaptation ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 281. Cheng-Han Lee, Ziwei Liu, Lingyun Wu, Ping Luo, " MaskGAN : Toward Diverse and Interactive Facial Image Manipulation ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 282. Hang Zhou, Jihao Liu, Ziwei Liu, Yu Liu, Xiaogang Wang, " Rotate-and-Render: Unsupervised Photorealistic Face Rotation from Single-View Images ", CVPR2020, 2020 [PDF] [Code]
 283. Zhouxia Wang, Jiawei Zhang, Mude Lin, Ping Luo, Jimmy Ren, " Learning a Reinforced Agent for Flexible Exposure Bracketing Selection ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 284. Han Yan, Ruimao Zhang, Xiaobao Guo, Wei Liu, Wangmeng Zuo, Ping Luo, " Towards Photo-Realistic Virtual Try-On by Adaptively Generating↔Preserving Image Content ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 285. Ruimao Zhang, Zhanglin Peng, Lingyun Wu, Zhen Li, Ping Luo, " Exemplar Normalization for Learning Deep Representation ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 286. Mingyu Ding, Yuqi Huo, Hongwei Yi, Zhe Wang, Jianping Shi, Zhiwu Lu, Ping Luo, " Learning Depth-Guided Convolutions for Monocular 3D Object Detection ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 287. Enze Xie, Peize Sun, Xiaoge Song, Wenhai Wang, Xuebo Liu, Ding Liang, Chunhua Shen, Ping Luo, " PolarMask: Single Shot Instance Segmentation with Polar Representation ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 288. Qiushan Guo, Xinjiang Wang, Yichao Wu, Zhipeng Yu, Ding Liang, Xiaolin Hu, Ping Luo, " Online Knowledge Distillation via Collaborative Learning ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 289. Jinjin Gu, Yujun Shen, Bolei Zhou, " Image Processing Using Multi-Code GAN Prior ", CVPR2020, 2020 [PDF] [Code]
 290. Ceyuan Yang, Yinghao Xu, Jianping Shi, Bo Dai, Bolei Zhou, " Temporal Pyramid Network for Action Recognition ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 291. Liangji Fang, Qinhong Jiang, Jianping Shi, Bolei Zhou, " TPNet: Trajectory Proposal Network for Motion Prediction ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 292. Yujun Shen, Jinjin Gu, Xiaoou Tang, Bolei Zhou, " Interpreting the Latent Space of GANs for Semantic Face Editing ", CVPR2020, 2020 [PDF] [Code]
 293. Wu Shi, Yu Qiao, " Fast Texture Synthesis via Pseudo Optimizer ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 294. Shijie Yu,Shihua Li,Dapeng Chen,Rui Zhao,Junjie Yan,Yu Qiao, " COCAS: A Large-Scale Clothes Changing Person Dataset for Re-identification ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 295. Kai Wang, Xiaojiang Peng, Jianfei Yang, Shijian Lu, Yu Qiao, " Suppressing Uncertainties for Large-Scale Facial Expression Recognition ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 296. Xianhang Li , Yali Wang, Zhipeng Zhou, Yu Qiao, " SmallBigNet: Integrating Core and Contextual Views for Video Classification ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 297. Shuai Bai,zhiqun He,Yu Qiao,Hanzhe Hu ,Wei Wu,Junjie Yan, " Adaptive Dilated Network with Self-Correction Supervision for Counting ", CVPR2020, 2020 [PDF]
 298. Jiangyue Xia, Anyi Rao, Qingqiu Huang, Linning Xu, Jiangtao Wen, Dahua Lin, " Online Multi-modal Person Search in Videos ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 299. Qingqiu Huang, Lei Yang, Huaiyi HUANG, Tong Wu, Dahua Lin, " Caption-Supervised Face Recognition: Training a State-of-the-Art Face Model without Manual Annotation ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 300. Jingbo Wang, Sijie Yan, Yuanjun Xiong, Dahua Lin, " Motion Guided 3D Pose Estimation from Video ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 301. Qingqiu Huang, Yu Xiong, Anyi Rao, Jiaze Wang, Dahua Lin, " MovieNet: A Holistic Dataset for Movie Understanding ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 302. Hang Zhou, Xudong XU, Dahua Lin, Xiaogang Wang, Ziwei Liu, " Sep-Stereo: Visual-Guided Stereophonic Audio Generation by Associating Source Separation ", ECCV2020, 2020 [PDF] [Code] [Project]
 303. Qiang Nie, Ziwei Liu, Yun-Hui Liu, " Unsupervised Human 3D Pose Representation with Viewpoint and Pose Disentanglement ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 304. Yuanhan Zhang, Zhenfei Yin, Yidong Li, Guojun Yin, Junjie Yan, Jing Shao, Ziwei Liu, " CelebA-Spoof: Large-Scale Face Anti-Spoofing Dataset with Rich Annotations ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 305. Xingang Pan, Xiaohang Zhan, Bo Dai, Dahua Lin, Chen Change Loy, Luo Ping, " Exploiting Deep Generative Prior for Versatile Image Restoration and Manipulation ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 306. Haodong Duan, Yue Zhao, Yuanjun Xiong, Wentao Liu, Dahua Lin, " Omni-sourced Webly-supervised Video Recognition ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 307. Tong Wu, Qingqiu Huang, Ziwei Liu, Yu Wang, Dahua Lin, " Distribution-Balanced Loss for Multi-Label Classification in Long-Tailed Datasets ", ECCV2020, 2020 [PDF] [Code]
 308. Jiaqi Wang, Wenwei Zhang, Yuhang CAO, Kai Chen, Jiangmiao Pang, Tao Gong, Jianping Shi, Chen Change Loy, Dahua Lin, " Side-Aware Boundary Localization for More Precise Object Detection ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 309. Xinge ZHU, Yuexin Ma, Tai WANG, Yan Xu, Jianping Shi, Dahua Lin, " SSN: Shape Signature Networks for Multi-class Object Detection from Point Clouds ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 310. Manyuan Zhang, Guanglu Song, Hang Zhou, Yu Liu, " Discriminability Distillation in Group Representation Learning ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 311. Huaiyi HUANG, Yuqi Zhang, Qingqiu Huang, Zhengkui Guo, Ziwei Liu, Dahua Lin, " Placepedia: Comprehensive Place Understanding with Multi-Faceted Annotations ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 312. Lei Yang, Qingqiu Huang, Huaiyi HUANG, Linning Xu, Dahua Lin, " Learn to Propagate Reliably on Noisy Affinity Graphs ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 313. Anyi Rao, Jiaze Wang, Linning Xu, Xuekun Jiang, Qingqiu Huang, Bolei Zhou, Dahua Lin, " A Unified Framework for Shot Type Classification Based on Subject Centric Lens ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 314. Yixiao Ge, Haibo Wang, Feng Zhu, Rui Zhao, Hongsheng Li, " Self-supervising Fine-grained Region Similarities for Large-scale Image Localization ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 315. Jianbo Liu, Junjun He, Yu Qiao, Jimmy Ren, Hongsheng Li, " Learning to Predict Context-adaptive Convolution for Semantic Segmentation ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 316. Jianbo Liu, Junjun He, jiawei zhang, Jimmy Ren, Hongsheng Li, " EfficientFCN: Holistically-guided Decoding for Semantic Segmentation ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 317. Xiao Zhang, Rui Zhao, Yu Qiao, Hongsheng Li , " RBF-Softmax: Learning Deep Representative Prototypes with Radial Basis Function Softmax ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 318. Xihui Liu, Zhe Lin, Jianming Zhang, Handong Zhao, Quan Hung Tran, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " Open-Edit: Open-Domain Image Manipulation with Open-Vocabulary Instructions ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 319. Xiaokang Chen, Kwan-Yee Lin, Jingbo Wang, Wayne Wu, Chen Qian, Hongsheng Li, Gang Zeng, " Bi-directional Cross-Modality Feature Propagation with Separation-and-Aggregation Gate for RGB-D Semantic Segmentation ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 320. Sheng Jin, Lumin Xu, Jin Xu, Can Wang, Wentao Liu, Chen Qian, Wanli Ouyang, Ping Luo, " Whole-Body Human Pose Estimation in the Wild ", ECCV2020, 2020 [PDF] [Code] [Demo]
 321. Sheng Jin, Wentao Liu, Enze Xie, Wenhai Wang, Chen Qian, Wanli Ouyang, Ping Luo , " Differentiable Hierarchical Graph Grouping for Multi-Person Pose Estimation ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 322. Xinzhu Ma, Shinan Liu, Zhiyi Xia, Hongwen Zhang, Xingyu Zeng, Wanli Ouyang , " Rethinking Pseudo-LiDAR Representation ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 323. Guo Lu, Chunlei Cai, Xiaoyun Zhang, Li Chen, Wanli Ouyang, Dong Xu, Zhiyong Gao, " Content Adaptive and Error Propagation Aware Deep Video Compression ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 324. Zhihao Hu, Zhenghao Chen, Dong Xu, Guo Lu, Wanli Ouyang, Shuhang Gu, " Improving Deep Video Compression by Resolution-adaptive Flow Coding ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 325. Dongzhan Zhou, Xinchi Zhou, Hongwen Zhang, Shuai Yi, Wanli Ouyang, " Cheaper Pre-training Lunch: An Efficient Paradigm for Object Detection ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 326. Kaisiyuan Wang, Qianyi Wu, Linsen Song, Zhuoqian Yang, Wayne Wu, Chen Qian, Ran He, Yu Qiao, Chen Change Loy, " MEAD: A Large-scale Audio-visual Dataset for Emotional Talking Face Generation ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 327. Jingwen He, Yihao Liu, Yu Qiao, Chao Dong, " Conditional Sequential Modulation for Efficient Image Retouching ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 328. Jingwen He, Chao Dong, Yu Qiao, " Interactive Multi-Dimension Modulation with Dynamic Controllable Residual Learning for Image Restoration ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 329. Jinjin Gu, Haoming Cai, Haoyu Chen, Xiaoxing Ye, Jimmy S. Ren, Chao Dong, " PIPAL: a Large-Scale Image Quality Assessment Dataset for Perceptual Image Restoration ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 330. Jiapeng Zhu, Yujun Shen, Deli Zhao, Bolei Zhou, " In-Domain GAN Inversion for Real Image Editing ", ECCV2020, 2020 [PDF] [Code]
 331. Zhongang Cai, Junzhe Zhang, Daxuan Ren, Cunjun Yu, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Chai Kiat Yeo, Chen Change Loy, " MessyTable: Instance Association in Multiple Camera Views ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 332. Liming Jiang, Changxu Zhang, Mingyang Huang, Chunxiao Liu, Jianping Shi, Chen Change Loy, " TSIT: A Simple and Versatile Framework for Image-to-Image Translation ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 333. Tak-Wai Hui, Chen Change Loy, " LiteFlowNet3: Resolving Correspondence Ambiguity for More Accurate Optical Flow Estimation ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 334. Guodong Xu, Ziwei Liu, Xiaoxiao Li, Chen Change Loy, " Knowledge Distillation Meets Self-Supervision ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 335. Chongyi Li, Runmin Cong, Yongri Piao, Qianqian Xu, Chen Change Loy, " RGB-D Salient Object Detection with Cross-Modality Modulation and Selection ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 336. Jingkang Yang, Litong Feng, Weirong Chen, Xiaopeng Yan, Huabin Zheng, Ping Luo, Wayne Zhang, " Webly Supervised Image Classification with Self-Contained Confidence ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 337. Enze Xie, Wenjia Wang, Wenhai Wang, Mingyu Ding, Chunhua Shen, Ping Luo, " Segmenting Transparent Objects in the Wild ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 338. Wenhai Wang, Xuebo Liu, Xiaozhong Ji, Enze Xie, Ding Liang, ZhiBo Yang, Tong Lu, Chunhua Shen, Ping Luo, " AE TextSpotter: Learning Visual and Linguistic Representation for Ambiguous Text Spotting ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 339. Chaofan Tao, Qinhong Jiang, Lixin Duan, Luo Ping, " Dynamic and Static Context-aware LSTM for Multi-agent Motion Prediction ", ECCV2020, 2020 [PDF]
 340. Yuanfeng Ji, Ruimao Zhang, Zhen Li, Jiamin Ren, Shaoting Zhang, and Ping Luo, " UXNet: Searching Multi-level Feature Aggregation for 3D Medical Image Segmentation ", MICCAI2020, 2020 [PDF]
 341. Rui Huang, Yuanjie Zheng, Zhiqiang Hu, Shaoting Zhang, Hongsheng Li, " Multi-organ Segmentation via Co-training Weight-averaged Models from Few-organ Datasets ", MICCAI2020, 2020 [PDF]
 342. Bowen Pan, Jiankai Sun, Ho Yin Tiga Leung, Alex Andonian, Bolei Zhou, " Cross-view Semantic Segmentation for Sensing Surroundings ", IROS2020+RAL, 2020 [PDF]
 343. Yixiao Ge, Dapeng Chen, Feng Zhu, Rui Zhao, Hongsheng Li, " Self-paced Contrastive Learning with Hybrid Memory for Domain Adaptive Object Re-ID ", NeurIPS 2020, 2020 [PDF]
 344. Jiawei Ren, Cunjun Yu, Shunan Sheng, Xiao Ma, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Hongsheng Li, " Balanced Meta-Softmax for Long-Tailed Visual Recognition ", NeurIPS 2020, 2020 [PDF]
 345. Shangchen Zhou, Jiawei Zhang, Wangmeng Zuo, Chen Change Loy, " Cross-Scale Internal Graph Neural Network for Image Super-Resolution ", NeurIPS 2020, 2020 [PDF]
 346. Shaoshuai Shi, Zhe Wang, Jianping Shi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " From Points to Parts: 3D Object Detection from Point Cloud with Part-aware and Part-aggregation Network ", TPAMI, 2020 [PDF]
 347. Yantao Shen, Tong Xiao, Shuai Yi, Dapeng Chen, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " Person Re-identification with Deep Kronecker-Product Matching and Group-shuffling Random Walk ", TPAMI, 2020 [PDF]
 348. Yan Xu, Zhaoyang Huang, Kwan-Yee Lin, Jianping Shi, Hujun Bao, Guofeng Zhang, Hongsheng Li, " SelfVoxeLO: Self-supervised LiDAR Odometry with Voxel-based Deep Neural Networks ", CoRL 2020, 2020 [PDF]
 349. Junning Huang, Sirui Xie, Jiankai Sun, Qiurui Ma, Chunxiao Liu, Dahua Lin, Bolei Zhou, " Learning a decision module by imitating driver's control behaviors ", CoRL 2020, 2020 [PDF]
 350. Jiankai Sun, Hao Sun, Tian Han, Bolei Zhou, " Neural-Symbolic Program Search: Towards Automatic Autonomous Driving System Design ", CoRL 2020, 2020 [PDF]
 351. Tai Wang, Xinge Zhu, Dahua Lin, " Reconfigurable Voxels: A New Representation for LiDAR-Based Point Clouds ", CoRL 2020, 2020 [PDF]
 352. Tai Wang, Conghui He, Zhe Wang, Jianping Shi, Dahua Lin, " FLAVA: Find, Localize, Adjust and Verify to Annotate LiDAR-Based Point Clouds ", UIST 2020, 2020 [PDF] [Demo]
 353. Yujun Shen, Ceyuan Yang, Xiaoou Tang, Bolei Zhou, " InterFaceGAN: Interpreting the Disentangled Face Representation Learned by GANs ", TPAMI, 2020 [PDF] [Code]
 354. Ceyuan Yang, Yujun Shen, Bolei Zhou, " Semantic Hierarchy Emerges in Deep Generative Representations for Scene Synthesis ", IJCV, 2020 [PDF] [Code]
 355. David Bau, Jun-Yan Zhu, Hendrik Strobelt, Agata Lapedriza, Bolei Zhou, and Antonio Torralba, " Understanding the Role of Individual Units in a Deep Neural Network ", PNAS, 2020 [PDF]
 356. Jiaze Wang, Xiaojiang Peng, Yu Qiao, " Cascade multi-head attention networks for action recognition ", Comput. Vis. Image Underst, 2020 [PDF]
 357. Wen Wang, Xiaojiang Peng,Yanzhou Sua, Yu Qiao and Jian Cheng, " TTPP: Temporal Transformer with Progressive Prediction for Efficient Action Anticipation ", Neurocomputing, 2020 [PDF]
 358. Yongbing Zhang ; Siyuan Liu ; Chao Dong ; Xinfeng Zhang ; Yuan Yuan, " Multiple Cycle-in-Cycle Generative Adversarial Networks for Unsupervised Image Super-Resolution ", T-Ip, 2020 [PDF]
 359. D. Xu, X. Alameda-Pineda, E. Ricci, W. Ouyang, X. Wang, N. Sebe, " Probabilistic Graph Attention Network with Conditional Kernels for Pixel-Wise Prediction ", TPAMI, 2020 [PDF]
 360. G. Lu, X. Zhang, W. Ouyang, L. Chen, Z. Gao, D. Xu,, " An End-to-End Learning Framework for Video Compression ", TPAMI, 2020 [PDF]
 361. L. Liu, W. Ouyang, X. Wang, P. Fieguth, J. Chen, X. Liu, and M. Pietikainen, " Deep learning for generic object detection: A survey ", IJCV, 2020 [PDF]
 362. Cong Ma*, Zhizhong Li*, Dahua Lin, Jiangshe Zhang, " Parallel Multi-Environment Shaping Algorithm for Complex Multi-step Task ", Neurocomputing , 2020 [PDF]

 363. 2019

 364. Kui Xu, Zhe Wang, Jianping Shi, Hongsheng Li, Qiangfeng Cliff Zhang, " A^2-Net: Molecular Structure Estimation for Cryo-EM Density Volumes ", AAAI 2019, 2019 [PDF]
 365. Mingyang Liang, Xiaoyang Guo, You Song, Hongsheng Li, Xiaogang Wang , " Unsupervised Cross-spectral Stereo Matching by Learning to Synthesize ", AAAI 2019, 2019 (Oral) [PDF]
 366. Hang Zhou, Yu Liu, Ziwei Liu, Ping Luo, Xiaogang Wang, " Talking Face Generation by Adversarially Disentangled Audio-Visual Representation ", AAAI 2019, 2019 (Oral) [PDF] [Code] [Demo] [Project]
 367. Buyu Li, Yu Liu, Xiaogang Wang, " Gradient Harmonized Single-Stage Detector ", AAAI 2019, 2019 (Oral) [PDF] [Code]
 368. Yuenan Hou, Zheng Ma, Chunxiao Liu, Chen Change Loy, " Learning to Steer by Mimicking Features from Heterogeneous Auxiliary Networks ", AAAI 2019, 2019 (Oral) [PDF] [Code] [Project]
 369. Weidong Yin, Ziwei Liu, Chen Change Loy , " Instance-level Facial Attributes Transfer with Geometry-aware Flow ", AAAI 2019, 2019 (Spotlight) [PDF] [Code] [Project]
 370. Ping Luo, Xinjiang Wang, Wenqi Shao, Zhanglin Peng, " Towards Understanding Regularization in Batch Normalization ", ICLR 2019, 2019 [PDF]
 371. Ping Luo, Jiamin Ren, Zhanglin Peng, Ruimao Zhang, Jingyu Li, " Differentiable Learning-to-Normalize via Switchable Normalization ", ICLR 2019, 2019 [PDF]
 372. Hongyang Li, Bo Dai, Shaoshuai Shi, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, " FEATURE INTERTWINER FOR OBJECT DETECTION ", ICLR 2019, 2019 [PDF] [Code]
 373. Xinge Zhu, Jiangmiao Pang, Ceyuan Yang, Jianping Shi, Dahua Lin, " Adapting Object Detectors via Selective Cross-Domain Alignment ", CVPR 2019, 2019 [PDF]
 374. Xiaohang Zhan, Xingang Pan, Ziwei Liu, Dahua Lin, Chen Change Loy, " Self-Supervised Learning via Conditional Motion Propagation ", CVPR 2019, 2019 [PDF] [Code] [Demo] [Project]
 375. Jiangmiao Pang, Kai Chen, Jianping Shi, Huajun Feng, Wanli Ouyang, Dahua Lin, " Libra R-CNN: Balanced Learning for Object Detection ", CVPR 2019, 2019 [PDF] [Code]
 376. Saihui Hou, Xinyu Pan, Zilei Wang, Chen Change Loy, Dahua Lin, " Learning a Unified Classifier Incrementally via Rebalancing ", CVPR 2019, 2019 [PDF] [Code] [Project]
 377. Lei Yang, Xiaohang Zhan, Dapeng Chen, Junjie Yan, Chen Change Loy, Dahua Lin , " Learning to Cluster Faces on an Affinity Graph ", CVPR 2019, 2019 (Oral) [PDF] [Code] [Project]
 378. Kai Chen, Jiangmiao Pang, Jiaqi Wang, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin, " Hybrid Task Cascade for Instance Segmentation ", CVPR 2019, 2019 [PDF] [Code] [Demo]
 379. Jiaqi Wang, Kai Chen, Shuo Yang, Chen Change Loy, Dahua Lin, " Region Proposal by Guided Anchoring ", CVPR 2019, 2019 [PDF] [Code]
 380. Minghao Guo, Zhao Zhong, Wei Wu, Dahua Lin, Junjie Yan, " IRLAS: Inverse Reinforcement Learning for Architecture Search ", CVPR 2019, 2019 [PDF]
 381. Rui Xu, Xiaoxiao Li, Bolei Zhou, Chen Change Loy, " Deep Flow Guided Video Inpainting ", CVPR 2019, 2019 [PDF]
 382. Yining Li, Chen Huang, Chen Change Loy, " Dense Intrinsic Appearance Flow for Human Pose Transfer ", CVPR 2019, 2019 [PDF] [Code] [Project]
 383. Wenyan Wu, Kaidi Cao, Cheng Li, Chen Qian, Chen Change Loy , " Geometry-Aware Unsupervised Image-to-Image Translation ", CVPR 2019, 2019 [PDF]
 384. Xintao Wang, Ke Yu, Chao Dong, Xiaoou Tang, Chen Change Loy, " Deep Network Interpolation for Continuous Imagery Effect Transition ", CVPR 2019, 2019 [PDF] [Code] [Project]
 385. Guorun Yang, Xiao Song, Chaoqin Huang, Zhidong Deng, Jianping Shi, Bolei Zhou, " DrivingStereo: A Large-Scale Dataset for Stereo Matching in Autonomous Driving Scenarios ", CVPR 2019, 2019 [PDF]
 386. Xihui Liu, Zihao Wang, Jing Shao, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " Improving Referring Expression Grounding with Cross-modal Attention-guided Erasing ", CVPR 2019, 2019 [PDF]
 387. Shaoshuai Shi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " PointRCNN: 3D Object Proposal Generation and Detection from Point Cloud ", CVPR 2019, 2019 [PDF] [Code]
 388. Xiaoyang Guo, Kai Yang, Wukui Yang, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " Group-wise Correlation Stereo Network ", CVPR 2019, 2019 [PDF] [Code]
 389. Peng Gao, Haoxuan You, Zhengkai Jiang, Pan Lu, Steven Hoi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " Dynamic Fusion with Intra- and Inter-modality Attention Flow for Visual Question Answering ", CVPR 2019, 2019 (Oral) [PDF]
 390. Rui Liu, Yu Liu, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " Conditional Adversarial Generative Flow for Controllable Image Synthesis ", CVPR 2019, 2019 [PDF]
 391. Xiao Zhang, Rui Zhao, Yu Qiao, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " AdaCos: Adaptively Scaling Cosine Logit for Learning Deep Face Representation ", CVPR 2019, 2019 (Oral) [PDF]
 392. Xiao Zhang, Rui Zhao, Junjie Yan, Mengya Gao, Yu Qiao, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " P2SGrad: Refined Gradients for Optimizing Deep Face Models ", CVPR 2019, 2019 [PDF]
 393. Guo Lu,Wanli Ouyang, Zhiyong Gao, Dong Xu, " DVC: An End-to-end Deep Video Compression Framework ", CVPR 2019, 2019 (Oral) [PDF]
 394. Buyu Li, Wanli Ouyang, Lu Sheng, Xingyu Zeng, Xiaogang Wang, " GS3D: An Efficient 3D Object Detection Framework for Autonomous Driving ", CVPR 2019, 2019 [PDF]
 395. Chunfeng Song, Yan Huang, Liang Wang, Wanli Ouyang, " Box-driven Class-wise Region Masking and Filling Rate Guided Loss for Weakly Supervised Semantic Segmentation ", CVPR 2019, 2019 [PDF]
 396. Pu Zhang, Wanli Ouyang, Jianru Xue, " SR-LSTM: State Refinement for LSTM towards Pedestrian Trajectory Prediction ", CVPR 2019, 2019 [PDF]
 397. Rui Su, Wanli Ouyang, Luping Zhou, Dong Xu, " Improving Action Localization by Progressive Cross-stream Cooperation ", CVPR 2019, 2019 [PDF]
 398. Sheng Jin, Wentao Liu, Wanli Ouyang, " Multi-person Articulated Tracking with Spatial and Temporal Embeddings ", CVPR 2019, 2019 [PDF]
 399. Wenqi Shao, Tianjian Meng, Jingyu Li, Ruimao Zhang, Yudian Li, Xiaogang Wang, Ping Luo, " SSN: Learning Sparse Switchable Normalization via SparsestMax ", CVPR 2019, 2019 [PDF] [Code]
 400. Yuying Ge, Ruimao Zhang, Xiaoou Tang, Xiaogang Wang, Ping Luo, " DeepFashion2: A Versatile Benchmark for Detection, Pose Estimation, Segmentation and Retrieval of Clothing Images ", CVPR 2019, 2019 [PDF]
 401. Hongyang Li, David Eigen, Samuel Dodge, Matt Zeiler, Xiaogang Wang, " Finding Task-relevant Features for Few-shot Learning by Cateogry Traversal ", CVPR 2019, 2019 (Oral) [PDF] [Code]
 402. Guojun Yin, Bin Liu, Lu Sheng, Nenghai Yu, Xiaogang Wang, Jing Shao, " Semantics Disentangling for Text-to-Image Generation ", CVPR 2019, 2019 (Oral) [PDF]
 403. Guojun Yin, Lu Sheng, Bin Liu, Nenghai Yu, Xiaogang Wang, Jing Shao, " Context and Attribute Grounded Dense Captioning ", CVPR 2019, 2019 [PDF]
 404. Junting Pan, Chengyu Wang, Xu Jia, Jing Shao, Lu Sheng#, Junjie Yan, Xiaogang Wang, " Video Generation from Single Semantic Label Map ", CVPR 2019, 2019 [PDF] [Code] [Project]
 405. Ziwei Liu, Zhongqi Miao, Xiaohang Zhan, Jiayun Wang, Boqing Gong, Stella X. Yu, " Large-Scale Long-Tailed Recognition in an Open World ", CVPR 2019, 2019 (Oral) [PDF] [Code] [Project]
 406. Ching-Yun Ko, Zhaoyang Lyu, Tsui-Wei Weng, Luca Daniel, Ngai Wong, Dahua Lin, " POPQORN: Quantifying Robustness of Recurrent Neural Networks ", ICML 2019, 2019 [PDF] [Code]
 407. Ping Luo, Peng Zhanglin, Shao Wenqi, Zhang Ruimao, Ren Jiamin, Wu Lingyun, " Differentiable Dynamic Normalization for Learning Deep Representation ", ICML 2019, 2019 [PDF]
 408. H. Zhang, Jie Cao, Guo Lu, W. Ouyang, Zhenan Sun, " DaNet: Decompose-and-aggregate Network for 3D Human Shape and Pose Estimation ", ACM MM 2019, 2019 [PDF]
 409. Z. Yao, B. Zhang, Z. Wang, W. Ouyang, D. Xu, D. Feng, " IntersectGAN: Learning Domain Intersection for Generating Images with Multiple Attributes ", ACM MM 2019, 2019 [PDF]
 410. Yu Xiong, Qingqiu Huang, Lingfeng Guo, Hang Zhou, Bolei Zhou, Dahua Lin, " Graph-based Framework to Bridge Movies and Synopses ", ICCV 2019, 2019 (Oral) [PDF]
 411. Sijie Yan, Zhizhong Li, Yuanjun Xiong, Huahan Yan, Dahua Lin, " Convolutional Sequence Generation for Skeleton-Based Action Synthesis ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 412. Jiaqi Wang, Kai Chen, Rui Xu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Dahua Lin, " CARAFE: Content-Aware ReAssembly of FEatures ", ICCV 2019, 2019 (Oral) [PDF]
 413. Xudong Xu, Bo Dai, Dahua Lin, " Visual Sound Separation in the Wild ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 414. Chen Lin, Minghao Guo, Chuming Li, Xin Yuan, Wei Wu, Junjie Yan, Dahua Lin, Wanli Ouyang, " Online Hyper-parameter Learning for Auto-Augmentation Strategy ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 415. Tete Xiao, Quanfu Fan, Danny Gutfreund, Mathew Monfort, Aude Oliva, Bolei Zhou, " Reasoning about Human-Object Interactions through Dual Attention Networks ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 416. David Bau, Hendrik Strobelt, William Peebles, Jonas Wulff, Bolei Zhou, Jun-Yan Zhu, Antonio Torralba., " Seeing What a GAN Cannot Generate ", ICCV 2019, 2019 (Oral) [PDF]
 417. Yuenan Hou, Zheng Ma, Chunxiao Liu, Chen Change Loy, " Learning Lightweight Lane Detection CNNs by Self Attention Distillation ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 418. Yu Rong, Ziwei Liu, Cheng Li, Kaidi Cao, Chen Change Loy, " Delving Deep into Hybrid Annotations for 3D Human Recovery in the Wild ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 419. Wenwei Zhang, Hui Zhou, Shuyang Sun, Zhe Wang, Jianping Shi, Chen Change Loy, " Robust Multi-Modality Multi-Object Tracking ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 420. Peixia Li, Boyu Chen, W. Ouyang, Dong Wang, Xiaoyun Yang, Huchuan Lu, " GradNet: Gradient-Guided Network for Visual Object Tracking ", ICCV 2019, 2019 (Oral) [PDF]
 421. Haodong Duan, Kwan-Yee Lin, Sheng Jin, Wentao Liu, Chen Qian, W. Ouyang, " TRB: A Novel Triplet Representation for Understanding 2D Human Body ", ICCV 2019, 2019 (Oral) [PDF]
 422. Lu Sheng, Dan Xu, W. Ouyang, Xiaogang Wang, " Unsupervised Collaborative Learning of Keyframe Detection and Visual Odometry towards Monocular Deep SLAM ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 423. Xinzhu Ma, Zhihui Wang, Haojie Li, Pengbo Zhang, W. Ouyang, Xin Fan, " Accurate Monocular Object Detection via Color-Embedded 3D Reconstruction for Autonomous Driving ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 424. Yunan Li, Qiguang Miao, W. Ouyang, Zhenxin Ma, Huijuan Fang, Chao Dong, Yining Quan, " LAP-Net: Level-Aware Progressive Network for Image Dehazing ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 425. Chuming Li, Xin Yuan, Chen Lin, Minghao Guo, Wei Wu, Junjie Yan, W. Ouyang, " AM-LFS: AutoML for Loss Function Search ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 426. Yingyue Xu, Dan Xu, Xiaopeng Hong, W. Ouyang, Rongrong Ji, Min Xu, Guoying Zhao., " Structured Modeling of Joint Deep Feature and Prediction Re nement for Salient Object Detection ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 427. Lingbo Liu, Zhilin Qiu , Guanbin Li, Shufan Liu, W. Ouyang, Liang Lin, " Crowd Counting with Deep Structured Scale Integration Network ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 428. Jingtan Piao, Chen Qian, Hongsheng Li, " Semi-supervised Monocular 3D Face Reconstruction with End-to-end Shape-preserved Domain-transfer ", ICCV 2019, 2019 (Oral) [PDF]
 429. Jiageng Mao, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " Interpolated Convolutional Networks for 3D Point Cloud Understanding ", ICCV 2019, 2019 (Oral) [PDF]
 430. Peng Gao, Haoxuan You, Zhanpeng Zhang, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " Multi-modality Latent Interaction Network for Visual Question Answering ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 431. Yan Xu, Xinge Zhu, Jianping Shi, Guofeng Zhang, Hujun Bao, Hongsheng Li, " Depth Completion from Sparse LiDAR Data with Depth-Normal Constraints ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 432. Zihao Wang, Xihui Liu, Hongsheng Li, Lu Sheng, Junjie Yan, Xiaogang Wang, Jing Shao, " CAMP: Cross-modal Adaptive Message Passing for Text-image Retrieval ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 433. Junjun He, Zhongying Deng, Yu Qiao, " Dynamic Multi-scale Filters for Semantic Segmentation ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 434. Wenlong Zhang ,Yihao Liu, Chao Dong, Yu Qiao, " RankSRGAN: Generative Adversarial Networks with Ranker for Image Super-Resolution ", ICCV 2019, 2019 (Oral) [PDF]
 435. Xiaoxin Zeng, Xiaojiang Peng, Yu Qiao, " DF2Net: A Dense-Fine-Finer Network for Detailed 3D Face Reconstruction ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 436. Xingang Pan, Xiaohang Zhan, Jianping Shi, Xiaoou Tang, Ping Luo, " Switchable Whitening for Deep Representation Learning ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 437. Hang Zhou, Ziwei Liu, Xudong XU, Ping Luo, Xiaogang Wang, " Vision-Infused Deep Audio Inpainting ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 438. Jiangfan Han,Xiaoyi Dong,Ruimao Zhang,Dongdong Che,Weiming Zhang,Nenghai Yu,Ping Luo,Xiaogang Wang, " Once a MAN: Towards Multi-target Attack via Learning Multi-target Adversarial Network Once ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 439. Jiangfan Han, Ping Luo, Xiaogang Wang, " Deep Self-Learning from Noisy Labels ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 440. Zhaoyang Zhang, Jingyu Li, Wenqi Shao, Zhanglin Peng, Ruimao Zhang, Xiaogang Wang, Ping Luo, " Differentiable Learning-to-Group Channels via Groupable Convolutional Neural Networks ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 441. Zhanghui Kuang,Yiming Gao,Guanbin Li,Ping Luo, Yimin Chen, Liang Lin, Wayne Zhang, " Fashion Retrieval via Graph Reasoning Networks on a Similarity Pyramid ", ICCV 2019, 2019 (Oral) [PDF]
 442. Mingyu Ding, Zhe Wang, Jiankai Sun, Jianping Shi, Ping Luo, " CamNet: Coarse-to-Fine Retrieval for Camera Relocalization ", ICCV 2019, 2019 [PDF]
 443. Hao Sun, Zhizhong Li, Xiaotong Liu, Bolei Zhou, Dahua Lin, " Policy Continuation with Hindsight Inverse Dynamics ", NIPS 2019, 2019 (Spotlight) [PDF]
 444. Xihui Liu, Guojun Yin, Jing Shao, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " Learning to Predict Layout-to-image Conditional Convolutions for Semantic Image Synthesis, ", NIPS 2019, 2019 [PDF] [Code]
 445. Yikang Li, Tao Ma, Yeqi Bai, Nan Duan, Sining Wei, Xiaogang Wang, " PasteGAN: A Semi-Parametric Method to Generate Image from Scene Graph ", NeurIPS 2019 , 2019 [PDF]

 446. 2018

 447. Sijie Yan, Yuanjun Xiong, Dahua Lin, " Spatial Temporal Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition ", AAAI 2018, 2018 (Spotlight) [PDF] [Code]
 448. Xingcheng Zhang, Lei Yang, Junjie Yan, Dahua Lin, " Accelerated Training for Massive Classification via Dynamic Class Selection ", AAAI 2018, 2018 (Oral) [PDF] [Code]
 449. Zhiyu Min, Dahua Lin, " Probabilistic Ensemble of Collaborative Filters ", AAAI 2018, 2018 (Spotlight) [PDF]
 450. Xiaohang Zhan, Ziwei Liu, Ping Luo, Xiaoou Tang, Chen Change Loy , " Mix-and-Match Tuning for Self-supervised Semantic Segmentation ", AAAI 2018, 2018 (Spotlight) [PDF] [Code] [Project]
 451. Xingang Pan, Jianping Shi, Ping Luo, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, " Spatial As Deep: Spatial CNN for Traffic Scene Understanding ", AAAI 2018, 2018 (Spotlight) [PDF] [Code] [Demo] [Project]
 452. Yue He, Kaidi Cao, Cheng Li, Chen Change Loy , " Merge or Not? Learning to Group Faces via Imitation Learning ", AAAI 2018, 2018 (Spotlight) [PDF]
 453. Pan Lu, Hongsheng Li, Wei Zhang, Jianyong Wang, Xiaogang Wang, " Co-attending Free-form Regions and Detections with Multi-modal Multiplicative Feature Embedding for Visual Question Answering ", AAAI 2018, 2018 [PDF]
 454. Guanglu Song, Biao Leng, Yu Liu, Congrui Hetang, Shaofan Cai, " Region based Quality Estimation Network for Person Re-identification ", AAAI 2018, 2018 [PDF]
 455. Tak Wai Hui, Xiaoou Tang, Chen Change Loy, " LiteFlowNet: A Lightweight Convolutional Neural Network for Optical Flow Estimation ", CVPR 2018, 2018 (Spotlight) [PDF]
 456. Ke Yu, Chao Dong, Liang Lin, Chen Change Loy, " Crafting a Toolchain for Image Restoration by Deep Reinforcement Learning ", CVPR 2018, 2018 (Spotlight) [PDF] [Code] [Project]
 457. Xintao Wang, Ke Yu, Chao Dong, Chen Change Loy, " Recovering Realistic Texture in Image Super-resolution by Spatial Feature Modulation ", CVPR 2018, 2018 [PDF] [Code] [Project]
 458. Kaidi Cao, Yu Rong, Cheng Li, Xiaoou Tang, Chen Change Loy, " Pose-Robust Face Recognition via Deep Residual Equivariant Mapping ", CVPR 2018, 2018 [PDF] [Code] [Project]
 459. Kai Chen, Jiaqi Wang, Shuo Yang, Xingcheng Zhang, Yuanjun Xiong, Chen Change Loy, Dahua Lin, " Optimizing Video Object Detection via a Scale-Time Lattice ", CVPR 2018, 2018 [PDF] [Demo] [Project]
 460. Qingqiu Huang, Yu Xiong, Dahua Lin, " Unifying Identification and Context Learning for Person Recognition ", CVPR 2018, 2018 [PDF] [Project]
 461. Yujun Shen, Ping Luo, Junjie Yan, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, " FaceID-GAN: Learning a Symmetry Three-Player GAN for Identity-Preserving Face Synthesis ", CVPR 2018, 2018 [PDF]
 462. Zhirong Wu, Yuanjun Xiong, Stella Yu, Dahua Lin, " Unsupervised Feature Learning via Non-Parametric Instance-level Discrimination ", CVPR 2018, 2018 (Spotlight) [PDF]
 463. Yue Zhao, Yuanjun Xiong, Dahua Lin, " Recognize Actions by Disentangling Components of Dynamics ", CVPR 2018, 2018 [PDF]
 464. Yule Li, Jianping Shi, Dahua Lin, " Low-Latency Video Semantic Segmentation ", CVPR 2018, 2018 (Spotlight) [PDF]
 465. Yongming Rao, Dahua Lin, Jiwen Lu, " Learning Globally Optimized Object Detector via Policy Gradient ", CVPR 2018, 2018 (Spotlight) [PDF]
 466. Yantao Shen, Tong Xiao, Hongsheng Li, Shuai Yi, Xiaogang Wang, " End-to-End Deep Kronecker-Product Matching for Person Re-identification ", CVPR 2018, 2018 [PDF]
 467. Yantao Shen, Hongsheng Li, Tong Xiao, Shuai Yi, Dapeng Chen, Xiaogang Wang, " Deep Group-shuffling Random Walk for Person Re-identification ", CVPR 2018, 2018 [PDF]
 468. Dapeng Chen, Hongsheng Li, Tong Xiao, Shuai Yi, Xiaogang Wang, " Video Person Re-identification with Competitive Snippet-similarity Aggregation and Co-attentive Snippet Embedding ", CVPR 2018, 2018 [PDF]
 469. Dapeng Chen, Dan Xu, Hongsheng Li, Nicu Sebe, Xiaogang Wang, " Group Consistent Similarity Learning via Deep CRFs for Person Re-Identification ", CVPR 2018, 2018 (Oral) [PDF]
 470. Maoqing Tian, Hongsheng Li, Shuai Yi, Xuesen Zhang, Jianping Shi, Junjie Yan, Xiaogang Wang, " Eliminating Background-bias for Robust Person Re-identification ", CVPR 2018, 2018 [PDF]
 471. Xuanyi Dong, Yan Yan, Wanli Ouyang, Yi Yang, " Style Aggregated Network for Facial Landmark Detection ", CVPR 2018, 2018 [PDF]
 472. Yikang Li, Nan Duan, Bolei Zhou, Xiao Chu, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, " Visual Question Generation as Dual Task of Visual Question Answering ", CVPR 2018, 2018 (Spotlight) [PDF]
 473. Jing Xu, Rui Zhao, Feng Zhu, Huaming Wang, Wanli Ouyang, " Attention-aware Compositional Network for Person Re-Identification ", CVPR 2018, 2018 [PDF]
 474. YuWu, Yutian Lin, Xuanyi Dong, Yan Yan,Wanli Ouyang, Yi Yang, " Exploit the Unknown Gradually: One-Shot Video-Based Person Re-Identification by Stepwise Learning ", CVPR 2018, 2018 [PDF]
 475. Wei Yang, Wanli Ouyang, Xiaolong Wang, Xiaogang Wang, " 3D Human Pose Estimation in the Wild by Adversarial Learning ", CVPR 2018, 2018 [PDF]
 476. Weichen Zhang, Wanli Ouyang, Dong Xu, Wen Li, " Collaborative and Adversarial Network for Unsupervised domain adaptation ", CVPR 2018, 2018 (Spotlight) [PDF]
 477. Shuyang Sun, Zhanghui Kuang, Lu Sheng, Wanli Ouyang, Wei Zhang, " Optical Flow Guided Feature: A Motion Representation for Video Action Recognition ", CVPR 2018, 2018 [PDF]
 478. Dan Xu, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, Nicu Sebe, " PAD-Net: Multi-Tasks Guided Prediciton-and-Distillation Network for Simultaneous Depth Estimation and Scene Parsing ", CVPR 2018, 2018 [PDF]
 479. Chunfeng Song, Yan Huang, Wanli Ouyang, Liang Wang, " Mask-guided Contrastive Attention Model for Person Re-Identification ", CVPR 2018, 2018 [PDF]
 480. Shuang Li, Slawomir Bak, Peter Carr, Xiaogang Wang, " Diversity Regularized Spatiotemporal Attention for Video-based Person Re-identification ", CVPR 2018, 2018 [PDF]
 481. Lu Sheng, Ziyi Lin, Jing Shao, Xiaogang Wang, " Avatar-Net: Multi-scale Zero-shot Style Transfer by Feature Decoration ", CVPR 2018, 2018 [PDF] [Code] [Project]
 482. Yu Liu*, Fangyin Wei*, Jing Shao*, Lu Sheng, Junjie Yan, Xiaogang Wang, " Exploring Disentangled Feature Representation Beyond Face Identification ", CVPR 2018, 2018 [PDF]
 483. Dian Shao*, Yu Xiong*, Yue Zhao, Qingqiu Huang, Yu Qiao, Dahua Lin, " Find and Focus: Retrieve and Localize Video Events with Natural Language Queries ", ECCV 2018, 2018 [PDF] [Project]
 484. Hengshuang Zhao*, Yi Zhang*, Shu Liu, Jianping Shi, Chen Change Loy, Dahua Lin, Jiaya Jia, " PSANet: Point-wise Spatial Attention Network for Scene Parsing ", ECCV 2018, 2018 [PDF]
 485. Qingqiu Huang, Wentao Liu, Dahua Lin, " Person Search in Videos with One Portrait Through Visual and Temporal Links ", ECCV 2018, 2018 [PDF] [Demo] [Project]
 486. Saihui Hou*, Xinyu Pan*, Chen Change Loy, Zilei, Wang, Dahua Lin , " Lifelong Learning via Progressive Distillation and Retrospection ", ECCV 2018, 2018 [PDF] [Code] [Project]
 487. Xiaohang Zhan, Ziwei Liu, Junjie Yan, Dahua Lin, Chen Change Loy, " Consensus-Driven Propagation in Massive Unlabeled Data for Face Recognition ", ECCV 2018, 2018 [PDF] [Code] [Project]
 488. Xingang Pan, Ping Luo, Jianping Shi, Xiaoou Tang, " Two at Once: Enhancing Learning and Generalization Capacities via IBN-Net ", ECCV 2018, 2018 [PDF] [Code]
 489. Bo Dai, Deming Ye, Dahua Lin, " Rethinking the Form of Latent States in Image Captioning ", ECCV 2018, 2018 [PDF] [Code]
 490. Yilei Xiong, Bo Dai, Dahua Lin, " Move Forward and Tell: A Progressive Generator of Video Descriptions ", ECCV 2018, 2018 [PDF]
 491. Xinge Zhu, Hui Zhou, Ceyuan Yang, Jianping Shi, Dahua Lin, " Penalizing Top Performers: Conservative Loss for Semantic Segmentation Adaptation ", ECCV 2018, 2018 [PDF]
 492. Ceyuan Yang, Zhe Wang, Xinge Zhu, Chen Huang, Jianping Shi, Dahua Lin, " Pose Guided Human Video Generation ", ECCV 2018, 2018 [PDF]
 493. Xihui Liu, Hongsheng Li, Jing Shao, Dapeng Chen, Xiaogang Wang, " Show, Tell and Discriminate: Image Captioning by Self-retrieval with Partially Labeled Data ", ECCV 2018, 2018 [PDF]
 494. Peng Gao, Hongsheng Li, Shuang Li, Pan Lu, Yikang Li, Steven C.H. Hoi, Xiaogang Wang, " Question-Guided Hybrid Convolution for Visual Question Answering ", ECCV 2018, 2018 [PDF]
 495. Xiaoyang Guo, Hongsheng Li, Shuai Yi, Jimmy Ren, Xiaogang Wang, " Learning Monocular Depth by Distilling Cross-domain Stereo Networks ", ECCV 2018, 2018 [PDF] [Code] [Demo]
 496. Yantao Shen, Hongsheng Li, Shuai Yi, Dapeng Chen, Xiaogang Wang, " Person Re-identification with Deep Similarity-Guided Graph Neural Network ", ECCV 2018, 2018 [PDF]
 497. Dapeng Chen, Hongsheng Li, Xihui Liu, Yantao Shen, Jing Shao, Xiaogang Wang, " Improving Deep Visual Representation for Person Re-identification by Global and Local Image-language Association ", ECCV 2018, 2018 [PDF]
 498. Yikang Li, Wanli Ouyang, Bolei Zhou, Xiao Chu, Chao Zhang, Xiaogang Wang, " Factorizable Net: An Efficient Subgraph-based Framework for Scene Graph Generation ", ECCV 2018, 2018 [PDF]
 499. Hongyang Li, Bo Dai, Wanli Ouyang, Xiaoyang Guo, Xiaogang Wang, " Neural Network Encapsulation ", ECCV 2018, 2018 [PDF] [Code]
 500. Yu Liu, Guanglu Song, Jing Shao, Xiao Jin, Xiaogang Wang, " Transductive Centroid Projection for Semi-supervised Large-scale Recognition ", ECCV 2018, 2018 [PDF]
 501. Dongang Wang, Wanli Ouyang, Wen Li, Dong Xu, " Dividing and Aggregating Network for Multi-view Action Recognition ", ECCV 2018, 2018 [PDF]
 502. Di Chen, Shanshan Zhang, Wanli Ouyang, Jian Yang, Ying Tai, " Person Search via A Mask-guided Two-stream CNN Model ", ECCV 2018, 2018 [PDF]
 503. Yi Wei, Xinyu Pan, Hongwei Qin, Wanli Ouyang, Junjie Yan, " Quantization Mimic: Towards Very Tiny CNN for Object Detection ", ECCV 2018, 2018 [PDF]
 504. Guo Lu, Wanli Ouyang, Dong Xu, Xiaoyun Zhang, Zhiyong Gao, Ming-Ting Sun, " Deep Kalman Filtering Network for Video Compression Artifact Reduction ", ECCV 2018, 2018 [PDF]
 505. Guojun Yin, Lu Sheng, Bin Liu, Nenghai Yu, Xiaogang Wang, Jing Shao, Chen Change Loy, " Zoom-Net: Mining Deep Feature Interactions for Visual Relationship Recognition ", ECCV 2018, 2018 [PDF] [Project]
 506. Xiaoxiao Li, Chen Change Loy, " Video Object Segmentation with Joint Re-identification and Attention-Aware Mask Propagation ", ECCV 2018, 2018 [PDF]
 507. Wayne Wu, Yunxuan Zhang, Cheng Li, Chen Qian, Chen Change Loy, " ReenactGAN: Learning to Reenact Faces via Boundary Transfer ", ECCV 2018, 2018 [PDF]
 508. Fei Wang, Liren Chen, Cheng Li, Shiyao Huang, Yanjie Chen, Chen Qian, Chen Change Loy, " The Devil of Face Recognition is in the Noise ", ECCV 2018, 2018 [PDF]
 509. Xinge Zhu, Zhichao Yin, Jianping Shi, Hongsheng Li, Dahua Lin, " Generative Adversarial Frontal View to Bird View Synthesis ", 3DV 2018, 2018 (Oral) [PDF] [Code]
 510. Bo Dai, Sanja Fidler, Dahua Lin, " A Neural Compositional Paradigm for Image Captioning ", NIPS 2018, 2018 [PDF] [Code]
 511. Yue Zhao, Yuanjun Xiong, Dahua Lin, " Trajectory Convolution for Action Recognition ", NIPS 2018, 2018 [PDF]
 512. Yixiao Ge, Zhuowan Li, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, " FD-GAN: Pose-guided Feature Distilling GAN for Robust Person Re-identification ", NIPS 2018, 2018 [PDF] [Code]
 513. Shuyang Sun, Jiangmiao Pang, Jianping Shi, Shuai Yi, Wanli Ouyang, " FishNet: a Versatile Backbone for Image, Region, and Pixel Level Prediction ", NIPS 2018, 2018 [PDF]
 514. Ding Liu, Bihan Wen, Yuchen Fan, Chen Change Loy, Thomas S. Huang, " Non-Local Recurrent Network for Image Restoration ", NIPS 2018, 2018 [PDF]
 515. Hongyang Li, Yu Liu, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, " Zoom out-and-in network with map attention decision for region proposal and object detection ", IJCV 2018, 2018 [PDF]
 516. Dan Xu, Elisa Ricci, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, Nicu Sebe, " Monocular Depth Estimation using Multi-Scale Continuous CRFs as Sequential Deep Networks ", TPAMI 2018, 2018 [PDF]
 517. Limin Wang, Yuanjun Xiong, Yu Qiao, Dahua Lin, Xiaoou Tang, Luc Van Gool, " Temporal Segment Networks for Action Recognition in Videos ", TPAMI 2018, 2018 [PDF]
 518. Han Zhang, Tao Xu, Hongsheng Li, Shaoting Zhang, Xiaogang Wang, Xiaolei Huang, Dimitris Metaxas, " StackGAN++: Realistic Image Synthesis with Stacked Generative Adversarial Networks ", TPAMI 2018, 2018 [PDF]

 519. 2017

 520. Bo Dai, Yuqi Zhang, Dahua Lin, " Detecting Visual Relationships with Deep Relational Networks ", CVPR 2017, 2017 (Oral) [PDF] [Code]
 521. Kai Chen, Hang Song, Chen Change Loy, Dahua Lin, " Discover and Learn New Objects from Documentaries ", CVPR 2017, 2017 (Spotlight) [PDF] [Project]
 522. Xiaoxiao Li, Ziwei Liu, Ping Luo, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " Not All Pixels Are Equal: Difficulty-Aware Semantic Segmentation via Deep Layer Cascade ", CVPR 2017, 2017 (Spotlight) [PDF] [Code] [Demo] [Project]
 523. Xingcheng Zhang, Zhizhong Li, Chen Change Loy, Dahua Lin, " PolyNet: A Pursuit of Structural Diversity in Very Deep Networks ", CVPR 2017, 2017 [PDF] [Code] [Project]
 524. Limin Wang, Yuanjun Xiong, Dahua Lin, Luc Van Gool, " UntrimmedNets for Weakly Supervised Action Recognition and Detection ", CVPR 2017, 2017 [PDF]
 525. Guangrun Wang, Ping Luo, Liang Lin, Xiaogang Wang, " Learning Object Interactions and Descriptions for Semantic Image Segmentation ", CVPR 2017, 2017 [PDF]
 526. Tong Xiao, Shuang Li, Bochao Wang, Liang Lin, Xiaogang Wang, " Joint Detection and Identification Feature Learning for Person Search ", CVPR 2017, 2017 (Spotlight) [PDF]
 527. Dan Xu, Elisa Ricci, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, Nicu Sebe, " Multi-Scale Continuous CRFs as Sequential Deep Networks for Monocular Depth Estimation ", CVPR 2017, 2017 (Spotlight) [PDF]
 528. Kai Kang, Hongsheng Li, Tong Xiao, Wanli Ouyang, Junjie Yan, Xihui Liu, Xiaogang Wang, " Object Detection in Videos with Tubelet Proposal Networks ", CVPR 2017, 2017 [PDF]
 529. Shuang Li, Tong Xiao, Hongsheng Li, Bolei Zhou, Dayu Yue, Xiaogang Wang, " Person Search With Natural Language Description ", CVPR 2017, 2017 [PDF]
 530. Feng Zhu, Hongsheng Li, Wanli Ouyang, Nenghai Yu, Xiaogang Wang, " Learning Spatial Regularization With Image-Level Supervisions for Multi-Label Image Classification ", CVPR 2017, 2017 [PDF]
 531. Yikang Li, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, " ViP-CNN: Visual Phrase Guided Convolutional Neural Network ", CVPR 2017, 2017 [PDF]
 532. Xiao Chu, Wei Yang, Wanli Ouyang, Cheng Ma, Alan L. Yuille, Xiaogang Wang, " Multi-Context Attention for Human Pose Estimation ", CVPR 2017, 2017 [PDF]
 533. Dan Xu, Wanli Ouyang, Elisa Ricci, Xiaogang Wang, Nicu Sebe, " Learning Cross-Modal Deep Representations for Robust Pedestrian Detection ", CVPR 2017, 2017 [PDF]
 534. Fei Wang, Mengqing Jiang, Chen Qian, Shuo Yang, Cheng Li, Honggang Zhang, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, " Residual Attention Network for Image Classification ", CVPR 2017, 2017 (Spotlight) [PDF]
 535. Haiyu Zhao, Maoqing Tian, Shuyang Sun, Jing Shao, Junjie Yan, Shuai Yi, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, " Spindle Net: Person Re-Identification With Human Body Region Guided Feature Decomposition and Fusion ", CVPR 2017, 2017 [PDF]
 536. Hengshuang Zhao, Jianping Shi, Xiaojuan Qi, Xiaogang Wang, Jiaya Jia, " Pyramid Scene Parsing Network ", CVPR 2017, 2017 [PDF]
 537. Zhizhong Li, Dahua Lin, " Integrating Specialized Classifiers Based on Continuous Time Markov Chain ", IJCAI 2017, 2017 (Oral) [PDF] [Code]
 538. Ruohui Wang, Dahua Lin, " Scalable Estimation of Dirichlet Process Mixture Models on Distributed Data ", IJCAI 2017, 2017 (Oral) [PDF] [Code] [Demo] [Project]
 539. Yunxuan Zhang, Li Liu, Cheng Li, Chen Change Loy , " Quantifying Facial Age by Posterior of Age Comparisons ", BMVC 2017, 2017 (Oral) [PDF]
 540. Yubin Deng, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " Image Aesthetic Assessment: An Experimental Survey ", SPM 2017, 2017 [PDF]
 541. Chen Huang, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " Discriminative Sparse Neighbor Approximation for Imbalanced Learning ", TNNLS 2017, 2017 [PDF]
 542. Ziwei Liu, Xiaoxiao Li, Ping Luo, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " Deep Learning Markov Random Field for Semantic Segmentation ", TPAMI 2017, 2017 [PDF] [Demo] [Project]
 543. Shuo Yang, Ping Luo, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " Faceness-Net: Face Detection through Deep Facial Part Responses ", TPAMI 2017, 2017 [PDF]
 544. Shizhan Zhu, Dahua Lin, Raquel Urtasun, Sanja Fidler, Chen Change Loy, " Be Your Own Prada: Fashion Synthesis with Structural Coherence ", ICCV 2017, 2017 [PDF]
 545. Yining Li, Chen Huang, Xiaoou Tang, Chen Change Loy, " Learning to Disambiguate by Asking Discriminative Questions ", ICCV 2017, 2017 [PDF] [Project]
 546. Bo Dai, Sanja Fidler, Raquel Urtasun, Dahua Lin, " Towards Diverse and Natural Image Descriptions via a Conditional GAN ", ICCV 2017, 2017 (Oral) [PDF] [Code]
 547. Yue Zhao, Yuanjun Xiong, Zhirong Wu, Dahua Lin, " Temporal Action Detection with Structured Segment Networks ", ICCV 2017, 2017 [PDF] [Code] [Project]
 548. Ping Luo, Guangrun Wang, Liang Lin, Xiaogang Wang, " Deep Dual Learning for Semantic Image Segmentation ", ICCV 2017, 2017 [PDF]
 549. Shuang Li, Tong Xiao, Hongsheng Li, Wei Yang, Xiaogang Wang, " Identity-Aware Textual-Visual Matching with Latent Co-attention, ", ICCV 2017, 2017 [PDF]
 550. Yantao Shen, Tong Xiao, Hongsheng Li, Shuai Yi, Xiaogang Wang, " Learning Deep Neural Networks for Vehicle Re-ID with Visual-spatio-temporal Path Proposals ", ICCV 2017, 2017 [PDF]
 551. Han Zhang, Tao Xu, Hongsheng Li, Shaoting Zhang, Xiaogang Wang, Xiaolei Huang, Dimitris Metaxas, " StackGAN: Text to Photo-realistic Image Synthesis with Stacked Generative Adversarial Networks ", ICCV 2017, 2017 (Oral) [PDF]
 552. Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, Kun Wang, Xin Zhu, " Learning Chained Deep Features and Classifiers for Cascade in Object Detection ", ICCV 2017, 2017 [PDF]
 553. Yikang Li, Bolei Zhou, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, Kun Wang, " Scene Graph Generation from Objects, Phrases and Caption Regions ", ICCV 2017, 2017 [PDF]
 554. Wei Yang, Shuang Li, Wanli Ouyang, Hongsheng Li, Xiaogang Wang, " Learning Feature Pyramids for Human Pose Estimation ", ICCV 2017, 2017 [PDF]
 555. Qi Chu, Wanli Ouyang, Hongsheng Li, Xiaogang Wang, Nenghai Yu, " Online Multi-Object Tracking Using Single Object Tracker with Spatial and Temporal Attention ", ICCV 2017, 2017 [PDF]
 556. Zhongdao Wang, Luming Tang, Xihui Liu, Zhuliang Yao, Shuai Yi, Jing Shao, Junjie Yan, Hongsheng Li, Xiaogang Wang, " Orientation Invariant Feature Embedding and Spatial Temporal Re-ranking for Vehicle Re-identification ", ICCV 2017, 2017 [PDF]
 557. Xihui Liu, Haiyu Zhao, Maoqing Tian, Lu Sheng, Jing Shao, Shuai Yi, Junjie Yan, Xiaogang Wang, " HydraPlus-Net: Attentive Deep Features for Pedestrian Analysis ", ICCV 2017, 2017 [PDF] [Project]
 558. Yu Liu, Hongyang Li, Junjie Yan, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, " Recurrent Scale Approximation for Object Detection in CNN ", ICCV 2017, 2017 [PDF]
 559. Kaipeng Zhang, Zhanpeng Zhang, Hao Wang, Zhifeng Li, Yu Qiao, Wei Liu, " Detecting Faces Using Inside Cascaded Contextual CNN ", ICCV 2017, 2017 [PDF]
 560. Ziwei Liu, Raymond A. Yeh, Xiaoou Tang, Yiming Liu, Aseem Agarwala, " Video Frame Synthesis using Deep Voxel Flow ", ICCV 2017, 2017 (Oral) [PDF] [Code] [Demo] [Project]
 561. Bo Dai, Dahua Lin, " Contrastive Learning for Image Captioning ", NIPS 2017, 2017 [PDF] [Code]
 562. Dan Xu, Wanli Ouyang, Xavier Alameda-Pineda, Elisa Ricci, Xiaogang Wang, Nicu Sebe, " Learning Deep Structured Multi-Scale Features using Attention-Gated CRFs for Contour Prediction ", NIPS 2017, 2017 [PDF]
 563. Sijie Yan, Ziwei Liu, Ping Luo, Shi Qiu, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, " Unconstrained Fashion Landmark Detection via Hierarchical Recurrent Transformer Networks ", ACM MM 2017, 2017 [PDF] [Code] [Demo] [Project]

 564. 2016

 565. Jing Shao, Chen Change Loy, Kai Kang, Xiaogang Wang, " Slicing Convolutional Neural Network for Crowd Video Understanding ", CVPR 2016, 2016 (Spotlight) [PDF] [Code] [Demo] [Project]
 566. Shuo Yang, Ping Luo, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " WIDER FACE: A Face Detection Benchmark ", CVPR 2016, 2016 (Oral) [PDF]
 567. Qian Yu, Feng Liu, Yizhe Song, Tao Xiang, Timothy M. Hospedales, Chen Change Loy, " Sketch Me That Shoe ", CVPR 2016, 2016 (Oral) [PDF]
 568. Shizhan Zhu, Cheng Li, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " Unconstrained Face Alignment via Cascaded Compositional Learning ", CVPR 2016, 2016 [PDF]
 569. Chen Huang, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " Unsupervised Learning of Discriminative Attributes and Visual Representation ", CVPR 2016, 2016 [PDF]
 570. Chen Huang, Yining Li, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " Learning Deep Representation for Imbalanced Classification ", CVPR 2016, 2016 (Spotlight) [PDF] [Project]
 571. Xiao Chu, Wanli Ouyang, Hongsheng Li, Xiaogang Wang, " Structured Feature Learning for Pose Estimation ", CVPR 2016, 2016 (Spotlight) [PDF]
 572. Wei Yang, Wanli Ouyang, Hongsheng Li, Xiaogang Wang, " End-To-End Learning of Deformable Mixture of Parts and Deep Convolutional Neural Networks for Human Pose Estimation ", CVPR 2016, 2016 (Oral) [PDF]
 573. Tong Xiao, Hongsheng Li, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, " Learning Deep Feature Representations With Domain Guided Dropout for Person Re-Identification ", CVPR 2016, 2016 [PDF]
 574. Kai Kang, Wanli Ouyang, Hongsheng Li, Xiaogang Wang, " Object Detection From Video Tubelets With Convolutional Neural Networks ", CVPR 2016, 2016 (Spotlight) [PDF]
 575. Lijun Wang, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, Huchuan Lu, " STCT: Sequentially Training Convolutional Networks for Visual Tracking ", CVPR 2016, 2016 [PDF]
 576. Ziwei Liu, Ping Luo, Shi Qiu, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, " DeepFashion: Powering Robust Clothes Recognition and Retrieval With Rich Annotations ", CVPR 2016, 2016 [PDF] [Code] [Project]
 577. Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, Cong Zhang, Xiaokang Yang, " Factors in Finetuning Deep Model for Object Detection With Long-Tail Distribution ", CVPR 2016, 2016 (Spotlight) [PDF]
 578. Yi Sun, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, " Sparsifying Neural Network Connections for Face Recognition ", CVPR 2016, 2016 [PDF]
 579. Limin Wang, Yu Qiao, Xiaoou Tang, Luc Van Gool, " Actionness Estimation Using Hybrid Fully Convolutional Networks ", CVPR 2016, 2016 [PDF]
 580. Hongyang Li, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, " MBA: Multi-Bias Non-linear Activation in Deep Neural Networks ", ICML 2016, 2016 [PDF]
 581. Limin Wang, Yuanjun Xiong, Zhe Wang, Yu Qiao, Dahua Lin, Xiaoou Tang, Luc Van Gool, " Towards Good Practices for Very Deep Two-Stream Convolutional Networks ", ECCV 2016, 2016 [PDF]
 582. Zhirong Wu, Dahua Lin, Xiaoou Tang, " Deep Markov Random Field for Image Modeling ", ECCV 2016, 2016 [PDF]
 583. Dong Chao, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " Accelerating the Super-Resolution Convolutional Neural Network ", ECCV 2016, 2016 [PDF]
 584. Tak Wai Hui, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " Depth Map Super Resolution by Deep Multi-Scale Guidance ", ECCV 2016, 2016 [PDF]
 585. Shizhan Zhu, Sifei Liu, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " Deep Cascaded Bi-Network for Face Hallucination ", ECCV 2016, 2016 [PDF]
 586. Wu Shi, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " Deep Specialized Network for Illuminant Estimation ", ECCV 2016, 2016 [PDF]
 587. Yining Li, Chen Huang, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " Human Attribute Recognition by Deep Hierarchical Contexts ", ECCV 2016, 2016 [PDF] [Project]
 588. Zhanpeng Zhang, Ping Luo, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " Joint Face Representation Adaption and Clustering in Videos ", ECCV 2016, 2016 [PDF]
 589. Zhe Wang, Hongsheng Li, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, " Learnable Histogram: Statistical Context Features for Deep Neural Networks ", ECCV 2016, 2016 [PDF]
 590. Shuai Yi, Hongsheng Li, Xiaogang Wang, " Pedestrian Behavior Understanding and Prediction with Deep Neural Networks ", ECCV 2016, 2016 [Project]
 591. Ziwei Liu, Sijie Yan, Ping Luo, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, " Fashion Landmark Detection in the Wild ", ECCV 2016, 2016 [PDF] [Code] [Project]
 592. Li Liu, Paul Fieguth, Xiaogang Wang, Matti Pietikainen, Dewen Hu, " Evaluation of LBP and Deep Texture Descriptors with A New Robustness Benchmark ", ECCV 2016, 2016 [PDF]
 593. Xingyu Zeng, Wanli Ouyang, Bin Yang, Junjie Yan, Xiaogang Wang, " Gated Bi-directional CNN for Object Detection ", ECCV 2016, 2016 [PDF]
 594. Zhuoyi Zhao, Hongsheng Li, Rui Zhao, Xiaogang Wang, " Crossing-line Crowd Counting with Two-phase Deep Neural Networks ", ECCV 2016, 2016 [PDF]
 595. Chen Huang, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " Local Similarity-Aware Deep Feature Embedding ", NIPS 2016, 2016 [PDF]
 596. Xiao Chu, Wanli Ouyang, hongsheng Li, Xiaogang Wang, " CRF-CNN: Modeling Structured Information in Human Pose Estimation ", NIPS 2016, 2016 [PDF]
 597. Pan He, Weilin Huang, Yu Qiao, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " Reading Scene Text in Deep Convolutional Sequences ", AAAI 2016, 2016 (Oral) [PDF]
 598. Ping Luo, Zhenyao Zhu, Ziwei Liu, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, " Face Model Compression by Distilling Knowledge from Neurons ", AAAI 2016, 2016 (Oral) [PDF] [Code] [Project]
 599. Zhiyi Cheng, Xiaoxiao Li, Chen Change Loy, " Pedestrian Color Naming via Convolutional Neural Network ", ACCV 2016, 2016 (Oral) [PDF]
 600. Jing Shao, Chen Change Loy, Kai Kang, Xiaogang Wang, " Crowded Scene Understanding by Deeply Learned Volumetric Slices ", TCVST 2016, 2016 [PDF]
 601. Jing Shao, Chen Change Loy, Xiaogang Wang, " Learning Scene-Independent Group Descriptors for Crowd Understanding ", TCVST 2016, 2016 [PDF]
 602. Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, Xingyu Zeng, Shi Qiu, Ping Luo, Yonglong Tian, Hongsheng Li, Shuo Yang, Zhe Wang, Chen-Change Loy, Xiaoou Tang, " DeepID-Net: Object Detection with Deformable Deep Convolutional Neural Networks ", TPAMI 2016, 2016 [PDF]
 603. Shuai Yi, Xiaogang Wang, Cewu Lu, Jiaya Jia, " L0 Regularized Stationary-time Estimation for Crowd Analysis ", TPAMI 2016, 2016 [PDF]
 604. Zifeng Wu, Yongzhen Huang, Liang Wang, Xiaogang Wang, Tieniu Tan, " A Comprehensive Study on Cross-View Gait Based Human Identification with Deep CNNs ", TPAMI 2016, 2016 [PDF]
 605. Yi Sun, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, " Hybrid Deep Learning for Face Verification ", TPAMI 2016, 2016 [PDF]
 606. Wanli Ouyang, Xingyu Zeng, Xiaogang Wang, " Learning Mutual Visibility Relationship for Pedestrian Detection with a Deep Model ", IJCV 2016, 2016 [PDF]

 607. 2015

 608. Xiao Sun, Yichen Wei, Shuang Liang, Xiaoou Tang, Jian Sun, " Cascaded Hand Pose Regression ", CVPR 2015, 2015 [PDF]
 609. Zhirong Wu, Shuran Song, Aditya Khosla, Fisher Yu, Linguang Zhang, Xiaoou Tang, Jianxiong Xiao, " 3D ShapeNets: A Deep Representation for Volumetric Shapes ", CVPR 2015, 2015 (Oral) [PDF]
 610. Yuanjun Xiong, Kai Zhu, Dahua Lin, Xiaoou Tang, " Recognize Complex Events From Static Images by Fusing Deep Channels ", CVPR 2015, 2015 [PDF]
 611. Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, Xingyu Zeng, Shi Qiu, Ping Luo, Yonglong Tian, Hongsheng Li, Shuo Yang, Zhe Wang, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " DeepID-Net: Deformable Deep Convolutional Neural Networks for Object Detection ", CVPR 2015, 2015 [PDF]
 612. Yi Sun, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, " Deeply Learned Face Representations Are Sparse, Selective, and Robust ", CVPR 2015, 2015 [PDF]
 613. Linjie Yang, Ping Luo, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " A Large-Scale Car Dataset for Fine-Grained Categorization and Verification ", CVPR 2015, 2015 [PDF]
 614. Limin Wang, Yu Qiao, Xiaoou Tang, " Action Recognition With Trajectory-Pooled Deep-Convolutional Descriptors ", CVPR 2015, 2015 [PDF]
 615. Shizhan Zhu, Cheng Li, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " Face Alignment by Coarse-to-Fine Shape Searching ", CVPR 2015, 2015 [PDF]
 616. Yonglong Tian, Ping Luo, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, " Pedestrian Detection Aided by Deep Learning Semantic Tasks ", CVPR 2015, 2015 [PDF]
 617. Cong Zhang, Hongsheng Li, Xiaogang Wang, Xiaokang Yang, " Cross-Scene Crowd Counting via Deep Convolutional Neural Networks ", CVPR 2015, 2015 [PDF]
 618. Rui Zhao, Wanli Ouyang, Hongsheng Li, Xiaogang Wang, " Saliency Detection by Multi-Context Deep Learning ", CVPR 2015, 2015 [PDF]
 619. Tong Xiao, Tian Xia, Yi Yang, Chang Huang, Xiaogang Wang, " Learning From Massive Noisy Labeled Data for Image Classification ", CVPR 2015, 2015 [PDF]
 620. Shuai Yi, Hongsheng Li, Xiaogang Wang, " Understanding Pedestrian Behaviors From Stationary Crowd Groups ", CVPR 2015, 2015 [PDF]
 621. Jing Shao, Kai Kang, Chen Change Loy, Xiaogang Wang, " Deeply Learned Attributes for Crowded Scene Understanding ", CVPR 2015, 2015 (Oral) [PDF] [Code] [Demo] [Project]
 622. Shuo Yang, Ping Luo, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " From Facial Part Responses to Face Detection: A Deep Learning Approach ", ICCV 2015, 2015 [PDF]
 623. Zhanpeng Zhang, Ping Luo, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " Learning Social Relation Traits from Face Images ", ICCV 2015, 2015 [PDF]
 624. Chao Dong, Yubin Deng, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " Compression Artifacts Reduction by a Deep Convolutional Network ", ICCV 2015, 2015 [PDF]
 625. Ziwei Liu, Xiaoxiao Li, Ping Luo, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " Semantic Image Segmentation via Deep Parsing Network ", ICCV 2015, 2015 (Oral) [PDF] [Demo] [Project]
 626. Yonglong Tian, Ping Luo, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, " Deep Learning Strong Parts for Pedestrian Detection ", ICCV 2015, 2015 [PDF]
 627. Ziwei Liu, Ping Luo, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, " Deep Learning Face Attributes in the Wild ", ICCV 2015, 2015 [PDF] [Demo] [Project]
 628. Xiao Chu, Wanli Ouyang, Wei Yang, Xiaogang Wang, " Multi-task Recurrent Neural Network for Immediacy Prediction ", ICCV 2015, 2015 (Oral) [PDF]
 629. Wanli Ouyang, Hongyang Li, Xingyu Zeng, Xiaogang Wang, " Learning Deep Representation with Large-scale Attributes ", ICCV 2015, 2015 [PDF]
 630. Lijun Wang, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, Huchuan Lu, " Visual Tracking with Fully Convolutional Networks ", ICCV 2015, 2015 [PDF]
 631. Shuai Yi, Hongsheng Li, Xiaogang Wang, " Pedestrian Travel Time Estimation in Crowded Scenes ", ICCV 2015, 2015 [PDF]
 632. Zhanpeng Zhang, Ping Luo, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, " Learning Deep Representation for Face Alignment with Auxiliary Attributes ", TPAMI 2015, 2015 [PDF]
 633. Chao Dong, Chen Change Loy, Kaiming He, Xiaoou Tang, " Image Super-Resolution Using Deep Convolutional Networks ", TPAMI 2015, 2015 [PDF]
 634. Wanli Ouyang, Xingyu Zeng, Xiaogang Wang, " Partial Occlusion Handling in Pedestrian Detection with a Deep Model ", TPAMI 2015, 2015 [PDF]
 635. Wanli Ouyang, Xingyu Zeng, Xiaogang Wang, " Single-Pedestrian Detection Aided by 2-Pedestrian Detection ", TPAMI 2015, 2015 [PDF]
 636. Shuo Yang, Ping Luo, Chen Change Loy, Kenneth W. Shum, Xiaoou Tang, " Deep Representation Learning with Target Coding ", AAAI 2015, 2015 (Oral) [PDF]

 637. 2015

 638. Shuo Yang, Ping Luo, Chen Change Loy, and Xiaoou Tang, "From Facial Part Responses to Face Detection: A Deep Learning Approach", ICCV 2015, 2015 [PDF]
 639. Zhanpeng Zhang, Ping Luo, Chen Change Loy, and Xiaoou Tang, "Learning Social Relation Traits from Face Images", ICCV 2015, 2015 [PDF]
 640. Chao Dong, Yubin Deng, Chen Change Loy, and Xiaoou Tang, "Compression Artifacts Reduction by a Deep Convolutional Network", ICCV 2015, 2015 [PDF]
 641. Ziwei Liu, Xiaoxiao Li, Ping Luo, Chen Change Loy, and Xiaoou Tang, "Semantic Image Segmentation via Deep Parsing Network", ICCV 2015, 2015 (Oral) [PDF]
 642. Yonglong Tian, Ping Luo, Xiaogang Wang, and Xiaoou Tang, "Deep Learning Strong Parts for Pedestrian Detection", ICCV 2015, 2015 [PDF]
 643. Ziwei Liu, Ping Luo, Xiaogang Wang, and Xiaoou Tang, "Deep Learning Face Attributes in the Wild", ICCV 2015, 2015 [PDF]
 644. Xiao Chu, Wanli Ouyang, Wei Yang, and Xiaogang Wang, "Multi-task Recurrent Neural Network for Immediacy Prediction", ICCV 2015, 2015 (Oral) [PDF]
 645. Wanli Ouyang, Hongyang Li, Xingyu Zeng, and Xiaogang Wang, "Learning Deep Representation with Large-scale Attributes", ICCV 2015, 2015 [PDF]
 646. Lijun Wang, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, and Huchuan Lu, "Visual Tracking with Fully Convolutional Networks", ICCV 2015, 2015 [PDF]
 647. Shuai Yi, Hongsheng Li, and Xiaogang Wang, "Pedestrian Travel Time Estimation in Crowded Scenes", ICCV 2015, 2015 [PDF]
 648. Zhanpeng Zhang, Ping Luo, Chen Change Loy, and Xiaoou Tang, "Learning Deep Representation for Face Alignment with Auxiliary Attributes", TPAMI 2015, 2015 [PDF]
 649. Chao Dong, Chen Change Loy, Kaiming He, and Xiaoou Tang, "Image Super-Resolution Using Deep Convolutional Networks", TPAMI 2015, 2015 [PDF]
 650. Wanli Ouyang, Xingyu Zeng, and Xiaogang Wang, "Partial Occlusion Handling in Pedestrian Detection with a Deep Model", TPAMI 2015, 2015 [PDF]
 651. Wanli Ouyang, Xingyu Zeng, and Xiaogang Wang, "Single-Pedestrian Detection Aided by 2-Pedestrian Detection", TPAMI 2015, 2015 [PDF]
 652. Xiao Sun, Yichen Wei, Shuang Liang, Xiaoou Tang, Jian Sun, "Cascaded Hand Pose Regression", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2015 [PDF]
 653. Dihong Gong, Zhifeng Li, Dacheng Tao, Jianzhuang Liu, and Xuelong Li, "A Maximum Entropy Feature Descriptor for Age Invariant Face Recognition", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2015 [PDF]
 654. Limin Wang, Y. Qiao, Xiaoou Tang, "Action Recognition with Trajectory-Pooled Deep-Convolutional Descriptors", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2015 [PDF]
 655. Y. Tian, P.Luo, X. Wang, X. Tang, "Pedestrian Detection aided by Deep Learning Semantic Tasks", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2015 [PDF]
 656. S. Yi, H. Li, and X. Wang, "Understanding Pedestrian Behaviors from Stationary Crowd Groups", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2015 [PDF]
 657. Y. Xiong, K. Zhu, D. Lin, X. Tang, "Recognize Complex Events from Static Images by Fusing Deep Channels", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2015 [PDF]
 658. S. Zhu, C. Li, C. C. Loy, X. Tang, "Face Alignment by Coarse-to-Fine Shape Searching", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2015 [PDF]
 659. Z. Wu, S. Song, A. Khosla, X. Tang, J. Xiao, "3D ShapeNets: A Deep Representation for Volumetric Shapes", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2015 (Oral) [PDF]
 660. L. Yang, P. Luo, C. C. Loy, X. Tang, "A Large-Scale Car Dataset for Fine-Grained Categorization and Verification", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2015 [PDF]
 661. W. Ouyang, X. Wang, X. Zeng, S. Qiu, P. Luo, Y. Tian, H. Li, S. Yang, Z. Wang, C. C. Loy, and X. Tang, "DeepID-Net: deformable deep convolutional neural networks for object detection", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2015 [PDF]
 662. T. Xiao, Q. Xia, Y. Yang, C. Huang and X. Wang, "Learning From Massive Noisy Labeled Data for Visual Classification", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2015 [PDF]
 663. J. Shao, C. C. Loy, and X. Wang, "Deeply Learned Attributes for Crowded Scene Understanding", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2015 (Oral) [PDF]
 664. R. Zhao, W. Ouyang, H. Li, and X. Wang, "Saliency Detection by Multi-Context Deep Learning", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2015 [PDF]
 665. Y. Sun, X. Wang, and X. Tang, "Deeply learned face representations are sparse, selective, and robust", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2015 [PDF]
 666. C. Zhang, X. Wang, H. Li, and X. Yang, "Cross-scene Crowd Counting via Deep Convolutional Neural Networks", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2015 [PDF]
 667. C. Lu, X. Tang, "Surpassing Human-Level Face Verification Performance on LFW with GaussianFace", Proceedings of the 29th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI),, January 2015.[PDF]
 668. S. Yang, P. Luo, C. Loy, K. W. Shum and X. Tang, "Deep Representation Learning with Target Coding", Proceedings of the 29th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI),, January 2015.[PDF]

 669. 2014

 670. Y. Sun, Y. Chen, X. Wang, and X. Tang, "Deep Learning Face Representation by Joint Identification-Verification", Advances in Neural Information Processing Systems 27 (NIPS), December 2014.[PDF]
 671. Z. Zhu, P. Luo, X. Wang, and X. Tang, "Multi-View Perceptron: a Deep Model for Learning Face Identity and View Representations", Advances in Neural Information Processing Systems 27 (NIPS), December 2014.[PDF]
 672. Y. Xiong, W. Liu, D. Zhao, and X. Tang, "Zeta Hull Pursuits: Learning Nonconvex Data Hulls", Advances in Neural Information Processing Systems 27 (NIPS), December 2014.[PDF]
 673. L. Yang, J, Liu, and X. Tang, "Object Detection and Viewpoint Estimation with Auto-masking Neural Network", European Conference on Computer Vision(ECCV), September 2014.[PDF]
 674. C. Dong, C. C. Loy, K. He, and X. Tang, "Learning a Deep Convolutional Network for Image Super-Resolution", European Conference on Computer Vision(ECCV), September 2014.[PDF] [Project Page]
 675. C. Lu and X. Tang, "Learning the Face Prior for Bayesian Face Recognition", European Conference on Computer Vision(ECCV), September 2014.[PDF]
 676. W. Huang, Y. Qiao, and X. Tang and X. Tang, "Robust Scene Text Detection with Convolution Neural Network Induced MSER Trees", European Conference on Computer Vision(ECCV), September 2014.[PDF]
 677. L. Wang, Y. Qiao, and X. Tang, "Video Action Detection with Relational Dynamic-Poselets", European Conference on Computer Vision(ECCV), September 2014.[PDF]
 678. Z. Zhang, P. Luo, C. C. Loy, and X. Tang, "Facial Landmark Detection by Deep Multi-task Learning", European Conference on Computer Vision(ECCV), September 2014. [PDF][Project Page]
 679. X. Zeng, W. Ouyang, M. Wang, and W. Xiaogang, "Deep Learning of Scene-specific Classifier for Pedestrian Detection", European Conference on Computer Vision(ECCV), September 2014. [PDF]
 680. F. Zhu and X. Wang, "Crowd Tracking with Dynamic Evolution of Group Structures", European Conference on Computer Vision(ECCV), September 2014. [PDF]
 681. X. Peng, L. Wang, Y. Qiao, and Q. Peng, "Boosting VLAD with Supervised Dictionary Learning and High-OrderStatistics", European Conference on Computer Vision(ECCV), September 2014. [PDF]
 682. X. Peng, C. Zou, Y. Qiao and Q. Peng, "Action Recognition with Stacked Fisher Vectors", European Conference on Computer Vision(ECCV), September 2014. [PDF]
 683. Y. Sun, X. Wang, and X. Tang. "Deep learning face representation from predicting 10,000 classes", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2014 [PDF]
 684. C. Lu, X. Tang, "Surpassing Human-Level Face Verification Performance on LFW with GaussianFace", Technical Report, arXiv:1404.3840, 2014
 685. Z. Zhu, P. Luo, X. Wang, X. Tang, "Recover Canonical-View Faces in the Wild with Deep Neural Networks", Technical Report, arXiv:1404.3543, 2014
 686. J. Yan, S. Lin, S.B. Kang, and X. Tang, "A learning-to-rank approach for image color enhancement", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2014 [PDF]
 687. Chen Qian, Xiao Sun, Yichen Wei, Xiaoou Tang, Jian Sun, "Realtime and Robust Hand Tracking from Depth", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2014 (Oral) [PDF]
 688. Z. Cai, L. Wang, X. Peng, and Y. Qiao, "Multi-View Super Vector for Action Recognition", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2014 (Oral) [PDF]
 689. P. Luo, Y. Tian, X. Wang, and X. Tang, "Switchable Deep Network for Pedestrian Detection", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2014 [PDF]
 690. W. Yang, P. Luo, and L. Lin, "Clothing Co-Parsing by Joint Image Segmentation and Labeling", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2014 [PDF]
 691. J. Shao, C. C. Loy, X. Wang, "Scene-Independent Group Profiling in Crowd", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2014 (Oral) [PDF]
 692. X. Zhu, C. C. Loy, S. Gong, "Constructing Robust Affinity Graphs for Spectral Clustering", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2014 [PDF]
 693. S. Yi, X. Wang, C. Lu, and J. Jia, "L0 Regularized Stationary Time Estimation for Crowd Group Analysis", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2014 (Oral) [PDF]
 694. R. Zhao, W. Ouyang, and X. Wang "Learning Mid-level Filters for Person Re-identification", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2014 [PDF]
 695. W. Li, R. Zhao, T. Xiao, and X. Wang, "DeepReID: Deep Filter Pairing Neural Network for Person Re-Identification", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2014 [PDF]
 696. W. Ouyang, X. Chu, and X. Wang, "Multi-source Deep Learning for Human Pose Estimation", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2014 [PDF]

 697. 2013

 698. W. Ouyang and X. Wang, "Joint Deep Learning for Pedestrian Detection" in Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2013. [PDF]
 699. Y. Sun, X. Wang, and X. Tang, "Hybrid Deep Learning for Face Verification" in Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2013. [PDF]
 700. X. Zeng, W. Ouyang and X. Wang, "Multi-Stage Contextual Deep Learning for Pedestrian Detection" in Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2013. [PDF]
 701. Z. Zhu, P. Luo, X. Wang, and X. Tang, "Deep Learning Identity Preserving Face Space" in Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2013. [PDF]
 702. [Project Page]
 703. P. Luo, X. Wang, and X. Tang, "A Deep Sum-Product Architecture for Robust Facial Attributes Analysis" in Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2013. [PDF]
 704. P. Luo, X. Wang, and X. Tang, "Pedestrian Parsing via Deep Decompositional Neural Network" in Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2013. [PDF] [Project Page]
 705. R. Zhao, W. Ouyang and X. Wang, "Person Re-identification by Salience Matching" in Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2013. [PDF]
 706. S. Qiu, X. Wang, and X. Tang, "Visual Semantic Complex Network for Web Images" in Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2013. [PDF]
 707. L. Wang, Y. Qiao, X. Tang, "Mining Motion Atoms and Phrases for Complex Action Recognition" in Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2013. [PDF]
 708. D. Gong, Z. Li, D. Lin, J. Liu, X. Tang, "Hidden Factor Analysis for Age Invariant Face Recognition" in Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2013. [PDF]
 709. L. Yang, J. Liu, X. Tang, "Complex 3D General Object Reconstruction from Line Drawings" in Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2013. [PDF]
 710. C. Lu, D. Zhao, X. Tang, "Face Recognition Using Face Patch Networks" in Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2013. [PDF]
 711. Y. Xiong, W. Liu, D. Zhao, X. Tang, "Face Recognition via Archetype Hull Ranking" in Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2013. [PDF]
 712. C. C. Loy, S. Gong, and T. Xiang, "From Semi-supervised to Transfer Counting of Crowds " in Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2013. [PDF] [Project Page]
 713. C. Liu, C. C. Loy, S. Gong, G. Wang, "POP: Person Re-Identification Post-Rank Optimisation " in Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2013. [PDF] [Project Page]
 714. X. Zhu, C. C. Loy, and S. Gong, "Video Synopsis by Heterogeneous Multi-Source Correlation " in Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2013. [PDF] [Project Page]
 715. L. Wang, Y. Qiao, X. Tang, "Motionlets: Mid-Level 3D Parts for Human Motion Recognition," in Proceedings of IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2013. [PDF]
 716. J. Yan, S. Lin, S. B. Kang, X. Tang, "Learning the Change for Automatic Image Cropping ," in Proceedings of IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2013.
 717. B. Zhou, X. Tang and X. Wang, "Measuring Crowd Collectiveness ," in Proceedings of IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2013 (Oral). [Project Page]
 718. R. Zhao, W. Ouyang and X. Wang, "Unsupervised Salience Learning for Person Re-identification," in Proceedings of IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2013 . [PDF]
 719. W. Li and X. Wang, "Locally Aligned Feature Transforms across Views," in Proceedings of IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2013. [PDF]
 720. Y. Sun, X. Wang and X. Tang, "Deep Convolutional Network Cascade for Facial Point Detection," in Proceedings of IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2013. [PDF]
 721. W. Ouyang and X. Wang, "Single-Pedestrian Detection aided by Multi-pedestrian Detection," in Proceedings of IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2013. [PDF] [Project Page]
 722. W. Ouyang, X. Zeng and X. Wang, "Modeling Mutual Visibility Relationship with a Deep Model in Pedestrian Detection," in Proceedings of IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2013. [PDF] [Project Page]
 723. K. Chen, S. Gong, T. Xiang, and C. C. Loy, "Cumulative Attribute Space for Age and Crowd Density Estimation," in Proceedings of IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2013 (Oral). [PDF]
 724. C. C. Loy, C. Liu, and S. Gong, "Person Re-Identification by Manifold Ranking ," Proceedings of IEEE International Conference on Image Processing (ICIP) 2013. [PDF]
 725. X. Wang, S. Qiu, K. Liu, and X. Tang, "Web Image Re-ranking Using Query-Specific Semantic Signatures", accepted to IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI). [PDF]
 726. K. Jia, X. Wang, and X. Tang, "Image Transformation based on Learning Dictionaries across Image Spaces", IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI),Vol. 35, pp. 367-380, 2013. [PDF]
 727. X. Wang, "Web Image Re-ranking Using Query-Specific Semantic Signatures," Pattern Recognition Letters, Vol. 34, pp. 3-19, 2013. [PDF]
 728. B. Gong, J. Liu, X. Wang, and X. Tang, "Learning Semantic Signatures for 3D Object Retrieval," IEEE Transactions on Multimedia, Vol. 15, pp. 369-377, 2013. [PDF]
 729. R. Zhao, and X. Wang, "Counting Vehicles from Semantic Regions," IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (TITS), 2013. [PDF]
 730. X. Tang, W. Luo and X. Wang, "Content-Based Photo Quality Assessment," accepted to IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2013. [PDF]
 731. W.Zhang, D. Zhao, and X. Wang, "Agglomerative Clustering via Maximum Incremental Path Integral," Pattern Recognition (PR), 2013. [PDF]

 732. 2012

 733. X. Tang, K. Liu, J. Cui, F. Wen, and X. Wang, "IntentSearch: Capturing User Intention for One-Click Internet Image Search," IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), Vol. 34, No. 7, July 2012.[PDF]
 734. Meng Wang, Wei Li and Xiaogang Wang, "Transferring a Generic Pedestrian Detector Towards Specific Scenes," Proc. of IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2012. [PDF]
 735. T. Xue, J. Liu and X. Tang, "Example-Based 3D Object Reconstruction from Line Drawings," Proc. of IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), 2012. [PDF]
 736. W. Luo, Z. Lu, X. Wang, Y. Xu, M. Ben-Ezra, X.Tang, and M. Brown, "Synthesizing Oil Painting Surface Geometry from a Single Photograph," Prof. of IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), 2012. [PDF]
 737. B. Zhou, X. Wang and X. Tang, "Understanding Collective Crowd Behaviors:Learning a Mixture Model of Dynamic Pedestrian-Agents," Prof. of IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), 2012. [PDF]
 738. P. Luo, X. Wang, and X. Tang, "Hierarchical Face Parsing via Deep Learning", Prof. of IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), 2012. [PDF]
 739. K. Liu, J. Cui, F. Wen, X. Wang , "IntentSearch: Capturing User Intention for One-Click Internet Image Search", IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (PAMI), vol. 34, no. 7, pp. 1342-1353, Jul 2012. [PDF]
 740. K. Jia, X. Tang, X. Wang, "Image Transformation based on Learning Dictionaries across Image Spaces", IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (PAMI), , 2012. [PDF]
 741. T. Xue, J. Liu, X. Tang, "3D Modeling from a Single View of a Symmetric Object", IEEE Trans. on Image Processing. (TIP), , 2012.

 742. 2011

 743. K. He, J. Sun, X. Tang, "Single Image Haze Removal Using Dark Channel Prior," IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), Vol. 33, No. 12, Dec. 2011. [PDF]
 744. W. LUO, X. Wang and X. Tang, "Content-based Photo Quality Assessment", Proc. International Conference on Computer Vision (ICCV), 2011. [PDF]
 745. K. Jia, X. Wang, X. Tang, "Optical flow estimation using learned sparse model", Proc. International Conference on Computer Vision (ICCV), 2011. [PDF]
 746. W. Zhang, X. Wang, and X. Tang, “Coupled Information-Theoretic Encoding for Face Photo-Sketch Recognition,” Prof. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), 2011. [PDF]
 747. B. Zhou, X. Wang, X. Tang, “Random Field Topic Model for Semanic Region Analysis in Crowded Scenes from Tracklets,” IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2011. [PDF]
 748. T. Xue, J. Liu, X. Tang, “Symmetric Piecewise Planar Object Reconstruction from a Single Image,” IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2011. [PDF]
 749. X. Wang, K. Liu, X. Tang, “Query-Specific Visual Semantic Spaces forWeb Image Re-ranking,” IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2011. [PDF]
 750. M. Wang, X. Wang, "Automatic Adaptation of a Generic Pedestrian Detector to a Specific Scene," IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2011. [PDF]
 751. C. Zhao, W. K. Cham, X. Wang, "Joint Face Alignment with a Generic Deformable Face Model", IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2011. [PDF]
 752. K. He, C. Rhemann, C. Rother, X. Tang, and J. Sun, “A Global Sampling Method for Alpha Matting”, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2011. [PDF]
 753. Q. Yin, X. Tang, J. Sun, "An associate-predict model for face recognition", IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2011. [PDF]
 754. J. Liu, Y. Chen, X. Tang, “Decomposition of complex line drawings with hidden lines for 3D planar-faced manifold object reconstruction,” IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (PAMI), vol. 33, no. 1, pp. 3, Jan 2011. [PDF]
 755. T. Liu, Z. Yuan, J. Sun, J. Wang, N. Zheng, X. Tang, H. Shum, "Learning to Detect a Salient Object", IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (PAMI), vol. 33, no. 2, pp. 353-367, Feb 2011. [PDF]
 756. W. Zhang, J. Sun, X. Tang, "From Tiger to Panda: Animal Head Detection," IEEE Transactions on Image Processing (TIP), vol. 20, no. 6, pp.1696-1708, 2011. [PDF]
 757. X. Wang, K. T. Ma, G. Ng, and E. Grimson, “Trajectory Analysis and Semantic Region Modeling Using Nonparametric Bayesian Models,” Accepted to Int’l J. of Computer Vision (IJCV), 2011. [PDF]
 758. X. Wang, E. Grimson, and C.F. Westin, “Trajectory Segmentation Using a Hierarchical Dirichlet Processes Mixture Model,” NeuroImage, vol. 54, pp. 290-3-2, 2011. [PDF]
 759. W. Zhang, Z. Lin, X. Tang, “Learning Semi-Riemannian Metrics for Semisupervised Feature Extraction,” IEEE Trans. Knowl. Data Eng, vol 23, no. 4, pp. 600-611, 2011. [PDF]
 760. C. Zhao, X. Wang, and W. Cham, “Background Subtraction via Robust Dictionary Learning,” EURASIP journal on Image and Video Processing, 2011. [PDF]
 761. Z. Lin, X. Tang, "Learning Semi-Riemannian Metrics for Semisupervised Feature Extraction", IEEE Trans. on Knowledge and Data Engineering (TKDE), vol. 23, no. 4, pp. 600-611, 2011. [PDF]
 762. Z. Yu, C. Xu, J. Liu, O. C. Au, X. Tang, “Automatic object segmentation from large scale 3D urban point clouds through manifold embedded mode seeking”, Proceedings of the 19th ACM international conference on Multimedia (MM), 2011. [PDF]
 763. C. Cao, S. Chen, W. Zhang, X. Tang, "Automatic motion-guided video stylization and personalization", Proceedings of the 19th ACM international conference on Multimedia (MM), 2011. [PDF]
 764. B. Gong, J. Liu, X. Wang, X. Tang, "3D object retrieval with semantic attributes", Proceedings of the 19th ACM international conference on Multimedia (MM), 2011. [PDF]
 765. Q. Zhou, S. Chen, J. Liu, X. Tang, "Edge-preserving single image super-resolution", Proceedings of the 19th ACM international conference on Multimedia (MM), 2011. [PDF]

 766. 2010

 767. Y. Wang, J. Liu, X. Tang, “Robust 3D face recognition by local shape difference boosting,” IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (PAMI), vol. 32, no. 10, pp.1858-1870, 2010. [PDF]
 768. S. Yan, H. Wang, Y. Fu, J. Yan, X. Tang, T.S. Huang, “Synchronized submanifold embedding for person-independent pose estimation and beyond,” IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (PAMI), vol. 33, no. 2, pp.353-367, Mar. 2010. [PDF]
 769. G. Liu, Z. Lin, Y. Yu, X. Tang, “Unsupervised Object Segmentation with a Hybrid Graph Model (HGM),” IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (PAMI), vol. 32, no. 5, pp.910-924, 2010. [PDF]
 770. X. Wang, K. Tieu, and E. Grimson, “Correspondence-Free Activity Analysis and Scene Modeling in Multiple Camera Views,” IEEE Trans. on Pattern Anal. Mach. Intell. (PAMI), vol. 32, no. 1, pp. 56-71, Jan. 2010. [PDF]
 771. S. Chen, L. Cao, Y. Wang, J. Liu, X. Tang, “Image segmentation by MAP-ML estimations,” IEEE Transactions on Image Processing (TIP), vol. 19, no. 9, pp.2254-2264, 2010. [PDF]
 772. S. Yan, H. Wang, J. Liu, X. Tang, T.S. Huang, “Misalignment-robust face recognition,” IEEE Transactions on Image Processing (TIP), vol. 19, no. 4, pp.1087-1096, 2010. [PDF]
 773. K. He, J. Sun, X. Tang, "Fast matting using large kernel matting Laplacian matrices," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June. 2010. [PDF]
 774. Z. Cao, Q. Yin, X. Tang, J. Sun, "Face recognition with learning-based descriptor," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June. 2010. [PDF]
 775. M. Chen, M. Liu, J. Liu, X. Tang. “Isoperimetric cut on a directed graph,” IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2010. [PDF]
 776. T. Xue, J. Liu, X. Tang, “Object cut: Complex 3D object reconstruction through line drawing separation,” IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2010. [PDF]
 777. W. Zhang, X. Wang, X. Tang, "Lighting and pose robust face sketch synthesis," Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV), 2010. [PDF]
 778. K. He, J. Sun, X. Tang, "Guided image filtering," Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV), 2010. [PDF]
 779. C. Xu, Z. Zhang, J. Liu, X. Tang, “3D object search through semantic component,” Proc. ACM Multimedia (MM), 2010. [PDF]
 780. J. Hu, S. Chen, J. Liu, X. Tang, “Fast image rearrangement via multi-scale patch copying,” Proc. ACM Multimedia (MM), 2010. [PDF]
 781. W. Zheng, Z. Lin, X. Tang, “A Rank-One Update Algorithm for Fast Solving Kernel Foley--Sammon Optimal Discriminant Vectors,” IEEE Transactions on Neural Networks, vol. 21, no. 3, pp.393-403, 2010. [PDF]

 782. 2009

 783. X. Wang and X. Tang, "Face photo-sketch Synthesis and Recognition," IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), Vol. 31, No. 11, Nov. 2009.[PDF]
 784. Z. Li, D. Lin, X. Tang, "Nonparametric Discriminant Analysis for Face Recognition," IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (PAMI), vol. 31, no. 4, pp.755-761, 2009. [PDF]
 785. Y. Qiao, W. Wang, N. Minematsu, J. Liu, M. Takeda, X. Tang, "A theory of phase singularities for image representation and its applications to object tracking and image matching,” IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (PAMI), vol. 18, no. 10, pp. 2153-2160, 2009. [PDF]
 786. C. Xu, J. Liu, and X. Tang, "2D Shape Matching by Contour Flexibility," IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (PAMI), vol. 31, no. 1, pp. 180-186, Jan. 2009. [PDF]
 787. H. Wang, S. Yan, J. Liu, X. Tang, T.S. Huang, “Correspondence propagation with weak priors,” IEEE Transactions on Image Processing (TIP), vol. 18, no. 1, pp. 140-150, 2009. [PDF]
 788. J. Liu, X. Tang, "Correspondence Propagation with Weak Priors," IEEE Transactions on Image Processing (TIP), vol. 18, no. 1, pp.140-150, 2009. [PDF]
 789. S. Yan, H. Wang, J. Tu, X. Tang, T.S. Huang, "Mode-kn factor analysis for image ensembles," IEEE Transactions on Image Processing (TIP), vol. 18, no. 3, pp.670-676, 2009. [PDF]
 790. Z. Lin, J. He, X. Tang, C.K. Tang, “Fast automatic and fine-grained tampered JPEG image detection via DCT coefficient analysis,” Pattern Recognition (PR), vol. 42, no. 11, pp.2492-2501, 2009. [PDF]
 791. W. Zhang, Z. Lin, X. Tang, “Tensor linear Laplacian discrimination (TLLD) for feature extraction,” Pattern Recognition (PR), vol. 42, no. 9, pp.1941-1948, 2009. [PDF]
 792. H. Wang, S. Yan, J. Liu, X. Tang, and T. Huang, “Correspondence Propagation with Weak Priors,” IEEE Trans. on Image Processing (IP), vol. 18, no. 1, pp. 140-150, Jan. 2009. [PDF]
 793. S. Yan, H. Wang, Y. Fu, J. Yan, X. Tang, and T. S. Huang, “Synchronized Submanifold Embedding for Person-Independent Pose Estimation and Beyond,” IEEE Transactions on Image Processing (IP), vol. 18, no. 1, pp. 202-210, Jan. 2009.
 794. S. Yan, H. Wang, J. Tu, X. Tang, and T. S. Huang, “Mode-kn Factor Analysis for Image Ensembles,” IEEE Transactions on Image Processing (IP), vol. 18, no. 3, pp. 670-676, Mar. 2009. [PDF]
 795. X. Tang, Z. Li, "Audio-guided video-based face recognition," IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (CSVT), vol. 19, no. 7, pp.955-964, 2009. [PDF]
 796. Z. Li, J. Liu, and X. Tang, “Constrained Clustering via Spectral Regularization,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June. 2009. [PDF]
 797. Y. Wang, Y. Chen, J. Liu, and X. Tang, “3D Reconstruction of Curved Objects from Single 2D Line Drawings,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June. 2009. [PDF]
 798. K. He, J. Sun, and X. Tang, “Single Image Haze Removal Using Dark Channel Prior,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June. 2009. [PDF]
 799. Z. Li, J. Liu, “Constrained clustering by spectral kernel learning,” Proc. International Conference on Computer Vision (ICCV), 2009. [PDF]
 800. W. Zhang, Q. Wang, X. Tang. “Performance driven face animation via non-rigid 3d tracking,” Proc. ACM Multimedia (MM), 2009. [PDF]
 801. B. Gong, C. Xu, J. Liu, and X. Tang, "3D Object Retrieval by Object Flexibility," Proc. ACM Multimedia (MM), Oct. 2009. [PDF]
 802. B. Gong, Y. Wang, J. Liu, and X. Tang, "Automatic Facial Expression Recognition on a Single 3D Face by Exploring Shape Deformation," Proc. ACM Multimedia (MM), Oct. 2009. [PDF]
 803. M. Liu, S. Chen, J. Liu, and X. Tang, "Completion via Motion Guided Spatial-Temporal Global Optimization," Proc. ACM Multimedia (MM), Oct. 2009. [PDF]
 804. T. Liu, J. Wang, J. Sun, N. Zheng, X. Tang, H.Y. Shum, “Picture Collage,” IEEE Transactions on Multimedia, vol. 11, no. 7, pp.1225, 2009. [PDF]
 805. X. Gao, X. Tang, “Automatic news video caption extraction and recognition,” Intelligent Data Engineering and Automated Learning, 2009.
 806. W. Zheng, X. Tang, “Fast algorithm for updating the discriminant vectors of dual-space LDA,” IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 4, no. 3, pp. 418-427, 2009. [PDF]

 807. 2008

 808. D. Zhao, X. Tang, “Cyclizing Clusters via Zeta Function of a Graph,” Neural Information Processing Systems(NIPS), Dec. 2008. [PDF]
 809. F. Wen, S. Chen, and X. Tang, “EasyToon: Cartoon Personalization Using Face Photos,Proc.ACM Multimedia (MM), Oct. 2008. [PDF]
 810. S. Chen, Y. Tian, F. Wen, Y. Xu, and X. Tang, “Easytoon: an Easy and Quick Tool to Personalize a Cartoon Storyboard using Family Photo Album,Proc. ACM Multimedia (MM), Oct. 2008. [PDF]
 811. J. Cui, F. Wen, and X. Tang, “IntentSearch: Interactive On-line Image Search Re-ranking,Proc. ACM Multimedia (MM), Oct. 2008. [PDF]
 812. J. Cui, F. Wen, and X. Tang, “Real Time Google and Live Image Search Re-ranking,Proc. ACM Multimedia (MM), Oct. 2008.
 813. Y. Qiao, W. Wang, N. Minematsu, J. Liu, and X. Tang, “Phase Singularities for Image Representation and Matching,” Proc. IEEE Int’l Conf. Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), Apr. 2008. [PDF]
 814. Z. Li, J. Liu, and X. Tang, “Pairwise Constraint Propagation by Semidefinite Programming for Semi-Supervised Classification,” Proc. Int'l Conf. on Machine Learning (ICML), July. 2008. [PDF]
 815. M. Chen, J. Liu, and X. Tang, “Clustering via Random Walk Hitting Time on Directed Graphs,” Proc. Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), July. 2008. [PDF]
 816. D. Zhao, Z. Lin and X. Tang, “Classification via Semi-Riemannian Spaces,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June. 2008. [PDF]
 817. X. Zhang, L. Liang, X. Tang and H. Shum, “L1 Regularized Projection Pursuit for Additive Model Learning,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June. 2008. [PDF]
 818. J. Cui, Q. Yang, F. Wen, Q. Wu, C. Zhang, L. Gool and X. Tang, “Transductive Object Cutout,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June. 2008. [PDF]
 819. Y. Chen, J. Liu and X. Tang, “Sketching in the Air: A Vision-Based System for 3D Object Design,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June. 2008. [PDF]
 820. H. Wang, S. Yan, J. Liu, X. Tang and Thomas. Huang, “Misalignment Robust Face Recognition,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June. 2008. [PDF]
 821. Y. Wang, X. Tang, J. Liu, G. Pan and R. Xiao “3D Face Recognition by Local Shape Difference Boosting,” Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV), Oct. 2008. [PDF]
 822. W. Zhang, Q. Wang, and X. Tang, “Real Time Feature Based 3-D Deformable Face Tracking,” Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV), Oct. 2008. [PDF]
 823. Y. Luo and X. Tang, “Photo and Video Quality Evaluation: Focusing on the Subject,” Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV), Oct. 2008. [PDF]
 824. W. Zhang, J. Sun and X. Tang, “Cat Head Detection - How to Effectively Exploit Shape and Texture Features,” Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV), Oct. 2008. [PDF]
 825. Y. Luo, W. Liu, J. Liu and X. Tang “MQSearch: Image Search by Multi-Class Query,” Proc. ACM Special Interest Group on Computer-Human interaction (SIGCHI), Apr. 2008. [PDF]
 826. Q. Liu, H. Jin, X. Tang, H. Lu and S. Ma, “A New Extension of Kernel Feature and Its Application for Visual Recognition,” Neurocomputing, vol. 71, no. 10-12, pp. 1850-1856, June. 2008. [PDF]
 827. Z. Lin, C. Tang, and X. Tang, “Fast, Automatic and Fine-Grained Doctored JPEG Images Detection via DCT Coefficient Analysis,” Accepted to Pattern Recognition. [PDF]
 828. D. Tao, X. Tang, and X. Li, “Which Components are Important for Interactive Image Searching?” IEEE Trans. Circuits Systems for Video Technology (CSVT), vol. 18(1), Jan. 2008. [PDF]
 829. J. Liu, L. Cao, Z. Li, and X. Tang, “Plane-Based Optimization for 3D Object Reconstruction from Single Line Drawings,” IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), vol. 30, no. 2, Feb. 2008. [PDF]
 830. L. Cao, J. Liu, and X. Tang, “What the Back of the Object Looks Like: 3D Reconstruction from Line Drawings without Hidden Lines,” IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), vol. 30, no. 3, Mar. 2008. [PDF]
 831. S. Yan, H. Wang, J. Liu, and X. Tang, “Regression from Uncertain Labels and Its Applications to Soft-Biometrics,” IEEE Transactions on Information Forensics and Security (IFS), 2008. [PDF]
 832. Z. Lin, J. He, X. Tang, and C. K. Tang, “Limits of Learning-Based Superresolution Algorithms,” accepted to International Journal of Computer Vision (IJCV), Aug. 2008. [PDF]

 833. 2007

 834. D. Xu, S. Lin, S. Yan and X. Tang, "Rank-one Projections with Adaptive Margins for Face Recognition," IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics (SMC), vol. 37, no. 5, pp. 1226-1236, Oct. 2007.
 835. S. Yang, S. Yan, C. Zhang, and X. Tang, "Bilinear Analysis for Kernel Selection and Nonlinear Feature Extraction," IEEE Trans. Neural Networks (NN), vol. 18, no. 5, pp, 1442-1452, Sep. 2007. [PDF]
 836. L. Sha, F. Zhao, and X. Tang, "A Two-Stage Fusion Scheme Using Multiple Fingerprint Impressions," Proc. IEEE Int’l Conf. Image Processing (ICIP), Sep. 2007.
 837. H. Wang, S. Yan, D. Xu, X. Tang, and Thomas Huang, "Trace Ratio vs. Ratio Trace for Dimensionality Reduction," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Jun. 2007. [PDF]
 838. S. Chen, L. Cao, J. Liu, and X. Tang, "Iterative MAP and ML Estimations for Image Segmentation," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Jun. 2007. [PDF]
 839. T. Liu, J. Sun, N. Zheng, X. Tang, and H. Shum, "Learning to Detect A Salient Object," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Jun. 2007. [PDF]
 840. D. Lin and X. Tang, "Quality-Driven Face Occlusion Detection and Recovery," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Jun. 2007. [PDF]
 841. J. Sun, S. Kang, Z. Xu, X. Tang, and H. Shum, "Flash Cut: Foreground Extraction with Flash and No-flash Image Pairs," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Jun. 2007. [PDF]
 842. Z. Li, D. Lin, Helen Meng, and X. Tang, "Discriminant Mutual Subspace Learning for Indoor and Outdoor Face Recognition," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Jun. 2007. [PDF]
 843. D. Zhao, Z. Lin, R. Xiao, and X. Tang, "Linear Laplacian Discrimination for Feature Extraction," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Jun. 2007. [PDF]
 844. Z. Li, J. Liu, and X. Tang, "A Closed-form Solution to 3D Reconstruction of Piecewise Planar Objects from Single Images," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Jun. 2007. [PDF]
 845. Y. Qiao, J. Liu, and X. Tang, "Offline Signature Verification Using Online Handwriting Registration," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Jun. 2007. [PDF]
 846. Y. Tian, W. Liu, R. Xiao, F. Wen, and X. Tang, "A Face Annotation Framework with Partial Clustering and Interactive Labeling," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Jun. 2007. [PDF]
 847. H. Wang, S. Yan, Thomas Huang, J. Liu, and X. Tang, "Transductive Regression Piloted by Inter-Manifold Relations," Int’l Conf. Machine Learning (ICML), Jun. 2007. [PDF]
 848. S. Yan, J. Liu, X. Tang, and Thomas. Huang "Formulating Face Verification with Semidefinite Programming," IEEE Trans. Image Processing (IP), vol. 16, no. 11, pp. 2802-2810, Nov. 2007.
 849. Y. Deng, Q. Yang, X.Y. Lin, and X. Tang, "Stereo Correspondence with Occlusion Handling in a Symmetric Patch-Based Graph-Cuts Model," IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), vol. 29, no. 6, pp. 1068-1079, Jun. 2007. [PDF]
 850. Z. Li and X. Tang, "Using support vector machines to enhance the performance of Bayesian Face Recognition," IEEE Trans. Information Forensics and Security (IFS), vol. 2, no. 2, pp. 174-180, Jun. 2007. [PDF]
 851. S. Yan, J. Liu, X. Tang, and T. Huang, "A Parameter-free Framework for General Supervised Subspace Learning," IEEE Trans. Information Forensics and Security (IFS), vol. 2, no. 1, pp. 69-76, Mar. 2007. [PDF]
 852. S. Yan, D. Xu, and X. Tang, "Face Verification with Balanced Thresholds," IEEE Trans. Image Processing (IP), vol. 16, no. 1, pp. 262-268, Jan. 2007. [PDF]
 853. S. Yan, D. Xu, Q. Tang, L. Zhang, X. Tang, and H. Zhang, "Multilinear discriminant analysis for face recognition," IEEE Trans. Image Processing (IP), vol. 16, no. 1, pp. 212-220, Jan. 2007. [PDF]
 854. F. Zhao and X. Tang, "Preprocessing and postprocessing for skeleton-based fingerprint minutiae extraction," Pattern Recognition (PR), vol. 40, no. 4, pp. 1270-1281, Apr. 2007. [PDF]
 855. J. Cui, F. Wen, R. Xiao, Y. Tian, and X. Tang, "EasyAlbum: an interactive photo annotation system based on face clustering and re-ranking," CHI, pp. 367-376, May 2007. [PDF]
 856. S. Yan, H. Wang, X. Tang, and Thomas Huang, "Exploring Feature Descriptors for Face Recognition," Proc. IEEE Int’l Conf. Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), vol. 1, pp. 629-632, Apr. 2007.
 857. H. Wang, S. Yan, Thomas Huang, and X. Tang, "A Convergent Solution to Tensor Subspace Learning," Int’l Joint Conf. Artificial Intelligence (IJCAI), pp. 629-634, Jan. 2007. [PDF]
 858. W. Liu, X. Tang, and J. Liu, "Bayesian Tensor Inference for Sketch-Based Facial Photo Hallucination," Int’l Joint Conf. Artificial Intelligence (IJCAI), pp. 2141-2146, Jan. 2007. [PDF]
 859. M. Chen, Q. Yang, and X. Tang, "Directed Graph Embedding," Int’l Joint Conf. Artificial Intelligence (IJCAI), pp. 2707-2712, Jan. 2007. [PDF]
 860. D. Zhao, Z. Lin and X. Tang, "Contextual Distance for Data Perception," Proc. IEEE Int'l Conf. Computer Vision (ICCV), 2007
 861. Y. Wei, J. Sun, X. Tang and H. Shum, "Interactive Offline Tracking for Color Objects," Proc. IEEE Int'l Conf. Computer Vision (ICCV), 2007
 862. G. Liu, Z. Lin, X. Tangand Y. Yu, "A Hybrid Graph Model for Unsupervised Object Segmentation," Proc. IEEE Int'l Conf. Computer Vision (ICCV), 2007
 863. R. Xiao, H. Zhu, H. Sun and X. Tang, "Dynamic Cascades for Face Detection," Proc. IEEE Int'l Conf. Computer Vision (ICCV), 2007
 864. S. Yan, H. Wang, X. Tangand T. Huang, "Learning Auto-Structured Regressor from Uncertain Nonnegtive Labels," Proc. IEEE Int'l Conf. Computer Vision (ICCV), 2007
 865. Y. Chen, J. Liu, and X. Tang, "A Divide-and-Conquer Approach to 3D Object Reconstruction from Line Drawings," Proc. IEEE Int'l Conf. Computer Vision (ICCV), 2007
 866. Z. Li, J. Liu, S. Chen, and X. Tang, "Noise Robust Spectral Clustering," Proc. IEEE Int'l Conf. Computer Vision (ICCV), 2007
 867. Z. Lin, J. He, X. Tang and C. Tang, "Limits of Learning-Based Superresolution Algorithms," Proc. IEEE Int'l Conf. Computer Vision (ICCV), 2007
 868. D. Zhao, Z. Lin, and X. Tang, "Laplacian PCA and Its Applications," Proc. IEEE Int'l Conf. Computer Vision (ICCV), 2007
 869. S. Chen, Z. Li, J. Liu and X. Tang, "Image Matting Using Linear Optimization," Proc. ACM Multimedia (MM), Sep. 2007
 870. T. Huang, S. Chen, J. Liu, and X. Tang, "Image Inpainting by Global Structure and Texture Propagation," Proc. ACM Multimedia (MM), Sep. 2007
 871. S. Yan, H. Wang, Thomas. Huang, Q. Yang, and X. Tang, "Ranking with Uncertain Labels," Proc. IEEE Int'l Conf. on Multimedia and Expo (ICME), 2007
 872. C. Wang, X. Fan, M. Du, B. Elder and X. Tang, and L. Guan "Special Effects in Film Making with Object Based Transformations," Proc. IEEE Int'l Conf. on Multimedia and Expo (ICME), 2007
 873. Q. Yang, C. Wang, X. Tang, M. Chen, and Z. Ye, "Progressive Cut: An Image Cutout Algorithm that Models User Intentions," IEEE Multimedia, Sep. 2007
 874. X. Tang, Z. Li, "Audio Assisted Video Based Face Recognition," IEEE Trans. on Circuits, Systems and Video Technology (CSVT), 2007

 875. 2006

 876. Q. Wang, W. Zhang, X. Tang, and H. Shum, "Real-Time Bayesian 3-D Pose Tracking," IEEE Trans. on Circuits, Systems and Video Technology (CSVT), vol. 16, no. 12, pp. 1533-1541, Dec. 2006. [PDF]
 877. X. Wang and X. Tang, "Random Sampling for Subspace Face Recognition," Int'l J. Computer Vision (IJCV), vol. 70, no. 1, pp. 91-104, Oct. 2006. [PDF]
 878. L. Zhang, Q. Yang, T. Bao, D. Vronay, and X. Tang, "ImLooking: image-based face retrieval in online dating profile search," ACM SIGCHI, Work-in-Progress, Canada, Apr. 2006. [PDF]
 879. Q. Liu, H. Jin, X. Tang, H. Lu, and S. Ma, "Boosting Multi-Gabor Subspaces for Face Recognition," Asian Conference on Computer Vision (ACCV), pp. 539-548, Jan. 2006.
 880. C. Wang, Y. Wang, M. Lian, B. Elder, X. Tang, and L. Guan, "Special effects in film/video making: A new media initiative project," Proc. IEEE Int'l Conf. on Multimedia and Expo (ICME), pp. 1049-1052, Jul. 2006.
 881. Q. Yang, X.Q. Ding, and X. Tang, "Incorporating Generic Learning to Design Discriminative Classifier Adaptable for Unknown Subject in Face Verification," Proc. IEEE Int’l Conf. Computer Vision and Pattern Recognition workshop on Multimodal Biometrics, pp. 32-39, Jun. 2006.
 882. C. Wang, Q. Yang, X. Tang, and Z.F. Ye, "Salience preserving image fusion with dynamic range compression," Proc. IEEE Int’l Conf. Image Processing (ICIP), pp. 989-992, Oct., 2006.
 883. L. Sha, F. Zhao, and X. Tang, "Minutiae-based Fingerprint Matching Using Subset Combination," Proc. 18th Int’l Conf. Pattern Recognition (ICPR), vol. 4, pp. 566-569, Aug. 2006.
 884. S. Yan and X. Tang, "Dimensionality Reduction with Adaptive Kernels," Proc. 18th Int’l Conf. Pattern Recognition (ICPR), vol. 4, pp. 626-629, Aug. 2006.
 885. W. Zheng and X. Tang, "A Robust Algorithm for Generalized Orthonormal Discriminant Vectors," Proc. 18th Int’l Conf. Pattern Recognition (ICPR), vol. 4, pp. 784-787, Aug. 2006.
 886. T. Yuan, S. Yan and X. Tang, "Perspective Symmetry Invariant and Its Applications," Proc. 18th Int’l Conf. Pattern Recognition (ICPR), vol. 4, pp. 65-68, Aug. 2006.
 887. S. Chen, L. Cao, J. Liu, and X. Tang, "Automatic Segmentation of Lung Fields from Radiographic Images of SARS Patients Using a New Graph Cuts Algorithm," Proc. 18th Int’l Conf. Pattern Recognition (ICPR), vol. 4, pp. 271-274, Aug. 2006.
 888. H. Wang, S. Yan, T. Huang, and X. Tang, "Maximum Unfolded Embedding: Formulation, Solution,and Application for Image Clustering," Proc. ACM Int’l Conf. Multimedia (ACM MM), pp. 45-48, Oct. 2006.
 889. Z. Li, J. Liu, and X. Tang, "Shape from Regularities for Interactive 3D Reconstruction of Piecewise Planar Objects from Single Images," Proc. ACM Int’l Conf. Multimedia (ACM MM), pp. 85-88, Oct. 2006.
 890. Y. Li, C. Xu, J. Liu, and X. Tang, "Detecting irregularity in videos using kernel estimation and KD trees," Proc. ACM Int’l Conf. Multimedia (ACM MM), pp. 639-642, Oct. 2006.
 891. L. Cao, J. Liu, and X. Tang, "3D object retrieval using 2D line drawing and graph based relevance reedback,”" Proc. ACM Int’l Conf. Multimedia (ACM MM), pp. 105-108, Oct. 2006.
 892. C. Wang, Q. Yang, M. Chen, X. Tang, and Z. Ye, "Progressive cut," Proc. ACM Int’l Conf. Multimedia (ACM MM), pp. 251-260, Oct. 2006.
 893. X. Tang, F. Lin, S. Samson, and A. Remsen, "Binary Plankton Image Classification," IEEE J. Oceanic Eng. (OE), vol. 31, no. 3, pp. 728-735, Jul. 2006. [PDF]
 894. D. Tao, X. Tang, X. Li, and X. Wu, "Asymmetric bagging and random subspace for support vector machines-based relevance feedback in image retrieval," IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), vol. 28, no. 7, pp. 1088-1099, Jul. 2006. [PDF]
 895. D. Tao, X. Tang, X. Li, and Y. Rui, "Direct kernel biased discriminant analysis: a new content-based image retrieval relevance feedback algorithm," IEEE Trans. Multimedia (MM), vol. 8, no. 4, pp. 716-727, Aug. 2006. [PDF]
 896. Q. Liu, X. Tang, H. Lu, and S. Ma, "Face recognition using kernel scatter-difference-based discriminant analysis," IEEE Trans. Neural Networks (NN), vol. 17, no. 4, pp. 1081-1085, Jul. 2006. [PDF]
 897. Y. Matsushita, E. Ofek, W. Ge, X. Tang, and H. Shum, "Full-frame video stabilization with motion inpainting,”" IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), vol. 28, no. 7, pp. 1150-1163, Jul. 2006. [PDF]
 898. J. Dai, S. Yan, X. Tang, and James T. Kwok, "Locally adaptive classification piloted by uncertainty," Proc. Int’l Conf. Machine Learning (ICML), Jun. 2006. [PDF]
 899. R. Xiao, W. Li, Y. Tian, and X. Tang, "Joint Boosting Feature Selection for Robust Face Recognition," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 2, pp. 1415-1422, Jun. 2006. [PDF]
 900. L. Liang, F. Wen, Y. Xu, X. Tang, and H. Shum, "Accurate Face Alignment using Shape Constrained Markov Network," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 1, pp. 1313-1319, Jun. 2006. [PDF]
 901. D. Lin and X. Tang, "Recognize High Resolution Faces: From Macrocosm to Microcosm," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 2, pp. 1355-1362, Jun. 2006. [PDF]
 902. H. Kang, X. Chen, Y. Matsushita, and X. Tang, "Space-Time Video Montage," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 2, pp. 1331-1338, Jun. 2006. [PDF]
 903. D. Xu, S. Lin, S. Yan, and X. Tang, "Rank-one Projections with Adaptive Margins for Face Recognition," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 1, pp. 175-181, Jun. 2006. [PDF]
 904. S. Yan, T. Yuan, and X. Tang, "Learning Semantic Patterns with Discriminant Localized Binary Projections," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 1, pp. 168-174, Jun. 2006. [PDF]
 905. J. Wang, L. Quan, J. Sun, X. Tang, and H. Shum, "Picture Collage," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 1, pp. 347-354, Jun. 2006. [PDF]
 906. T. Shiratori, Y. Matsushita, X. Tang, and S. Kang, "Video Completion by Motion Field Transfer," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 1, pp. 411-418, Jun. 2006. [PDF]
 907. D. Lin, S. Yan, and X. Tang, "Pursuing Informative Projection on Grassmann Manifold," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 2, pp. 1727-1734, Jun. 2006. [PDF]
 908. Y. Ke, X. Tang, and F. Jing, "The Design of High-Level Features for Photo Quality Assessment," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 1, pp. 419-426, Jun. 2006. [PDF]
 909. S.C.H. Hoi, W. Liu, M.R. Lyu, and Wei-Ying Ma, "Learning Distance Metrics with Contextual Constraints for Image Retrieval," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 2, pp. 2072-2078, Jun. 2006. [PDF]
 910. D. Lin and X. Tang, "Inter-modality Face Recognition," Proc. 9th European Conf. Computer Vision (ECCV), LNCS 3954, pp. 13-26, May 2006. [PDF]
 911. S. Yan and X. Tang, "Trace Quotient Problems Revisited," Proc. 9th European Conf. Computer Vision (ECCV), LNCS 3952, pp. 232-244, May 2006. [PDF]
 912. W. Liu, Z. Li, and X. Tang, "Spatio-temporal Embedding for Statistical Face Recognition from Video," Proc. 9th European Conf. Computer Vision (ECCV), LNCS 3952, pp. 374-388, May 2006. [PDF]
 913. D. Lin and X. Tang, "Conditional Infomax Learning: An Integrated Framework for Feature Extraction and Fusion," Proc. 9th European Conf. Computer Vision (ECCV), LNCS 3951, pp. 68-82, May 2006. [PDF]
 914. L. Cao, J. Liu, and X. Tang, "Degen Generalized Cylinders and Their Properties," Proc. 9th European Conf. Computer Vision (ECCV), LNCS 3951, pp. 83-94, May 2006. [PDF]
 915. F. Alter, Y. Matsushita, and X. Tang, "An Intensity Similarity Measure in Low-Light Conditions," Proc. 9th European Conf. Computer Vision (ECCV), LNCS 3954, pp. 267-280, May 2006. [PDF]
 916. L. Liang, F. Wen, X. Tang, and Y. Xu, "An Integrated Model for Accurate Shape Alignment," Proc. 9th European Conf. Computer Vision (ECCV), LNCS 3954, pp. 333-346, May 2006. [PDF]
 917. J. He, Z. Lin, L. Wang, and X. Tang, "Detecting Doctored JPEG Images Via DCT Coefficient Analysis," Proc. 9th European Conf. Computer Vision (ECCV), LNCS 3953, pp. 423-435, May 2006. [PDF]
 918. J. Sun, W. Zhang, X. Tang, and H.-Y. Shum, "Background Cut," Proc. 9th European Conf. Computer Vision (ECCV), LNCS 3952, pp. 374-388, May 2006. [PDF]

 919. 2005

 920. D. Xu, J. Liu, X. Li, Z. Liu, and X. Tang, "Insignificant shadow detection for video segmentation," IEEE Trans. on Circuits, Systems and Video Technology (CSVT), vol. 15, no. 8, pp. 1058-1064, Aug. 2005. [PDF]
 921. J. Liu and X. Tang, "Evolutionary search for faces from line drawings," IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), vol. 27, no. 6, pp. 861-872, Jun. 2005. [PDF]
 922. X. Tang, F. Lin, and J. Liu, "Video-based handwritten Chinese character stroke tracing," IEEE Trans. Circuits, Systems, and Video Technology (CSVT), vol. 15, no. 1, pp. 167-174, Jan. 2005. [PDF]
 923. X. Wang and X. Tang, "Hallucinating face by eigentransformation," IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics (SMC), Part C, vol. 35, no. 3, pp. 425-434, Aug. 2005. [PDF]
 924. Q. Yang, D. Gong, and X. Tang, "Modeling Micro-pattern for Feature Extraction," Proc. IEEE Int’l Conf. Computer Vision workshop on Automatic Modeling of Face and Gesture, Beijing, 2005.
 925. W. Zhao, S. Gong, and X. Tang (Eds.), Analysis and Modelling of Faces and Gestures, Springer 2005.
 926. W. Liu and X. Tang, "Learning an image-word embedding for image auto-annotation on the nonlinear latent space," Proc. ACM Int'l Conf. Multimedia (ACM MM), pp.451-454, Nov. 2005.
 927. L. Xin, Q. Wang, J. Tao, X. Tang, T. Tan, and H. Shum, "Automatic 3D Face Modeling from Video," Proc. IEEE Int'l Conf. Computer Vision (ICCV), vol. 2, pp. 1193-1199, Oct. 2005. [PDF]
 928. Q. Wang, X. Tang, and H. Shum, "Patch Based Blind Image Super Resolution," Proc. IEEE Int'l Conf. Computer Vision (ICCV), vol. 1, pp. 709-716, Oct. 2005. [PDF]
 929. J. Sun, W. Zhang, X. Tang, and H. Shum, "Bi-Directional Tracking Using Trajectory Segment Analysis," Proc. IEEE Int'l Conf. Computer Vision (ICCV), vol. 1, pp. 717-724, Oct. 2005. [PDF]
 930. Y. Deng, Q. Yang, X. Lin, and X. Tang, "A Symmetric Patch-Based Correspondence Model for Occlusion Handling," Proc. IEEE Int'l Conf. Computer Vision (ICCV), vol. 2, pp. 1316-1322, Oct. 2005. [PDF]
 931. D. Lin and X. Tang, "Coupled Space Learning for Image Style Transformation," Proc. IEEE Int'l Conf. Computer Vision (ICCV), vol. 2, pp. 1699-1706, Oct. 2005. [PDF]
 932. L. Cao, J. Liu, and X. Tang, "3D Object Reconstruction from a Single 2D Line Drawing without Hidden Lines," Proc. IEEE Int'l Conf. Computer Vision (ICCV), vol. 1, pp. 277-277, Oct. 2005. [PDF]
 933. F. Zhao, X. Tang, F. Lin, S. Samson, and A. Remsen, "Binary Plankton Image Classification Using Random Subspace," Proc. IEEE Int'l Conf. Image Processing (ICIP), vol. 1, pp. 357-360, Sep. 2005.
 934. L. Sha, F. Zhao, and X. Tang, "Fingerprint Matching Using Minutiae and Interpolation-based Square Tessellation Fingercode," Proc. IEEE Int'l Conf. Image Processing (ICIP), vol. 2, pp. 41-44, Sep. 2005.
 935. T. Yuan and X. Tang, "Efficient Local Reflectional Symmetries Detection," Proc. IEEE Int'l Conf. Image Processing (ICIP), vol. 3, pp. 1180-1183, Sep. 2005.
 936. S. Yan and X. Tang, "Largest-Eigenvalue-Theory for Incremental Principal Component Analysis," Proc. IEEE Int'l Conf. Image Processing (ICIP), vol. 1, pp. 1181-1184, Sep. 2005.
 937. D. Lin, S. Yan, and X. Tang, "Feedback-based Dynamic Generalized LDA for Face Recognition," Proc. IEEE Int'l Conf. Image Processing (ICIP), vol. 2, pp. 922-925, Sep. 2005.
 938. D. Lin, S. Yan, and X. Tang, "Comparative Study: Face Recognition on Unspecific Persons using Linear Subspace Methods," Proc. IEEE Int'l Conf. Image Processing (ICIP), vol. 3, pp. 764-767, Sep. 2005.
 939. D. Lin, Y. Xu, X. Tang, and S. Yan, "Tensor-based Factor Decomposition for Relighting," Proc. IEEE Int'l Conf. Image Processing (ICIP), vol. 2, pp. 386-389, Sep. 2005.
 940. D. Lin, W. Liu, and X. Tang, "Layered Local Prediction Network with Dynamic Learning for Face Super-resolution," Proc. IEEE Int'l Conf. Image Processing (ICIP), vol. 1, pp. 885-888, Sep. 2005.
 941. W. Liu, D. Lin, and X. Tang, "Face Hallucination Through Dual Associative Learning," Proc. IEEE Int'l Conf. Image Processing (ICIP), vol. 1, pp. 873-876, Sep. 2005.
 942. W. Zhang, Y. Zhou, X. Tang, and J. Deng, "A Probabilistic Model for Robust Face Alignment in Videos," Proc. IEEE Int'l Conf. Image Processing (ICIP), vol. 3, pp. 1060-1063, Sep. 2005.
 943. D. Gong, Q. Yang, X. Tang, and J. Lu, "Extracting Micro-Structural Gabor Features for Face Recognition," Proc. IEEE Int'l Conf. Image Processing (ICIP), vol. 2, pp. 942- 945, Sep. 2005.
 944. H. Jin, Q. Liu, X. Tang, and H. Lu, "Learning Local Descriptors for Face Detection," Proc. IEEE Int'l Conf. on Multimedia and Expo (ICME), pp. 928-931, Jul. 2005.
 945. W. Liu, D. Lin, and X. Tang, "Neighbor Combination and Transformation for Hallucinating Faces," Proc. IEEE Int'l Conf. on Multimedia and Expo (ICME), pp. 145-148, Jul. 2005.
 946. S. Yan, D. Xu, Q. Yang, L. Zhang, X. Tang, and H. Zhang, "Discriminant Analysis with Tensor Representation," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 1, pp. 526-532, Jun. 2005. [PDF]
 947. S. Yang, S. Yan, D. Xu, X. Tang, and C. Zhang, "Fisher + Kernel Criterion for Discriminant Analysis," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 2, pp. 197-202, Jun. 2005. [PDF]
 948. Z. Li, W. Liu, D. Lin, and X. Tang, "Nonparametric Subspace Analysis for Face Recognition," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 2, pp. 961-966, Jun. 2005. [PDF]
 949. Q. Liu, X. Tang, H. Jin, H. Lu, and S. Ma, "A Nonlinear Approach for Face Sketch Synthesis and Recognition," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 1, pp. 1005-1010, Jun. 2005. [PDF]
 950. W. Liu, D. Lin, and X. Tang, "Hallucinating Faces: TensorPatch Super-Resolution and Coupled Residue Compensation," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 2, pp. 478-484, Jun. 2005. [PDF]
 951. Y. Matsushita, E. Ofek, X. Tang, and H. Shum, "Full-Frame Video Stabilization," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 1, pp.50-57, Jun. 2005. [PDF]
 952. X. Wang and X. Tang, "Subspace Analysis Using Random Mixture Models," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 1, pp. 574-580, Jun. 2005. [PDF]
 953. Z. Lin, R. Wang, X. Tang, and H. Shum, "Detecting Doctored Images Using Camera Response Normality and Consistency," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 1, pp. 1087-1092, Jun. 2005. [PDF]
 954. Y. Zhou, W. Zhang, X. Tang, and H. Shum, "A Bayesian Mixture Model for Multi-View Face Alignment," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 2, pp. 741-746, Jun. 2005. [PDF]

 955. 2004

 956. X. Wang and X. Tang, "A unified framework for subspace face recognition," IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), vol. 26, no. 9, pp. 1222-1228, Sep. 2004. [PDF]
 957. X. Tang and X. Wang, "Face sketch recognition," IEEE Trans. Circuits, Systems, and Video Technology (CSVT), vol. 14, no. 1, pp. 50-57, Jan. 2004. [PDF]
 958. X. Tang, S. Ma, L. O’Gorman, and M. Tistarelli, "Introduction to the special issue on image- and video-based biometrics, Part I," IEEE Trans. Circuits, Systems, and Video Technology (CSVT), vol. 14, no. 1, pp. 1-3, Jan. 2004. [PDF]
 959. X. Tang, S. Ma, L. O’Gorman, and M. Tistarelli, "Introduction to the special issue on image- and video-based biometrics, Part II," IEEE Trans. Circuits, Systems, and Video Technology (CSVT), vol. 14, no. 2, pp. 1-3, Feb. 2004. [PDF]
 960. K. Ma and X. Tang, "Experimental study of translation-invariant DWT face feature estimation," Int’l J. of Wavelets, Multiresolution, and Information Processing, vol.2, No. 3, pp. 313-321, Sep. 2004.
 961. Q. Yang and X. Tang, "Recent advances in subspace analysis for face recognition," Invited Paper, Advances in Biometric Person Authentication, Li S.Z. et al. (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 275-287, Dec. 2004.
 962. K. Tam, L. Yu, D. Tao, H. Liu, B. Luo, and X. Tang, "Content-based SMIL retrieval," Proc. SPIE International Conf. on Image and Graphics, Hong Kong, China, Dec. 2004.
 963. H. Liu, X. Xie, X. Tang, and W. Ma, "Clustering-based web image search results navigation on mobile devices," Invited Paper, Proc. of the First Asia Information Retrieval Symposium, Beijing, China, Oct. 2004.
 964. D. Tao, H. Liu, and X. Tang, "K-BOX: A query-by-singing based music retrieval system," Proc. 12th ACM Int’l Conf. Multimedia (ACM MM), pp. 464-467, Oct. 2004.
 965. Z. Li, X. Xie, H. Liu, X. Tang, M. Li, and W. Ma, "Intuitive and effective interfaces for WWW image search engine," Demo Paper, Proc. 12th ACM Int’l Conf. Multimedia (ACM MM), pp. 748-749, Oct. 2004.
 966. H. Liu, X. Xie, X. Tang, Z. Li, and W. Ma, "Effective Browsing of Web Image Search Results," Proc. ACM SIGMM Int’l Workshop on Multimedia Information Retrieval (ACM MIR), pp. 84-90, Oct. 2004.
 967. J. Liu and X. Tang, "A review of methods in face identification from line drawings for 3D object reconstruction,"" Invited paper, Proc. International Symposium on Computer Vision, Object Tracking and Recognition, Beijing, China, Aug. 2004.
 968. X. Wang and X. Tang, "Random sampling LDA for face recognition," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 2, pp. 259-265, Jun. 2004. [PDF]
 969. X. Wang and X. Tang, "Dual-space linear discriminant analysis for face recognition," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 2, pp. 564-569, Jun. 2004. [PDF]
 970. Z. Li and X. Tang, "Bayesian face recognition using support vector machine and face clustering," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 2, pp. 374-380, Jun. 2004. [PDF]
 971. X. Tang and Z. Li, "Frame synchronization and multi-level subspace analysis for video based face recognition," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 2, pp. 902-907, Jun. 2004. [PDF]
 972. D. Tao and X. Tang, "Orthogonal complement component analysis for positive samples in SVM based relevance feedback image retrieval," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 2, pp. 586-591, Jun. 2004. [PDF]
 973. D. Tao and X. Tang, "Random sampling based SVM for relevance feedback image retrieval," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 2, pp. 647-652, Jun. 2004. [PDF]
 974. J. Liu and X. Tang, "Efficient search of faces from complex line drawings," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), vol. 2, pp.791-796, Jun. 2004. [PDF]
 975. X. Wang, and X. Tang, "Bayesian face recognition based on Gaussian mixture models," Proc. 17th Int’l Conf. Pattern Recognition (ICPR), vol. 4, pp. 142-145, Aug. 2004.
 976. Q. Liu, X. Tang, H. Lu, and S. Ma, "Kernel scatter-difference based discriminant analysis for face recognition," Proc. 17th Int’l Conf. Pattern Recognition (ICPR), vol. 2, pp. 419-422, Aug. 2004.
 977. L. Sha and X. Tang, "Orientation-improved minutiae for fingerprint matching," Proc. 17th Int’l Conf. Pattern Recognition (ICPR), vol. 2, pp. 432-435, Aug. 2004.
 978. D. Tao and X. Tang, "Nonparametric discriminant analysis in relevance feedback for content-based image retrieval," Proc. 17th Int’l Conf. Pattern Recognition (ICPR), vol. 2, pp. 1013-1016, Aug. 2004.
 979. D. Tao and X. Tang, "SVM-based relevance feedback using random subspace method," Proc. IEEE Int’l Conf. Multimedia and Expo (ICME), vol. 1, pp. 269-272, Jun. 2004.
 980. D. Tao and X. Tang, "Kernel full-space biased discriminant analysis," Proc. IEEE Int’l Conf. Multimedia and Expo (ICME), vol. 2, pp. 1287-1290, Jun. 2004.
 981. D. Xu, J. Liu, Z. Liu, and X. Tang, "Indoor shadow detection for video segmentation," Proc. IEEE Int’l Conf. Multimedia and Expo (ICME), vol. 1, pp. 41-44, Jun. 2004.
 982. D. Tao and X. Tang, "A direct method to solve the biased discriminant analysis in kernel feature space for content based image retrieval," Proc. IEEE Int’l Conf. Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), vol. 3, pp. 441-444, May 2004.
 983. X. Wang, and X. Tang, "Hallucinating face by eigentransformation with distortion reduction," Proc. Int’l Conf. Biometric Authentication (ICBA), pp. 88-94, Jul. 2004.
 984. X. Wang, and X. Tang, "Using random subspace to combine multiple features for face recognition," Proc. Sixth Int’l Conf. Automatic Face and Gesture Recognition (FG), pp. 284-289, May 2004.
 985. X. Tang and Z. Li, "Video based face recognition using multiple classifiers," Proc. Sixth Int’l Conf. Automatic Face and Gesture Recognition (FG), pp. 345-349, May 2004.
 986. X. Wang and X. Tang, "Improving indoor and outdoor face recognition using unified subspace analysis and Gabor features," Proc. IEEE Int’l Conf. Image Processing (ICIP), vol. 3, pp. 1983-1986, Oct. 2004.
 987. L. Sha and X. Tang, "Combining exclusive and continuous fingerprint classification," Proc. IEEE Int’l Conf. Image Processing (ICIP), vol. 2, pp. 1245-1248, Oct. 2004.
 988. X. Tang, D. Tao, and Gregory E. Antonio, "Texture classification of SARS infected region in radiographic image," Proc. IEEE Int’l Conf. Image Processing (ICIP), vol. 5, pp. 2941-2944, Oct. 2004.
 989. X. Wang and X. Tang, "Experimental study on multiple LDA classifier combination for high dimensional data classification," Proc. Fifth Int’l Workshop Multiple Classifier Systems (MCS), pp. 344 – 353, Jun. 2004.
 990. D. Tao, J. Liu, and X. Tang, "Learning user’s perception using region-based SVM for content-based image retrieval," Proc. Int’l Conf. Imaging Science, Systems, and Technology (CISST), Jun. 2004.
 991. D. Tao and X. Tang, "Multi-class discriminant learning for image retrieval," Proc. Int’l Conf. Imaging Science, Systems, and Technology (CISST), Jun. 2004.
 992. Z. Li and X. Tang, "LDA-based face recognition using different training data sets," Proc. Int’l Conf. Imaging Science, Systems, and Technology (CISST), Jun. 2004.

 993. 2003

 994. H. Singh, X. Tang, E. Trucco, and D. Lane, "Guest editorial special issue on underwater image and video processing," IEEE J. Oceanic Eng. (OE), vol. 28, pp. 569- 569, Oct. 2003.
 995. X. Wang and X. Tang, "Bayesian face recognition using Gabor features," Proc. ACM SIGMM Workshop Multimedia Biometrics Methods and Applications (ACM BMA), pp. 70-73, Nov. 2003.
 996. H. Shen and X. Tang, "Generic sign board detection in images," Proc. Fifth ACM SIGMM Int’l Workshop Multimedia Information Retrieval (ACM MIR), pp. 144-149, Nov. 2003.
 997. X. Wang and X. Tang, "Unified subspace analysis for face recognition," Proc. Ninth IEEE Int’l Conf. Computer Vision (ICCV), pp. 679-686, Oct. 2003. [PDF]
 998. X. Tang and X. Wang, "Face sketch synthesis and recognition," Proc. Ninth IEEE Int’l Conf. Computer Vision (ICCV), pp. 687-694, Oct. 2003. [PDF]
 999. F. Lin and X. Tang, "Dynamic stroke information analysis for video-based handwritten Chinese character recognition," Proc. Ninth IEEE Int’l Conf. Computer Vision (ICCV), pp. 695-700, Oct. 2003. [PDF]
 1000. B. Luo, X. Tang, J. Liu and H. Zhang, "Video caption detection and extraction using temporal information," Proc. IEEE Int’l Conf. Image Processing (ICIP), vol. 1, pp. 297-300, Sep. 2003.
 1001. L. Sha, F. Zhao, and X. Tang, "Improved fingercode for filterbank-based fingerprint matching," Proc. IEEE Int’l Conf. Image Processing (ICIP), vol. 2, pp. 895-898, Sep. 2003.
 1002. X. Wang and X. Tang, "Face hallucination and recognition," Proc. Fourth Int’l Conf. Audio- and Video- Based Biometric Person Authentication (AVBPA), Jun. 2003.
 1003. A. Tam, H. Shen, J. Liu, and X. Tang, "Quadrilateral signboard detection and text extraction," Proc. Int’l Conf. Imaging Science, Systems, and Technology (CISST), Jun. 2003.
 1004. X. Tang, F. Lin, S. Samson, and A. Remsen, "Feature extraction for binary plankton image classification," Proc. Int’l Conf. Imaging Science, Systems, and Technology (CISST), Jun. 2003.
 1005. X. Wang and X. Tang, "An improved bayesian face recognition algorithm in PCA subspace," Proc. IEEE Int’l Conf. Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), vol. 3, pp. 129-132, Apr. 2003.
 1006. K. Ma and X. Tang, "Face recognition using discrete wavelet graph," Proc. IEEE Int’l Conf. Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), vol. 6, pp. 117-120, Apr. 2003.
 1007. B. Luo, X. Wang, and X. Tang, "A world wide web based image search engine using text and image content features," Proc. SPIE Electronic Imaging, Internet Imaging IV, Jan. 2003.

 1008. 2002

 1009. J. Liu, Y. T. Lee and W. K. Cham, "Identifying faces in a 2D line drawing representing a manifold object," IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), vol. 24, no. 12, pp. 1579-1593, Dec. 2002. [PDF]
 1010. X. Gao and X. Tang, "Unsupervised video shot segmentation and model-free anchorperson detection for news video story parsing," IEEE Trans. Circuits, Systems, and Video Technology (CSVT), vol. 12, no. 9, pp. 765-776, Sep. 2002. [PDF]
 1011. X. Tang, X. Gao, J. Liu, and H. Zhang, "A spatial-temporal approach for video caption detection and recognition," IEEE Trans. Neural Networks (NN), special issue on intelligent multimedia processing, vol. 13, no. 4, pp. 961-971, Jul., 2002. [PDF]
 1012. X. Tangand X. Wang, "Face photo recognition using sketch," Proc. IEEE Int’l Conf. Image Processing (ICIP), vol. 1, pp. 257-260, Sep. 2002.
 1013. X. Li, D. Tao, Y. Yuan, N. Yu, Z. Liu and X. Tang, "Illumination-invariant color histogram spectrum feature for content-based image retrieval," Proc. Eighth IEEE Int’l Conf. Methods and Models in Automation and Robotics, Sep. 2002.
 1014. D. Tao, X. Li, Y. Yuan, N. Yu, Z. Liu and X. Tang, "Color image semantic segmentation using modified JSEG algorithm," Proc. Eighth IEEE Int’l Conf. Methods and Models in Automation and Robotics, Sep. 2002.
 1015. X. Tang, B. Luo, X. Gao, E. Pissaloux, and H. Zhang, "Video text extraction using temporal feature vectors," Proc. IEEE Int’l Conf. Multimedia and Expo (ICME), vol. 1, pp. 85-88, Aug. 2002.
 1016. F. Lin and X. Tang, "Off-line handwritten Chinese character stroke extraction," Proc. 16th Int’l Conf. Pattern Recognition (ICPR), vol. 3, pp. 249-252, Aug. 2002.
 1017. D. Tao, X. Li, Y. Yuan, N. Yu, Z. Liu and X. Tang, "A set of novel textural features based on 3D co-occurrence matrix for content-based image retrieval," Proc. Fifth Int’l Conf. Information Fusion, vol. 2, pp. 1403-1407, Jul. 2002.
 1018. Z. Li and X. Tang, "Eigenface recognition using different training data sizes," Proc. Int’l Conf. Information Security (ICIS), pp. 31-35, Jul. 2002.
 1019. F. Zhao and X. Tang, "Duality-based post-processing for fingerprint minutiae extraction," Proc. Int’l Conf. Information Security (ICIS), pp. 36-42, Jul. 2002.
 1020. F. Zhao and X. Tang, "Preprocessing for skeleton-based fingerprint minutiae extraction," Proc. Int’l Conf. Imaging Science, Systems, and Technology (CISST), pp. 742-745, Jun. 2002.
 1021. X. Tangand F. Lin, "Video-based handwritten character recognition," Proc. IEEE Int’l Conf. Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), vol. 4, pp. 3748-3751, May 2002.

 1022. 2001

 1023. J. Liu and Y. T. Lee, "A graph-based method for face identification from a single 2D line drawing," IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), vol. 23, no. 10, pp. 1106-1119, Oct. 2001. [PDF]
 1024. K. Ma and X. Tang, "Translation-invariant face feature estimation using discrete wavelet transform," Proc. Second Int’l Conf. Wavelet Analysis and Its Applications, pp. 200-210, Dec. 2001.
 1025. X. Gao and X. Tang, "Unsupervised and Model-free news video segmentation," Proc. IEEE Workshop Content-Based Access of Image and Video Libraries, in association with CVPR 2001, pp. 58-64, Dec. 2001.
 1026. P.Y. Hui, X. Tang, H.M. Meng, W. Lam and X. Gao, "Automatic Story Segmentation for Spoken Document Retrieval," Proc. IEEE Int’l Conf. Fuzzy Systems, pp. 1319-1322, Dec. 2001.
 1027. K. Ma and X. Tang, "Discrete wavelet face graph matching," Proc. IEEE Int’l Conf. Image Processing (ICIP), vol. 2, pp. 217-220, Oct. 2001.
 1028. H.M. Meng, X. Tang, P.Y. Hui, X. Gao, and Y.C. Li, "Speech retrieval with video parsing for television news programs," Proc. IEEE Int’l Conf. Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), vol. 3, pp. 1401-1404, May 2001.
 1029. X. Tang, X. Gao, and C.Y. Wong, "NewsEye: a news video browsing and retrieval system," Proc. Int’l Symp. Intelligent Multimedia, Video and Speech Processing, pp. 150-153, May 2001.

 1030. 2000

 1031. X. Tang and W.K. Stewart, "Optical and sonar image classification: wavelet packet transforms vs. Fourier transforms," Computer Vision and Image Understanding (CVIU), vol. 79, pp. 25-46, Aug. 2000. [PDF]
 1032. X. Tang, "Texture information in run-length matrices," IEEE Trans. Image Processing (IP), vol. 7, no. 11, pp. 1602-1609, Nov. 1998. [PDF]
 1033. X. Tang, "Multiple competitive-learning network fusion for object classification," IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics (SMC), vol. 28, no. 4, pp. 532-543, Aug. 1998. [PDF]
 1034. X. Tang, W.K. Stewart, L. Vincent, H. Huang, M. Marty, S.M. Gallager, and C.S. Davis, "Automatic plankton image recognition," Artificial Intelligence Review (AIR), vol. 12, pp. 177-199, 1998. [PDF]
 1035. X. Tang, C.Y. Chan, and J. Liu, "Handwritten Chinese character recognition through a video camera," Proc. IEEE Int’l Conf. Image Processing (ICIP), vol. 2, pp. 692-695, Sep. 2000.
 1036. X. Tang, "Dominant texture image feature extraction and classification," Proc. Int’l Conf. Imaging Science, Systems, and Technology (CISST), pp. 468-473, Jul. 1999.
 1037. X. Tang, "Intelligent detection and identification of deformable objects," Proc. Second IEEE Int’l Conf. Intelligent Processing Systems (CIPS), pp. 506-510, Aug. 1998.

Share This Page

© 2013-2019Multimedia Laboratory

The Chinese University of Hong Kong 香港中文大学

Site Credits